Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011 r.

 UCHWAŁA NR VIII/55/11

RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA
z dnia 8 czerwca 2011 r.
 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. 
 
Na podstawie art. 7 ust. 3a. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz.33)
 
RADA GMINY OCHOTNICA DOLNA uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ochotnica Dolna powinien spełniać następujące wymagania:

1) z zakresie wyposażenia technicznego:

a) posiadać sprawny, specjalistyczny sprzęt transportowy potwierdzony aktualnymi badaniami technicznymi pojazdu potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz inne wymagane
urządzenia niezbędne do profesjonalnego i niezawodnego wykonywania usług odbierania odpadów komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) posiadać środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie oraz posiadać środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych; pojazdy powinny być dostosowane do zbiórki odpadów stałych
w workach, pojemnikach i kontenerach,

c) posiadać środki transportu spełniające wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz w innych przepisach szczegółowych, a w przypadku przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617),

d) posiadać bazę transportową umożliwiającą postój środków transportu i innego sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania usługi,

e) środki transportu muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,

f) posiadać potencjał techniczny i obsadę osobową umożliwiającą odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów takich jak: niesegregowane odpady komunalne, wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym powstające w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne oraz odpady z remontów, liczba i stan techniczny pojazdów, którymi dysponuje przedsiębiorca muszą zapewnić ciągłość  nieprzerwalność świadczonych usług,

g) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

h) w przypadku przedsiębiorców odbierających odpady stałe dysponować trwale i wyraźnie oznakowanymi pojemnikami i workami do selektywnej zbiórki; logo powinno zawierać: nazwę i adres firmy oraz opis na jakie odpady są przeznaczone.

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

a) należy poddawać regularnemu myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Pojazdy do odbioru odpadów stałych powinny być myte nie rzadziej niż raz w tygodniu, a pojazdy asenizacyjne każdorazowo po zakończeniu pracy,

b) mycie pojazdów może odbywać się poza myjniami w miejscach dozwolonych pod warunkiem, że powstające ścieki będą odprowadzane do odpowiednich urządzeń lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

c) mycie, transport i postój pojazdów do odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych nie może stanowić zagrożenia dla środowiska i powodować uciążliwości dla otoczenia,

d) należy zapewnić mycie i dezynfekcję pojemników do gromadzenia odpadów,

e) pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów w postaci siatki lub plandeki,

f) w przypadku zanieczyszczenia trasy przejazdu przez środki transportu przewożące odebrane odpady od właścicieli nieruchomości oraz przez pojazdy asenizacyjne należy w trybie natychmiastowym usunąć powstałe zanieczyszczenia. Utrzymanie czystości dotyczy zarówno miejsca załadunku odpadów i poboru
nieczystości ciekłych.

3) w zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

a) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych
w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego ,

b) w uzasadnionych przypadkach zmieszane odpady komunalne mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady
Stanisław Urbaniak