Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku


 

Znak: TZ.6220.1.2011.KL                                                 Ochotnica Dolna, dnia 2011-06-29
 
 
Stosownie do art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 4 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, Poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Ochotnica Dolna zamieszcza w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
 

 

 

 

„Rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa km 16+180,00 do km 16+662,00 – odbudowa mostu na potoku Ochotnica w km 8+840,00 w miejscowości Ochotnica Dolna, w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa km 16+500,00”

 

 
Wniosek z załącznikami złożony został w dniu 29.06.2011 r.
 
Inwestorem jest:
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ ul. Szafarska 102

 

działający przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Farona zam. Zabrzeż 319, 33-390 Łącko