Charakterystyka projektu

Cel główny | Grupy docelowe | Działania | Rezultaty | Partnerzy

Gmina Ochotnica Dolna jest gminą wiejską, rozciągającą się na 40 km i obejmującą swym zasięgiem 3 wsie: Ochotnicę Dolną, Ochotnicą Górną i Tylmanową, funkcjonują tu 3 gimnazja i 6 szkół podstawowych.
Zakwalifikowaliśmy do projektu 8 szkół na podstawie kryterium chęci uczestnictwa.
 
Diagnoza stanu obecnego naszych szkół ujawniła, że problemem jest uboga oferta edukacyjna ukierunkowana na rozwój możliwości każdego ucznia oraz słabe wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu pozwoli zaradzić tym problemom.

Rodzice chcieliby, aby ich dzieci były lepiej wykształcone i miały taką samą szansę jak ich rówieśnicy z dużych miast na zdobycie dobrej pracy. Ze względu na ubogie środowisko, w szkołach trudno jest zorganizować wyjazdy edukacyjne. Uczniowie nie mogą sobie pozwolić na dodatkowe płatne zajęcia rozwijające ich zainteresowania.

Niezbędne są warsztaty na temat planowania dalszej kariery edukacyjnej, pracy zawodowej, zajęcia, które umożliwiłyby młodym ludziom aktywny udział w życiu współczesnego świata a przede wszystkim warsztaty rozwijające umiejętności kluczowe oraz zajęcia językowe, tak by młodzież potrafiła realizować swoje marzenia, ale również odnaleźć się na aktualnym rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej.
 
Ponadto, w naszej gminie brakuje miejsc, gdzie młodzież mogłaby się zintegrować, rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Brak zajęć stwarzających szansę na nadrobienie braków środowiskowych i kulturowych. W szkołach brak opieki pedagogiczno-psychologicznej dla potrzebujących uczniów i ich rodziców.

Planowane działania są zgodne z programami rozwojowymi szkół, strategią rozwoju gminy, w którą wpisana jest poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców, wpisują się w cel głównego celu POKL: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz w Szczegółowy Opis Priorytetów POKL i są zgodne z planem działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy, realizacja założonych celów nie byłaby możliwa bez pomocy środków unijnych.

Cel główny: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Ochotnica Dolna poprzez wdrażanie innowacyjnych form nauczania.
 
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie poziomu umiejętności uczniów z trudnościami w nauce
2. Zmniejszenie dysproporcji w nauczaniu uczniów z dysfunkcjami
3. Podniesienie poziomu znajomości języków obcych uczniów
4. Rozwinięcie wiedzy i umiejętności z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
5. Nabycie przez uczniów umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
6. Rozwinięcie umiejętności planowania kariery zawodowej
7. Podniesienie poziomu kulturalnego i społecznego uczniów, utrwalenie zdobytej wiedzy oraz skonfrontowanie teorii z praktyką.
8. Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

Do góry

GRUPY DOCELOWE

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wszyscy chętni uczniowie z 8 szkół – dzięki temu podniesie się ich poziom intelektualny, kulturalny oraz wiara we własne możliwości, co w przyszłości zwiększy ich szanse na rynku pracy, a aktualnie pomoże osiągać lepsze wyniki na egzaminach i sprawdzianach zwłaszcza w części matematyczno – przyrodniczej. Dążymy do tego, by nasi uczniowie mieli taką samą szansę własnego rozwoju jak dzieci miejskie.

Poprzez realizację projektu będziemy wyrównywać szanse edukacyjne wszystkich uczniów bez względu na ich pochodzenie, płeć, uzdolnienia czy uwarunkowania rodzinne, każdy uczeń zostanie objęty przynajmniej jedną formą wsparcia.

Do góry


DZIAŁANIA

W szkołach zorganizujemy zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce pod hasłem „Chcemy być lepsi”, Do ich przeprowadzenia zatrudnimy nauczycieli. Zakupimy pomoce dydaktyczne: literaturę fachową, gry i zabawy logiczne, plansze dydaktyczne. Zajęcia będą nastawione na działania praktyczne, które sprawią, że uczniowie z niskimi wynikami nie tylko uzupełnią swoją wiedzę, lecz również rozwiną umiejętności komunikacyjne i nabędą umiejętność pracy w grupie.
 
W ramach działania pod hasłem „Jesteśmy indywidualnościami” uczniowie z orzeczeniem i z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wezmą udział w zindywidualizowanych zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z psychologiem i pedagogiem. Opieką zostaną też objęci uczniowie z problemami logopedycznymi. Do tych zajęć zaangażujemy specjalistów i zakupimy materiały dydaktyczne. Zostaną też zakupione materiały do wyposażenia gabinetu logopedycznego
 
Zorganizujemy warsztaty językowe – angielski, niemiecki, włoski i francuski - w zależności od zgłoszonego przez szkoły zapotrzebowania. Nauka języka będzie nastawiona na konwersację w celu ćwiczenia praktycznych umiejętności wykorzystania języka w życiu codziennym oraz ćwiczenia umiejętności znalezienia się na rynku pracy. Będą prowadzone nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem form zabawowych, teatralnych.
 
Sprawdzianem umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim będą wycieczki: do Wiednia i do Pragi.
W szkołach odbywać się będą warsztaty matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatów, w klasach I-III szkół podstawowych będą one głównie nastawione na zabawę. Dzieci będą mogły rozwijać umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie rebusów („Rebusomaniak”), poprzez sztukę origami czy szachy.
Uczniowie będą uczestniczyć w żywych lekcjach przyrody (Klub Młody Botanik) w parkach narodowych, poznawać świat chemii, biologii i fizyki ( Młodzi Odkrywcy). Na warsztatach z elementami technologii informatycznej uczniowie będą tworzyć filmy i albumy fotograficzne o tematyce przyrodniczej.
 
Grupa uczniów wyjedzie na 9 dniową zieloną szkołę nad morze, gdzie będą się uczyć i poznawać przyrodę. Uczniowie wezmą także udział w wyjazdach studyjnych do ogrodu botanicznego i oceanarium w Krakowie, planetarium, Pienińskiego Parku Narodowego, Zoo, Ojcowskiego Parku Narodowego, Bałtowskiego Parku Jurajskiego, Czorsztyna, spływ Dunajcem, Elektrowni Wodnej w Niedzicy. Młodsi uczniowie wezmą udział w warsztatach wyjazdowych „Rebusomaniak”.
 
Zatrudnimy nauczycieli do prowadzenia warsztatów pod hasłem „ Klub Młodego Przedsiębiorcy”. Warsztaty będą nastawione na zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych przyszłym przedsiębiorcom, poznanie podstaw działalności gospodarczej i rachunkowości. Uczniowie będą zakładać własne firmy, inni będą dokumentować i promować pracę poprzez wydawanie gazetek, przeprowadzanie wywiadów z przedsiębiorcami.
 
W czerwcu 2009 przeprowadzimy konkurs „Biznesmen roku”- dla laureatów zakupimy nagrody. W celu przybliżenia uczniom, zapotrzebowania na rynku pracy, odbędą się warsztaty „Świadomie planuję karierę zawodową”. Część z nich będzie prowadzona przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy. Do szkół zostaną zaproszeni przedstawiciele ciekawych zawodów, którzy zaprezentują ich specyfikę. Uczniowie zwiedzą zakłady pracy- zorganizujemy 6 wycieczek.
 
Atrakcyjną formą uczenia się będą wyjazdy studyjne. Zorganizujemy wyjazd do Skansenu w Zubrzycy, 3 wyjazdy do Krakowa i 4 do Warszawy. Uczniowie zwiedzą miasta, zakłady pracy, wezmą udział w warsztatach muzealnych, w spektaklach teatralnych, operowych, pójdą do Filharmonii. W ten sposób będą się uczyć przez odkrywanie i działanie, będą mogli skonfrontować teorię z praktyką.
W celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zaproponujemy alternatywne formy spędzania wolnego czasu, zorganizujemy zajęcia sportowe oraz zajęcia artystyczne: warsztaty muzyczne, plastyczne ( „W towarzystwie muz”), fotograficzne, teatralne.
Dla uczestników zakupimy sprzęt sportowy, stroje sportowe, oraz pomoce dydaktyczne dla nauczycieli. Zorganizujemy 8 wyjazdów na basen i 2 na narty.
 
Aby efektywniej zarządzać szkołą zakupimy programy komputerowe do prowadzenia kancelarii. Zadania będą realizowane w różnych szkołach gminy – w zależności od potrzeb.

Do góry


REZULTATY

Podniesiemy prestiż gminy i szkół na jej terenie. Uczestnicy nabędą umiejętność promowania siebie i szkoły, Poprawią umiejętności: komunikacyjne, stosowania wiedzy w praktyce, funkcjonowania w społeczeństwie, pokonywania niepowodzeń szkolnych, pracy w zespole, pracy indywidualnej. Rozwiną zainteresowania i kreatywność, opanują technologie informatyczne, nauczą się odpowiedzialności i dokumentowania swoich działań, wykształcą wyższe aspiracje osobiste i zawodowe, umiejętności analityczne i organizacyjne, zapoznają się z wybranymi zawodami i funkcjonowaniem zakładów pracy, poszerzą doświadczenia życiowe, poprawią samopoczucie i autoprezentację.
Podniesiemy efektywność w zarządzaniu szkołą, wzrosną aspiracje rodziców i uczniów, rozwiniemy możliwości uczniów z problemami w nauce i z dysfunkcjami, podniesiemy ich poziom samooceny i wiarę we własne możliwości. Wzbogacimy ofertę edukacyjną, wdrożymy innowacyjne formy nauczania, cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, co wpłynie na wszechstronny rozwój uczniów i podniesie wiarę we własne możliwości.
 
Uczniowie staną się kreatywni, aktywni i samodzielni, poznają swoje predyspozycje zawodowe i lokalny rynek pracy, wprowadzimy ich w świat kultury, sztuki i przyrody, zachęcimy do aktywności społecznej.

Do góry

PARTNERZY:

Gmina ma niewielkie doświadczenie przy realizacji projektów o podobnej tematyce.
Partner projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - posiada wieloletnie doświadczenie przy realizacji projektów, np.: "Pierwsza Praca", "Moja Gmina w UE", "Nowa Perspektywa" w ramach działania 1.2, którego celem była aktywizacja młodzieży do 25 roku życia. Ogólna liczba beneficjentów objęta wsparciem to 190 osób a wartość projektu 539 189 PLN "Zielone Światło", w którym uczestniczyło 130 osób, a wartość projektu to 300 211 PLN. ”Młodzi na start 648 000PLN -233 osób, Druga Szansa 245 567PLN -150 osób. ,,Uwierz w siebie 1 686 -339 osób. oraz „Aktywność Twoim Sukcesem „ 1 533 187,87 -339 osób. Projekty uwzględniały podobne kwestie, jak wnioskowany projekt: równość szans kobiet i mężczyzn, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz aktywizację osób zamieszkałych na terenach wiejskich. Wszystkie rezultaty zostały osiągnięte. 

Do góry