Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
 
Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że na podstawie art. 70b ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.
 
Dofinansowanie jest pomocą de minimis i przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, po spełnieniu przez pracodawcę warunków do udzielenia pomocy.
 
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć (w przypadku kopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem):
 
a) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
b) dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
c) umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
d) świadectwo pracy młodocianego pracownika,
e) dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,
f) dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),
g) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
h) wypełniony (aktualnie obowiązujący)  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
i)  inne dokumenty na żądanie organu rozpatrującego wniosek.
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160 – II piętro pokój nr 17.
 
Szczegółowych informacji o realizacji zadania udziela Zespół Obsługi Finansowej Szkół Gminy Ochotnica Dolna Tel 18 262 09 47 
 
Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi wcześniejsze zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.
 
 
Podstawa prawna:
1.   Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808 ze zm.).
4.  Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).
5. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 215, poz. 1820).
7. Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, art. 37 ust. 1, 2a, 7 (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.).
9. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr  1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz .Urz. UE L 352 z 24.12.2013 str. 1).

10.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

 

DO POBRANIA:

  1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z mlodocianym pracownikiem
  2. Wzor wniosku o dofinansowanie kosztow ksztalcenia
  3. Oswiadczenia
  4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -obowiazuje od 15 listopada 2014