Podsumowanie projektu

Zakończył się trwający dwa lata szkolne Projekt pod nazwą ,,Równamy szanse – tworzymy możliwości!’’ realizowany jest przez Gminę Ochotnica Dolna ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Przyznana za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie kwota dofinansowania w wysokości 1.255.319 PLN została przeznaczona na uatrakcyjnienie procesu nauczania tj. organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z problemami w nauce oraz uczniów utalentowanych, sfinansowanie warsztatów, wycieczek a także zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu.
 
W ramach realizacji projektu od dnia 1 września 2009 do 30 czerwca 2011 r. w pięciu szkołach podstawowych z terenu gminy zostało przeprowadzonych 9.722 godziny zajęć, w tym:
- 3.297 godzin zajęć wyrównawczych
- 912 godzin zajęć terapii psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej
- 740 godzin zajęć z języka angielskiego
- 2.262 godzin zajęć w bloku matematyczno – przyrodniczym
- 311 godzin zajęć wychowania obywatelskiego
- 1.594 godziny zajęć artystycznych
- 606 godzin zajęć sportowych
 
   
 
Zorganizowaliśmy dla naszych dzieci cztery kursy pływania, pięć kursów nauki jazdy na nartach, dwa kursy tańca i kurs karate.
Realizacja niniejszego projektu pozwoliła na sfinansowanie 40 bliższych i dalszych wycieczek - łącznie w czasie trwania projektu 2.071 uczniów mogło skorzystać z bezpłatnych wyjazdów.
 
W czasie trwania projektu odbyły się dwie zielone szkoły nad morzem, dziesięć wycieczek kilkudniowych (m.in. Warszawa, Białowieża, Toruń, Ziemia Kłodzka) oraz osiemnaście wycieczek jednodniowych (m.in. Kraków, Wieliczka, Inwałd, Wadowice, Nowy Sącz, Rabka, Poręba Wielka).
 
Do prowadzenia zajęć mogliśmy zakupić meble, komputery, kserokopiarki, projektory, programy komputerowe, sprzęt sportowy i wiele pomocy dydaktycznych i materiałów.
 
Realizacja projektu w naszej gminie umożliwiła
 
W realizacji projektu chodzi głównie o to, aby pokazać młodym ludziom, że zdobywanie wiedzy to nie tylko teoria i siedzenie w ławce szkolnej ale także przyjemność poznawania świata i odkrywanie jego tajemnic. Projekt kończy się w tym miesiącu, ale bogatsi w doświadczenia będziemy kontynuować działania w kierunku realizacji głównego celu naszego projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Ochotnica Dolna poprzez wdrażanie innowacyjnych form nauczania.”

 

  

Do pobrania: