Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
PROJEKTU „RÓWNAMY SZANSE – TWORZYMY MOŻLIWOŚCI !”


Preambuła

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. „Równamy szanse – tworzymy możliwości!” Nr umowy: UDA-PO KL.09.01.02-12-008/09-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

§ 1. Słownik pojęć

1. Projekt- projekt „Równamy szanse – tworzymy możliwości!”.
2. Realizator projektu/ wnioskodawca- Gmina Ochotnica Dolna.
3. Beneficjent ostateczny/ uczestnik- osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, uczęszczająca do szkoły podstawowej, mieszkająca na terenie Gminy Ochotnica Dolna, korzystająca z wdrażanej w ramach projektu pomocy.
4. EFS- Europejski Fundusz Społeczny.
5. POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

§ 2. Informacja o projekcie

1. Projekt pn. „Równamy szanse – tworzymy możliwości!” realizowany jest przez Gminę Ochotnica Dolna na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Nr: UDA-PO KL.09.01.02-12-008/09-00.
2. Projekt realizowany jest w:
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej,
- Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej,
- Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej,
- Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej - Skrodne,
- Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.
3. Głównym celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Ochotnica Dolna poprzez zastosowanie innowacyjnych form nauczania.
4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Projekt realizowany jest na terenie gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01 września 2009 roku do 30 czerwca 2011 roku.
6. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 3. Oferowane formy wsparcia

1. Projekt przewiduje udzielenie wparcia 754 uczestnikom w okresie realizacji Projektu.
2. W ramach Projektu zostaną zrealizowane formy wsparcia:
a) dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
b) dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, wychowania społecznego i obywatelskiego, nauk przyrodniczo – matematycznych,
c) zajęcia terapii pedagogicznej, psychologicznej oraz logopedycznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty,
d) zajęcia tańca,
e) zajęcia karate,
f) warsztaty wyjazdowe i wyjazdy studyjne, zielone szkoły,
g) wyjazdy na basen,
h) wyjazdy na narty.
3. Wykaz realizowanych zajęć w poszczególnych jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu. (Wykaz zajęć na rok szkolny 2010/2011 – zostanie opublikowany na stronach internetowych we wrześniu 2010).
4. Wykaz organizowanych wyjazdów zawiera załącznik Nr 2 do Regulaminu.
5. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w oferowanym rodzaju zajęć i liczbie miejsc w poszczególnych zajęciach.
6. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w grupach zgodnie z przyjętym Harmonogramem zajęć ustalonym w trakcie realizacji Projektu przez jednostki oświatowe.
7. Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w dowolnej licznie zajęć na które się zapiszą i zadeklarują chęć udziału po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.
8. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w formie godzin lekcyjnych tzn. będą trwały 45 minut.
9. Zajęcia dla uczniów w ramach projektu realizowane są okresach: I edycja w roku szkolnym 2009/2010, II edycja w roku szkolnym 2010/2011.
10. Organizowane formy wsparcia prowadzone są jako zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.
11. Uczestnik projektu ma zapewnione materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć dodatkowych oraz terapii psychologiczno – pedagogicznej.
 

§ 4. Uczestnicy Projektu

1. Uczestnikiem projektu może zostać uczeń, który z własnej inicjatywy zainteresowany jest rozwijaniem pasji i zainteresowań, podnoszeniem ogólnego poziomu wykształcenia, uzyskaniem doradztwa i opieki psychologiczno – pedagogicznej.
2. Do uczestnictwa w Projekcie może przystąpić każdy uczeń, który w dniu zgłoszenia swojej kandydatury uczęszcza do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ochotnica Dolna oraz zamieszkuje na terenie Gminy Ochotnica Dolna - zgłoszenie potwierdza rodzic/opiekun ucznia.
3. Dostęp do udziału w Projekcie będzie spełniać zasady równości szans, w tym płci.

 

§ 5. Rekrutacja Uczestników projektu

1. Nabór uczestników Projektu przeprowadzony będzie przez szkolnych koordynatorów, Dyrektorów szkół oraz nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia w szkołach realizujących Projekt:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej,
- Szkoła Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej,
- Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej,
- Szkoła Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej - Skrodne,
- Szkoła Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.
2. Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronach internetowych jednostek oświatowych biorących udział w Projekcie.
3. Zgłoszenia winny być dokonywane na formularzach dostępnych u koordynatorów szkolnych w jednostkach oświatowych biorących udział w Projekcie a także na stronach internetowych Urzędu Gminy i szkół.
4. Kryteria rekrutacyjne:
- na zajęcia rozwijające – chęć uczestnictwa, a w przypadku zbyt wielu chętnych wysoka liczba punktów z testu umiejętności,
- na zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne – uczniowie z trudnościami w nauce posiadający orzeczenia i opinie wydane przez Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną lub wskazani przez nauczyciela na podstawie ocen z poprzedniego roku szkolnego.
- na zajęcia twórcze i aktywizujące (również wyjazdowe) – zgłoszenie nauczycielowi chęci uczestnictwa, a w przypadku zbyt wielu chętnych – sytuacja materialna rodziny.
- na wyjazdy organizowane w ramach kontynuacji warsztatów: uczestnictwo w zajęciach związanych z wyjazdami. W przypadku wolnych miejsc dobierani będą uczniowie z najlepszymi wynikami nauczania, a w przypadku braku miejsc: pierwszeństwo uczestnictwa w wyjazdach mają uczniowie regularnie uczęszczający na oferowane w Projekcie formy wsparcia.
5. Warunkiem uczestniczenia w Projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie rekrutacji do I edycji zajęć dodatkowych na rok szkolny 2009/2010 lub do II edycji zajęć dodatkowych na rok szkolny 2010/2011.
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów na zajęcia dodatkowe oraz terapię psychologiczno – pedagogiczną przekroczy liczbę miejsc na dany rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa Uczestników.
7. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem w każdej jednostce oświatowej biorącej udział w Projekcie dokumentu pn. Protokół Komisji Rekrutacyjnej.
8. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do udziału w zajęciach dodatkowych oraz terapii psychologiczno – pedagogicznej w postaci listy osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone w jednostkach oświatowych biorących udział w Projekcie. Lista zawierać będzie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych Uczestników Projektu na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu ucznia z listy rezerwowej decydowała będzie kolejność zgłoszeń na dany rodzaj zajęć.

 

§ 6. Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu

1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do: uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił.
2. Każdy uczestnik Projektu niezależnie od warunków udziału w Projekcie zobowiązuje się do:
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne: deklaracja udziału ucznia w zajęciach, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie beneficjenta ostatecznego o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Projektu), zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
b) systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego listą obecności,
c) wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie,
d) bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach,
e) samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności,
f) stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu,
g) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,
h) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

 

§ 7. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole objętej projektem.
2. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w projekcie co do zasadny nie jest możliwa.
3. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest tylko możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie,

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z POKL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.


 

Załączniki:
 

1. Wykaz zajęć pozalekcyjnych, dydaktycznych na rok szkolny 2009/2010
 

2. Wykaz wyjazdów warsztatowych i studyjnych.
 

3. Deklaracja udziału ucznia w zajęciach
 

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 

5. Oświadczenie beneficjenta ostatecznego o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Projektu

Zatwierdzam:
Kierownik Projektu
Jadwiga Czajka