Realizacja projektu - październik 2008


Październik był dla wszystkich pracowitym miesiącem; realizacja projektu ruszyła pełną parą: zatrudniliśmy 76 nauczycieli do prowadzenia zajęć, psychologa, logopedę, pedagoga. Zakupiliśmy potrzebny do zajęć sprzęt: komputery, drukarki, kamery, aparaty cyfrowe, dyktafony, programy komputerowe, kserokopiarkę, materiały biurowe i wiele nowych pomocy dydaktycznych. Uczniowie w czasie warsztatów będą  m.in. wydawać gazetki szkolne, przeprowadzać wywiady i realizować filmy.

W ramach zadania pn. „Chcemy być lepsi" zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce – zorganizowano 1160 godzin zajęć z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego we wszystkich klasach szkół podstawowych i gimnazjów. Na zajęcia uczęszcza 262 uczniów ze słabszymi wynikami w nauce. Zajęcia są zindywidualizowane i dostosowane do możliwości uczniów, prowadzone w atrakcyjnej formie połączonej z zabawą i w tempie umożliwiającym wszystkim uczestnikom wykonywanie zalecanych przez nauczycieli zadań.


Zajęcia z matematyki „Ćwiczenia utrwalające pamięciowe wykonywanie czterech podstawowych działań”. (domino, karty pracy, plansze)
Zajęcia z j. polskiego „Ćwiczenia rozwijające analizę wzrokową i słuchową w oparciu o programy komputerowe „Dyslektyk i sposób na dysleksję””"Jesteśmy indywidualnościami zajęcia terapeutyczne  (pedagog, psycholog, logopeda)” – zadanie to dało możliwość 150 uczniom z dysfunkcjami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych: 30 uczniów uczestniczy w ćwiczeniach prowadzonych przez  logopedę,  79 - przez pedagoga, 10 uczniów korzysta z terapii psychologicznej, 31 uczniów uczęszcza na zindywidualizowane zajęcia dodatkowe.

Na zajęciach terapeutycznych uczniowie kształtują własną osobowość i postawę , rozwijają własne zainteresowania, dążą do poznania rzeczywistości, uczą się asertywności i kultury współdziałania w grupie. Dominują  tu metody aktywizujące oraz pedagogika zabawy.

Zajęcia z logopedą – ćwiczenia usprawniające artykulację. Uczniowie ćwiczą poprawną wymowę wykonując szereg ćwiczeń by usprawnić i rozwijać mowę.


 

 

 

"Język moją szansą na europejskim rynku pracy"- warsztaty językowe. Zajęcia z języków obcych (angielski, niemiecki, francuski – 888 godzin) wybrało 251 uczniów
Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiadomości z zakresu języków, doskonalenie umiejętności komunikacji jak również poznanie kultury i tradycji innych narodów. Wszystkie te działania ukierunkowane są na ułatwienie i pomoc młodemu człowiekowi najpierw w dostaniu się do wybranej szkoły a potem  znalezieniu odpowiedniej pracy zgodnej z umiejętnościami i kwalifikacjami, a także pomoc uczniom klas trzecich gimnazjów w przygotowaniu się do testu gimnazjalnego, który w tym roku szkolnym po raz pierwszy odbędzie się również  z języka angielskiego.

Na zajęciach uczniowie wykorzystują podręczniki i pomoce dydaktyczne zakupione z funduszy unijnych.
Pomoce te budują atmosferę, która umożliwia porozumiewanie się w języku obcym i tworzą odpowiedni klimat. Odgrywają także scenki, poznają piosenki w obcych językach -  mają one funkcję nie tylko motywującą, ale również integrującą  poza tym struktury wprowadzane w piosence czy dramie są lepiej zapamiętywane.
Podsumowaniem dwumiesięcznej pracy jest  przygotowanie przez uczniów informacji o  idolach i o sobie w postaci wizytówek ze zdjęciem.


Na zajęcia pod hasłem "Mierzymy wysoko!" uczęszcza 430 uczniów. Na rok szkolny 2008/2009 zaplanowano 1501 godzin warsztatów, w czasie których uczniowie z niezaspokojoną ciekawością świata będą mogli pogłębić swoje zainteresowania matematyką, przyrodą, fizyką, astronomią oraz informatyką.
Nauki ścisłe są jednak niezbyt lubiane przez większość uczniów. Aby te skądinąd trudne i poważne zagadnienia stały się dla nich ciekawsze i bardziej przyswajalne, nauczyciele prowadzący zajęcia wykorzystują innowacyjne formy nauczania, łącząc poważne treści z zabawą dla młodszych uczniów, z doświadczeniami i wizualizacją dla uczniów starszych klas.


Origami to stara japońska sztuka składania papieru. Uczniowie przez zabawę rozszerzają wiadomości i umiejętności matematyczne, rozwijają dywergencyjne myślenie, doskonalą umiejętności komunikowania się, uczą się pracy w grupie, kształtują wytrwałość, dokładność i precyzję. Dzieci chętnie uczestniczą w tych warsztatach ponieważ mogą korzystać z materiałów papierniczych zakupionych ze środków przeznaczonych na ten cel w Projekcie.„Warsztaty informatyczne” cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. Uczniowie pod okiem specjalisty edytują tekst, aktualizują stronę internetową szkoły. Poznają nowe techniki pracy z komputerem, robią zdjęcia i obrabiają w programie graficznym. Poznają sposoby wyszukiwania informacji na stronach internetowych.Zajęcia przyrodnicze prowadzone w terenie dostarczają uczniom praktycznej wiedzy na temat problemów ekologicznych naszej miejscowości oraz uczą wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. Zajęcia te uświadamiają uczniom,  jakie zagrożenia niesie człowiek dla środowiska oraz jak może im zapobiegać przez swoje odpowiedzialne postępowanie.


Szachy
stanowią doskonale narzędzie, służące formowaniu i rozwijaniu wielu pozytywnych cech i umiejętności dzieci i młodzieży. Gra w szachy doskonali pamięć i uwagę, rozwija zdolność koncentracji, logicznego myślenia, kształtuje wyobraźnię. Szachy wpływają pozytywnie na rozwój zainteresowań uczniów i ich relacje międzyosobowe; rozwijają pozytywne cechy i postawy takie jak obiektywizm, tolerancja, wytrwałość w dążeniu do celu. Na zdjęciach powyżej uczniowie podczas zajęć koła szachowego.

W czasie wyjazdów studyjnych  nasi uczniowie biorą udział w lekcjach muzealnych, samodzielnie wykonują różne doświadczenia ucząc się przez odkrywanie i działanie. Na takiej lekcji nawet fizyka nie jest straszna!Samodzielnie wykonać Elektrownię Wodną?! – to duża frajda, ale i doskonały sposób na nauczenie się jak ona działa. Mogli się o tym przekonać uczestnicy wyjazdu studyjnego do Krakowa – w Muzeum Inżynierii brali udział w wielu ciekawych doświadczeniach z dziedziny fizyki, przyrody, techniki.

W ramach kontynuacji zajęć szkolnych odbyło się w październiku 6 wycieczek do: Krakowa, Chorzowa, Ojcowa, Czorsztyna, Niedzicy – uczestniczyło w nich 234 uczniów.
Wspólne wyjazdy uczniów to okazja do miłego spędzenia czasu, poznania siebie nawzajem. 
Uczniowie uczą się cierpliwości i tolerancji wobec siebie. Współpraca grupowa i odpowiedzialność  eliminują jakiekolwiek przejawy dyskryminacji i czynią zgrany zespół przyjaciół i kolegów.


Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej Skrodne na wycieczce do Krakowa.Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej udali się na wycieczkę krajoznawczo- turystyczną do Niedzicy i Czorsztyna. Zwiedzili  i poznali historię zamku w Niedzicy i Czorsztynie, podziwiali piękno fauny i flory Pienińskiego Parku Narodowego, płynęli gondolami po zalewie czorsztyńskim, oglądnęli wystawę wozów z XIX wieku.


"Klub młodego przedsiębiorcy" – warsztaty przedsiębiorczości wybrało 91 uczniów gimnazjów

W trakcie pierwszych zajęć uczniowie poznali podstawowe pojęcia ekonomiczne (ekonomia, rynek, marketing, reklama, promocja), zasady działania rynku i podstawy funkcjonowania gospodarki.


W "Klubie młodego przedsiębiorcy”  uczniowie wcielili się w rolę artystów – plastyków. Wykazali sie sprawnością manualną, wiedzą i talentem. Wykonali korale, bransolety  oraz stroiki z różnych materiałów. Metody praktycznego i twórczego udziału ucznia w zajęciach pomagają odnieść zamierzony cel, zachęcają i motywują dzieci do działania.

W Klubie Młodego Przedsiębiorcy gimnazjaliści aktywnie uczestniczą w realizacji różnych zadań i kształtowaniu kompetencji: przygotowanie biznesplanu, zapoznanie się z procedurami zakładania własnej działalności gospodarczej, prowadzenie dokumentacji firmy, rozwijanie cech młodego przedsiębiorcy.


Przygotowaniem prezentacji z wyjazdu studyjnego do Warszawy zajęli się najpierw uczestnicy warsztatów pn. „Klub młodego przedsiębiorcy”. Zaprezentowanie jej kolegom, nauczycielom, a potem jeszcze rodzicom na zebraniu to dla nich interesujące zajęcie. Przed nimi jeszcze wiele ciekawych zadań: wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej o realizowanym projekcie, założenie hipotetycznej firmy, promowanie projektu na stronie internetowej szkoły. Po cyklu tych zajęć ich uczestnicy na pewno nie będą mieć kłopotów z obsługą  nowoczesnego sprzętu (laptop, aparat cyfrowy, kamera, rzutnik, kserokopiarka, drukarka, skaner).


"Świadomie planuję karierę zawodową" - doradztwo zawodowe.
16 uczniów szkoły podstawowej w ramach zajęć dodatkowych pn. „Kim będę, gdy dorosnę” rozwija umiejętności planowania kariery zawodowej poprzez wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej, gimnazjaliści mają możliwość osobiście zadać „trudne” pytania przedstawicielom zawodów, które ich interesują lub na własne oczy zobaczyć urządzenia i funkcjonowanie wybranych zakładów pracy.
Młodzież gimnazjalna uczestniczyła w spotkaniu z doradcą ubezpieczeniowym. Wśród zadań związanych z preorientacją zawodową realizuje się spotkania z przedstawicielami różnych zawodów: młodzież poznaje specyfikę danej pracy, ma możliwość zadawania pytań i uzyskania rzetelnej odpowiedzi.Gimnazjaliści odwiedzają także lokalne zakłady pracy, które w przyszłości mogą stanowić potencjalne miejsce ich zatrudnienia.
Duże zainteresowanie wzbudziła elektrownia w Niedzicy, gdzie młodzież mogła obserwować proces wytwarzania energii elektrycznej.


W przyszłości zaplanowane są kolejne wyjazdy do zakładów pracy oraz spotkania z przedstawicielami zawodów i doradcami zawodowymi z Urzędu Pracy.


„Uatrakcyjnianie procesu nauczania poprzez organizowanie wyjazdów studyjnych”
Zorganizowano 4 wycieczki do: Zubrzycy, Krakowa, Bałtowa, Warszawy - ogółem 277 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Ochotnica Dolna skorzystało z wyjazdów.

Wyjazdy studyjne to atrakcyjna forma zdobywania wiedzy, podnoszenia poziomu kulturalnego i społecznego naszych uczniów, ale i wypoczynku i kultury.


Warszawa – Pałac w Wilanowie            Warszawa- Stare Miasto
                                                  – Pomnik Małego Powstańca
Pod pomnikiem Fryderyka Chopina      Warszawa – Pomnik
                                                   Powstania Warszawskiego


Podróże w przeszłość bardziej i mniej odległą:  Dinozaury w Bałtowskim Parku Jurajskim
„Praca u podstaw” w Skansenie w Zubrzycy
Jarosława Kreta uczniowie znali do tej pory jedynie z ekranu telewizyjnego.
Realizując zadanie pn. „Eliminowanie biernej postawy uczniów poprzez promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu” - zorganizowano 629 godzin zajęć.
W trakcie zajęć uczniowie rozwijają: twórcze myślenie, kreatywność, precyzję, pokonują nieśmiałość i dają ujście nagromadzonej energii.
164 osoby wybrały udział w zajęciach artystycznych, 52 osoby w zajęciach sportowych,
30 uczniów mogło skorzystać z nauki pływania pod okiem instruktora.


W trakcie realizacji przedstawień, dzieci uczą się
także wytrwałości i dobrej pracy. Uczestnicy wiedzą jak wiele trudu wymaga przygotowanie choćby krótkiego programu artystycznego. Dostrzega się, że dzieci biorące udział w przedstawieniu, pozbywają się
kompleksów i wzrasta w nich poczucie własnej wartości. Czują się doceniane, bez względu na to, jakie mają wyniki w nauce i stają się bardziej samokrytyczne.


Uczniowie Szkoły Podstawowej Centrum podczas zajęć warsztatów teatralnych.Opracowanie: JC