Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochotnica Dolna 20.03.2020 r.

Znak: PPOŚ.6220.1.2020.KJ

 

Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 4 ustawy z dnia 03.10.2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pózn. zm.), Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

Rozbudowy dróg gminnych nr K363963 „Brzegi” od km 0+002,95 do km 0+162,00, nr K363949 „Łęg Dolny-Brzegi” od km 5+636,00 do km 5+726,70, oraz nr K363964 „Łęg Górny” od km 0+002,55 do km 0+089,63  wraz z infrastrukturą techniczną
w m. Tylmanowa, gmina Ochotnica Dolna, powiat nowotarski

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Znak sprawy

PPOŚ.6220.1.2020.KJ

Data złożenia

2020-03-03

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Gmina Ochotnica Dolna, działająca przez pełnomocnika, Pana Krzysztofa Faron

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wniosek o wydanie decyzji z kartą informacyjną przedsięwzięcia, Koncepcja inwestycji wraz z obszarem oddziaływania na kopii mapy ewidencji gruntów w skali 1:1000

Nazwa organu - adresata wniosku

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Ochotnica Dolna, Zespół Planowania przestrzennego, geodezji, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska, nr tel. (18) 2620910 w. 20, pok. nr 010

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

-

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

brak

Uwagi

brak