Rekrutacja

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
INDWYWUDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
GMINY OCHOTNICA DOLNA”
 
Preambuła
Regulamin określa zasady uczestnictwaw Projekciepn. „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Ochotnica Dolna” Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-12-099/11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
§ 1. Słownik pojęć
 
1. Projekt - „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Ochotnica Dolna”.
2. Realizator projektu/ wnioskodawca - Gmina Ochotnica Dolna.
3. Beneficjent ostateczny/ uczestnik- osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, uczęszczająca do szkoły podstawowej, mieszkająca na terenie Gminy Ochotnica Dolna, korzystająca z wdrażanej w ramach projektu pomocy.
4. EFS- Europejski Fundusz Społeczny.
5. POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 
§ 2. Informacja o projekcie
 
1.     Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Ochotnica Dolna” realizowany jest przez Gminę Ochotnica Dolna na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Nr: UDA-POKL.09.01.02-12-099/11-00.
2.     Projekt realizowany jest w:
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej,
- Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej,
- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej,
- Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej - Skrodne,
- Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.
3.     Głównym celem Projektu jest zapewnienie w okresie realizacji projektu wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów z klas I-III szkół podstawowych Gminy Ochotnica Dolna dostosowanego do potrzeb edukacyjnych zdiagnozowanych u uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
4.     Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego.
5.     Projekt realizowany jest na terenie gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01 września 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.
6.     Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
§ 3. Oferowane formy wsparcia
 
1.      Projekt przewiduje udzielenie wparcia 299 uczestnikom  w okresie realizacji Projektu.
2.      W ramach Projektu zostaną zrealizowane formy wsparcia:
a) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 470 godzin po 45 minut.
b) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 380 godzin po 45 minut,
c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 310 godzin po 60 minut,
d) zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 210 godzin po 60 minut,
e) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 100 godzin po 60 minut,
f) specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych – 170 godzin po 45 minut
g) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 380 godzin po 45 minut.
h) wyjazdy na basen – 32 wyjazdy.
3.      Wykaz realizowanych zajęć w poszczególnych jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
4.      Projektodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanym rodzaju zajęć i liczbie miejsc w poszczególnych zajęciach.
5.      Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w grupach zgodnie z przyjętym Harmonogramem zajęć ustalonym w trakcie realizacji Projektu przez jednostki oświatowe.
6.      Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w dowolnej licznie zajęć na które się zapiszą i zadeklarują chęć udziału po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.
7.      Organizowane formy wsparcia prowadzone są jako zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
8.      Uczestnik projektu ma zapewnione materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane      podczas prowadzenia zajęć dodatkowych oraz terapii psychologiczno – pedagogicznej.
 
§ 4. Uczestnicy Projektu
 
1.         Uczestnikiem projektu może zostać uczeń, który posiada wskazania specjalisty lub zespołu nauczycieli lub jego rodzice zgłosili potrzebę uczestnictwa dziecka w wybranych zajęciach.
2.         Do uczestnictwa w Projekcie może przystąpić każdy uczeń, który w dniu zgłoszenia swojej kandydatury uczęszcza do klas I-III szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ochotnica Dolna oraz zamieszkuje na terenie Gminy Ochotnica Dolna -  zgłoszenie potwierdza rodzic/opiekun ucznia.
3     . Dostęp do udziału w Projekcie będzie spełniać zasady równości szans, w tym płci.
 
§ 5. Rekrutacja Uczestników projektu
 
1.      Rekrutację uczestników do projektu przeprowadzi w okresie od 1-15 IX 2012 r. komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora każdej szkoły, w składzie: koordynator szkolny, nauczyciele klasy edukacji wczesnoszkolnej oraz specjaliści zatrudnieni  w szkołach realizujących Projekt:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej,
- Szkoła Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej,
- Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej,
- Szkoła Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej – Skrodne,
- Szkoła Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.
2.      Każdy uczestnik projektu zostanie objęty wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.
3.      W zajęciach specjalistycznych wezmą udział uczniowie, u których zdiagnozowano określone potrzeby.
4.      Rekrutację poprowadzimy w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów a także informacje od wychowawców, nauczycieli, współpracujących ze szkołą: pedagoga, psychologa, logopedę, pielęgniarkę szkolną oraz rodziców.
5.      Jeden uczeń może być zakwalifikowany na więcej niż jeden rodzaj zajęć.
6.      Na zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych dysleksją oraz z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – zakwalifikujemy uczniów na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  oraz wskazań zespołów diagnozujących.
7.      Na zajęcia dla uczniów z problemami logopedycznymi – zakwalifikujemy uczniów na podstawie testów przesiewowych i wskazań zespołów diagnozujących.
8.      Na zajęcia dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej – zakwalifikujemy uczniów posiadających zalecenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,  wskazanie zespołu diagnozującego, lub zgłoszenie potrzeby uczestnictwa przez rodziców.
9.      Na zajęcia dla uczniów z wadami postawy – zakwalifikujemy uczniów na podstawie wskazań higienistki szkolnej, lub lekarza
10.   .Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych w kierunkach nauk matematycznych i przyrodniczych – zakwalifikujemy uczniów na podstawie wskazań zespołów  diagnozujących.
11.   W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej wskazaniem do zakwalifikowania na poszczególne zajęcia będą wyniki diagnozy przedszkolnej dostarczone przez rodziców, badania z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz rozmowy z rodzicami tych dzieci.
12.   Zgłoszenia winny być dokonywane na formularzach dostępnych u koordynatorów szkolnych w jednostkach oświatowych biorących udział w Projekcie a także na stronach internetowych Urzędu Gminy.
13.   Warunkiem uczestniczenia w Projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie rekrutacji podstawowej albo rekrutacji uzupełniającej.
14.   W przypadku, gdy liczba kandydatów na zajęcia dodatkowe oraz terapię psychologiczno – pedagogiczną przekroczy liczbę miejsc na dany rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa Uczestników.
15.   Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do udziału w zajęciach oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone w jednostkach oświatowych biorących udział w Projekcie. Lista zawierać będzie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania.
16.   W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych Uczestników Projektu na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu ucznia z listy rezerwowej decydowała będzie kolejność zgłoszeń na dany rodzaj zajęć.
 
§ 6. Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu
 
1.    Każdy uczestnik Projektu ma prawo do: uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił.
2.    Każdy uczestnik Projektu niezależnie od warunków udziału w Projekcie zobowiązuje się do:
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne: deklaracja udziału ucznia w zajęciach, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie beneficjenta ostatecznego o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Projektu), zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
b) systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego listą obecności,
c) wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie,
d) bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach,
e) samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności,
f) stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu,
g) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,
h) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.
 
§ 7. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
 
1.      Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole objętej projektem.
2.      Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w projekcie co do zasadny nie jest możliwa.
3.      Rezygnacja z udziału w Projekcie jest tylko możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie,
 
§ 8 Postanowienia końcowe
 
1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z POKL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
2.      Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.
 
 
Załączniki:
  1. Wykaz zajęć pozalekcyjnych, dydaktycznych na rok szkolny 2012/2013
  2. Deklaracja udziału ucznia w zajęciach
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. Oświadczenie beneficjenta ostatecznego o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Projektu
 
Zatwierdzam:
Kierownik Projektu
Jadwiga Czajka