Odbiór odpadów komunalnych

Informacja o systemie odbioru odpadów komunalnch od 1 stycznia 2022 r.

 

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że w dniu 16.12.2021 r., po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów komunalnych, Rada Gminy Ochotnica Dolna podjęła nową uchwałę w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie ww. uchwał nastąpiły zmiany w sposobie odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2022 r.:


1)  Odpady wielkogabarytowe będą od tej pory odbierane bezpośrednio od mieszkańców z ich posesji po wcześniejszym telefonicznym zamówieniu takiej usługi. W miesiącach MAJ oraz PAŹDZIERNIK gabaryty będą odbierane za darmo.

Usługę należy zamawiać pod następującymi numerami telefonów: 18 262 09 19, kom.: 690-542-812

2) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne będą odbierane indywidualnie od mieszkańców w miesiącu WRZESIEŃ. Szczegóły akcji zostaną podane przed zaplanowanym terminem.

 

            Zostaje wprowadzona opłata za odpady komunalne powstałe w wyniku wynajmu nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Jest to opłata dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości w których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości wynajmowane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości w całości wynajmowane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata nie dotyczy nieruchomości na których prowadzona jest działalność handlowa.

 

Ww. opłata została wprowadzona na wniosek mieszkańców oraz w zwiąż z koniecznością zwiększenia częstotliwości wywozu odpadów w miesiącach letnich , tj. od czerwca do sierpnia tworzywa sztuczne i metale (kolor żółty) są odbierane 2 razy w miesiącu.

 

Przypominamy, że na podstawie art. 6k  ust. 1  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020poz.1439) uchwalonej przez Sejm RP 22 lipca 2020 r. i podpisanej przez Prezydenta RP 21 grudnia 2020 r. nie można już oddawać niesegregowanych odpadów. W przypadku braku segregacji lub stwierdzenia nieprawidłowości w jej prowadzeniu będziemy zmuszeni odebrać odpady jako zmieszane i naliczyć stawkę podwyższonej opłaty w wysokości 45,80 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości zamieszkałej.

 

 

 

Dodatkowo:

1)W miesiącach letnich, tj. od czerwca do sierpnia tworzywa sztuczne i metale (kolor żółty) będą odbierane 2 razy w miesiącu.

3) Limit oddawania odpadów budowlanych zostaje bez dopłaty do 3 m3 od nieruchomości zamieszkałej. Odpady te można oddać w PSZOK.

 

4) Limit oddawania opon z samochodów do 3,5 t bez dopłaty pozostaje niezmieniony – 10 szt. od  gospodarstwa domowego. Odpady można oddać w PSZOK

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) znajduje się pod adresem:

 

Tylmanowa, os. Rzeka 419.

Czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08.00 do 15.00.

 

DEKLARACJE:

Informuję również, że właściciele nieruchomości, którzy złożyli w poprzednich latach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a liczba mieszkańców nie uległa zmianie,  nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji w 2022 r.

 

Nową deklarację są zobowiązani złożyć:

 

 - właściciele nieruchomości w których uległa zmianie ilość mieszkańców

-  osoby, które prowadzą działalność gospodarczą

 - właściciele nieruchomości, którzy wynajmują część lub całość nieruchomości na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Dziękuję wszystkim za 2021 r. i proszę o współpracę również w 2022 r.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z naszym pracownikiem odpowiedzialnym za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Grzegorz Wójciak, nr Tel: 18 262 09 19,            E-mail:  grzegorz.wojciak@ochotnica.pl

 

Łączę wyrazy szacunku,

Tadeusz Królczyk

Wójt Gminy Ochotnica Dolna