Wykaz zadań do realizacji w 2016 r.

Wykaz zadań

uchwalonych do realizacji

na Zebraniach Wiejskich i Radzie Gminy Ochotnica Dolna

 

Sołectwo Ochotnica Górna

 

I. Zadania inwestycyjne uchwalone przez Radnych Gminy - ogólna kwota: 540.597,28 zł.

 1. Przygotowanie ekspertyz stoków narciarskich w Sołectwie Ochotnica Górna (na wszystkich obszarach zgłoszonych przez mieszkańców) - ZREALIZOWANE
 2. Przygotowanie studium wykonalności do budowy kompleksu wyciągów narciarskich w sołectwie Ochotnica Górna wskazanych w koncepcji zagospodarowania wsi Ochotnica Górna
 3. Opracowanie koncepcji infrastruktury turystycznej dot. kuligów (stacja startowa, stacja docelowa, stacja pośrednia)  dla tzw. "Dolin kuligowych Forendówki i Jamne" w os. Jamne i os. Forendówki - w dniu 27.06.2016 wniosek został zmieniony na:
  Opracowanie koncepcji przebiegu oraz możliwości poszerzenia (zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa) istniejącego ciągu pieszo-jezdnego oraz infrastruktury turystycznej dot. kuligów (stacja startowa, stacja docelowa, stacja pośrednia)  dla tzw. „Doliny kuligowej Forendówki” w oś. Forendówki Ochotnica Górna. - REALIZOWANE
 4. Opracowanie koncepcji zagospodarowania na potrzeby turystyczne polany Poniechaniec we współpracy z GPN - REALIZOWANE
 5. Projekt i budowa infrastruktury dot. kuligów "Doliny kuligowej Forendówki” (stacja startowa, stacja docelowa, stacja pośrednia)
 6. Przygotowanie map geodezyjnych w skali 1:1000 na całej długości potoku Jamne, Jaszcze, Forendówki, Jurkowski Potok, Majdówka - ZREALIZOWANE
 7. Opracowanie koncepcji poszerzenia dróg gminnych w os. Jamne, Jaszcze i Forendówki na całej długości oraz opracowanie koncepcji nowej trasy spacerowo – rowerowej w os. Jamne i Jaszcze - w dniu 27.06.2016 wniosek został zmieniony na:
  Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej z programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji drogi w dolinach Jamne oraz  Jaszcze w Ochotnicy Górnej z uwzględnieniem możliwości poszerzenia (zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa) istniejącej drogi z podniesieniem standardu drogi do kategorii D dróg gminnych wraz ze wskazaniem miejsc obsługi kuligów oraz wytyczeniem alternatywnego ciągu spacerowo-rowerowego. - REALIZOWANE
 8. Opracowanie szczegółowej koncepcji ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich
 9. Projekt i realizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich
 10. Punktowe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochotnica Górna związane z inwestycjami turystycznymi, drogowymi i indywidualnymi wnioskami mieszkańców dot. przekształcenia  działek na terenie Ochotnicy Górnej
 11. Wykonanie monitoringu na budynku OSP (WOK) Ochotnica Górna - ZREALIZOWANE
 12. Środki przeznaczone na Ochotniczą Straż Pożarną w Ochotnicy Górnej (10.000 zł.)- ZREALIZOWANE
 13. Opracowanie koncepcji kontynuacji szlaku pieszego (w ramach tzw. Szlaku Wołoskiego) z Jaworzyny Gorcowskiej przez Wierchbabieniec do Ochotnicy Górnej do os. Błaszczaki i do os. Jamne oraz z Jaworzyny Gorcowskiej przez Pierdułowski Potok do os. Jamne
 14. Remont drogi (spychaczówka) pod szlak pieszy z os. Błaszczaki przez Wierch Babieniec na Jaworzynę Gorzowską - ZREALIZOWANE
 15. Opracowanie koncepcji parkingu dla turystów w os. Jamne na działce gminnej 14484/4/1051 - REALIZOWANE
 16. Wykonanie monitoringu terenu wokół budynku socjalnego dla Romów - ZREALIZOWANE
 17. Remont dróg (spychaczówki) pod szlak turystyczny z os. Jurkowski Potok, os. Gabrysie, os. Gronie, os. Czuby do tras Enklawy - ZREALIZOWANE
 18. Regulacja prawna dróg w Jurkowskim Potoku i os. Majdówka - w dniu 27.06.2016 wniosek został zmieniony na:
  Opracowanie koncepcji  przebiegu oraz możliwości poszerzenia (zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa) istniejącego ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą turystyczną z uwzględnieniem regulacji własności w oś. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej. - REALIZOWANE
 19. Opracowanie skróconego operatu kulturowego, w tym inwentaryzacja charakterystycznych form krajobrazowych, charakterystycznych historycznych form osadniczych, historycznych form budowli, detali architektonicznych na terenie sołectwa Ochotnica Górna
 20. Rekonesans archeologicznych miejsc osadniczych, industrialnych i militarnych na terenie sołectwa Ochotnica Górna. W dniu 19.09.2016 wniosek został zmieniony na: "Rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego doliny Ochotnicy w trakcie ostatnich 7 tys. lat, na podstawie analizy osadów Jeziora Zawadowskiego". - REALIZOWANE
 21. Budowa Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Górnej
 22. Wykup gruntów pod Ośrodek Zdrowia w Ochotnicy Górnej
 23. Regulacja dróg i mijanek na drogach Jaszcze, Jamne, Jurkowski Potok, Forendówki
 24. Inwentaryzacja starego ośrodka zdrowia w Ochotnicy Górnej i ekspertyza możliwości na dostosowanie budynku do wymogów wraz ze wstępnym kosztorysem - ZREALIZOWANE
 25. Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu dla sołectwa Ochotnica Górna

 

II. Zadania uchwalone na Zebraniu Wiejskim sołectwa Ochotnica Górna

- łączna kwota 498.478,81 zł.:

 1. Drogi rolnicze - 500,00 zł.
 2. Odśnieżanie - 50.000,00 zł. - REALIZOWANE
 3. Bieżące utrzymanie dróg - 50.000,00 zł. - REALIZOWANE
 4. Fundusz Sołecki - 35.706,50 zł. - ZREALIZOWANE
 5. Ryczałt Sołtysa - 12.600,00 zł. - REALIZOWANE
 6. Wywóz śmieci - 1.000,00 zł. - REALIZOWANE
 7. Oświetlenie uliczne - 100.000,00 zł. - REALIZOWANE
 8. Plan zagospodarowania - 36.580,00 zł.
 9. Gospodarka mieniem - 43.327,80 zł.
 10. Wykup gruntów - 6.672,20 zł.
 11. Most Jamne - ZREALIZOWANE
 12. Droga Holina - ZREALIZOWANE
 13. Wnioski Mieszkańców na ogólną kwotę 72.092,31 zł.
 • a. Wzmocnienie i zabezpieczenie brzegu rzeki w os. Jamne - ZREALIZOWANE
 • b. Zabezpieczenie brzegu pobocza drogi gminnej w os. Jurkowski Potok - ZREALIZOWANE
 • c. Oświetlenie uliczne os. Jaszcze - ZREALIZOWANE
 • d. Oświetlenie uliczne os. Jamne - ZREALIZOWANE
 • e. Os. Jamne, potok Pierdułowski - ZREALIZOWANE
 • f. Zjazdy z drogi gminnej os. Skałka
 • g. Zabezpieczenie mostu (przyczółki) os. Jamne
 • h. Regulacja prawna drogi gminnej os. Jamne
 • i. Wykonanie ok. 200 m drogi gruntowej os. Ustrzyk
 • j. Poszerzenie starej drogi ok. 200 m pod szlak turystyczny os. Bartoszówka 428
 • k. Poprawa drogi os. Mostkowe do szlaku turystycznego
 • l. Poprawa nawierzchni asfaltowej i oświetlenie os. Gronie - ZREALIZOWANE
 • ł. Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 160 m os. Czuby
 • m. Wyznaczenie w terenie granic działki os. Czajki
 • n. Przywrócenie przejezdności drogi gminnej os. Czajki
 • o. Utwardzenie i położenie płyt betonowych os. Jamne kierunek Gorc
 • p. Odbudowa drogi gminnej os Białówka w Ochotnicy Górnej - ZREALIZOWANE

 

 

Sołectwo Ochotnica Dolna

I. Zadania inwestycyjne uchwalone przez Radnych Gminy - ogólna kwota: 486.880,00 zł.

 1. Budowa kładki pieszo – jezdnej do os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej
 2. Modernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej
 3. Budowa budynku wielofunkcyjnego, w tym. m.in. biblioteki, basenu odkrytego

 

II. Zadania uchwalone na Zebraniu Wiejskim sołectwa Ochotnica Dolna

- łączna kwota 726.954,98 zł.:

 1. Drogi rolnicze - 500,00 zł.                     
 2. Odśnieżanie - 40.000,00 zł. - REALIZOWANE                                   
 3. Bieżące utrzymanie dróg - 50.000,00 zł. - REALIZOWANE                             
 4. Wkład do wniosków - 50.000,00 zł.             
 5. Gospodarka mieniem komunalnym - 45.000,00 zł. 
 6. Ryczałt Sołtysa - 12.600,00 zł. - REALIZOWANE
 7. Fundusz Sołecki (montaż oświetlenia ulicznego Gorcowe) - REALIZOWANE
 8. Wywóz śmieci - 2.000,00 zł. - REALIZOWANE                                    
 9. Oświetlenie uliczne - 65.000,00 zł - REALIZOWANE                             
 10. Montaż barier drogowych - ZREALIZOWANE,                             
 11. Regulacja dróg - 25.000,00 zł.                                 
 12. Dokumentacja geodezyjna - 20.000,00 zł.                               
 13. Modernizacja Gimnazjum - ZREALIZOWANE
 14. Zagospodarowanie terenu koło WOKu i Remizy - ZREALIZOWANE
 15. Odbudowa dróg gminnych - REALIZOWANE
 16. Zakup nieruchomości w os. Dłubacze - ZREALIZOWANE,                             
 17. Wnioski mieszkańców:
 • a. Os. Skrodne „Kotliny” - utwardzenie drogi - ZREALIZOWANE
 • b. Os. Hologówka – utwardzenie drogi, masa asfaltowa - ZREALIZOWANE
 • c. Os. Lubańskie – zabezpieczenie drogi  - ZREALIZOWANE   
 • d. Os. Rola-Folwark- oświetlenie uliczne - ZREALIZOWANE      
 • e. Os. Pitki- oświetlenie uliczne, bariery drogowe  - REALIZOWANE
 • f. Os. Rusnaki – utwardzenie drogi, masa asfaltowa - ZREALIZOWANE
 • g. Os. Rusnaki (Chryczyki/) - mur oporowy przy drodze gminnej
 • h. Os. Skalne – utwardzenie drogi - ZREALIZOWANE
 • i. Os Osobie – zabezpieczenie drogi gminnej, mur oporowy - ZREALIZOWANE
 • j. Os. Janczurowski Potok – zabezpieczenie drogi mur oporowy i dokończenie drogi - ZREALIZOWANE
 • k. os. Polisiówka – utwardzenie drogi, masa asfaltowa - ZREALIZOWANE
 • l. os. Dłubacze – utwardzenie drogi, masa asfaltowa - ZREALIZOWANE
 • ł. Klub sportowy Gorc - ZREALIZOWANE - wschodnia trybuna na stadionie
 • m. Os. Janczury – utwardzenie drogi tłuczniem - REALIZOWANE

 

      

Sołectwo Ochotnica Dolna - Młynne

 

I. Zadania inwestycyjne uchwalone przez Radnych Gminy - ogólna kwota: 166.600,00 zł.

 1. Zabezpieczenie osuwiska w Ochotnicy Dolnej - Młynne
 2. Budowa kładki pieszo -  jezdnej w os. Homówka - ZREALIZOWANE

 

II. Zadania uchwalone na Zebraniu Wiejskim sołectwa Ochotnica Dolna - Młynne

- łączna kwota 186.213,62 zł.:

 1. Drogi rolnicze - 500,00 zł.
 2. Odśnieżanie - 25.000,00 zł. - REALIZOWANE
 3. Odbudowa dróg - 39.350,50 zł. - REALIZOWANE
 4. Fundusz sołecki - 35.706,50 zł. - ZREALIZOWANE
 5. Gospodarka mieniem komunalnym - 3.000,00 zł.
 6. Ryczałt sołtysa - 9.600,00 zł. - REALIZOWANE
 7. Wywóz śmieci - 500,00 zł. - REALIZOWANE
 8. Oświetlenie uliczne - 14.000,00 zł. - REALIZOWANE
 9. Odbudowa dróg gminnych - ZREALIZOWANE
 10. Remont drogi gminnej Barnasie - Folwark - ZREALIZOWANE
 11. Droga Szlagówka - ZREALIZOWANE
 12. Kładka pieszo - jezdna Homówka - ZREALIZOWANE
 13. Wykonanie opaski wokół budynku szkoły podstawowej - ZREALIZOWANE
 14. Remont budynku Agronomówki
 15. Wykonanie przepustu w drodze gminnej w os. Krzyśki
 16. Wykonanie dywaniku na drodze gminnej os. Wierch Młynne - ZREALIZOWANE
 17. Czyszczenie zbiornika p.poż.
 18. Remont "dziur" na drogach gminnych - ZREALIZOWANE
 19. Bieżące utrzymanie dróg - REALIZOWANE
 20. Kosze siatkowo-kamienne przy kładce Homówka - ZREALIZOWANE

 

Sołectwo Tylmanowa 

I. Zadania inwestycyjne uchwalone przez Radnych Gminy - ogólna kwota:  728.854,53 zł.

 1. Budowa Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej - REALIZOWANE
 2. Zatoczka autobusowa Brzegi – Królowo - REALIZOWANE
 3. Droga Królowo - ZREALIZOWANE
 4. Promocja - REALIZOWANE

 

II. Zadania uchwalone na Zebraniu Wiejskim sołectwa Tylmanowa

- łączna kwota 1 338 219,74 zł.:

 1. Budowa przychodni wraz z apteką - 410.000,00 zł. - REALIZOWANE                                                              
 2. Drogi rolnicze 500,00 zł.
 3. Odśnieżanie DW - 19.740,00 zł. - REALIZOWANE                                                                                        
 4. Odśnieżanie dróg gminnych - 20.000,00 zł. - REALIZOWANE
 5. Ryczałt Sołtysa - 16.200,00 zł. - REALIZOWANE
 6. Wywóz śmieci - 5.000,00 zł. - REALIZOWANE                                                                                                         
 7. Wkład do wniosków - 60.000,00 zł.                                                                                                 
 8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50.000,00 zł.
 9. Wykup gruntów i regulacja praw własności - łącznie: 53.949,74 zł.(os. Brzegi, os. Łęg Górny, os. Kłodne os. Kotelnica, os. Potok os. Chlebki os. Hardopadły os. Talafusy os. Rzeka (okopy)
 10. Zatoczki autobusowe Brzegi- Królowo, chodnik Obłaz Górny - REALIZOWANE                           
 11. Dof. zakupu urządzenia do utrzymania boiska WOK Tylmanowa/LKS Lubań 10.000,00 zł. -  ZREALIZOWANE    
 12. Dofinansowanie OSP Tylmanowa - 10.000,00 zł.   ZREALIZOWANE                                                                    
 13. Zakup działki przy szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego - ZREALIZOWANE               
 14. Bieżące utrzymanie dróg - REALIZOWANE                                                                                      
 15. Odbudowa dróg do pól i lasów (os. Brzegi, os. Brodki, os. Kozielce, os. Gabrysie, os. Maziarzówka, os. Górzany, os. Łęg Dolny os. Mastalerze)
 16. Modernizacja drogi os. Potok - os. Padół                                                             
 17. Odbudowa i remonty dróg, w tym:                                                                      
 • a) drogi:
 •  asfaltowanie drogi oś. Gabrysie - REALIZOWANE
 • częściowe korytowanie i utwardzenie drogi os. Połanki – os. Makowica - ZREALIZOWANE
 • cząstkowe remonty dróg: os. Paluchy, os. Zaziąbły, os. Wybrance, os. Kłodne, os. Ziemianki - ZREALIZOWANE
 • wykonanie mijanek os. Grzebaki, os. Gąszcze os. Potok
 •  utwardzenie drogi os. Klępy (wzdłuż potoku) - ZREALIZOWANE
 •  modernizacja wejścia na kładkę os. Górzany
 •  częściowe odwodnienie drogi na os. Kozuby - os. Brzezie - REALIZOWANE
 • poprawa drogi os. Łęg Górny - REALIZOWANE   
 • zabezpieczenie drogi os. Obłaz Górny –  os. Lachówka - ZREALIZOWANE
 •  montaż kanałów na os. Płaśnie – os. Lachówka
 • poszerzanie drogi os. Księżaki (rozbiórka budynku gospodarczego) - ZREALIZOWANE
 • mur oporowy os. Księżaki - ZREALIZOWANE
 • częściowe wykonanie odwodnienia i utwardzenie drogi w os. Ligasy ZREALIZOWANE    
 •  częściowe utwardzenie drogi os. Kotelnica - ZREALIZOWANE
 • odwodnienie oś. Padół - os. Miazgi - ZREALIZOWANE   
 •  częściowe ułożenie pół kanałów os. Górki - REALIZOWANE   
 •  odwodnienie drogi os. Kozielce
 • odwodnienie drogi os. Piszczki - ZREALIZOWANE
 • odwodnienie drogi os. Talafusy - os. Piszczki
 • częściowe odwodnienie i utwardzenie drogi os. Zabaście - ZREALIZOWANE
 • odwodnienie i utwardzenie drogi os. Rzeka Górna – os. Osobie - ZREALIZOWANE
 • odwodnienie drogi os. Rzeka (okopy, koło drogi powiatowej)
 • odwodnienie drogi os. Rzeka (za przystankiem) - ZREALIZOWANE
 • b) osuwiska:
 •  zabezpieczenie osuwisk os. Zabliszcze, os. Brzegi, os. Łęg Górny, os. Obłaz Górny
 • c) potoki:
 •  zabezpieczenie brzegów potoku os. Brzegi - os. Łęg Górny - REALIZOWANE   
 • zabezpieczenie brzegów potoku os. Górzany- REALIZOWANE   
 • częściowe zabezpieczenie brzegów potoku os. Buciorówka
 • częściowe zabezpieczenie brzegów potoku os. Makowica - REALIZOWANE   
 • d) kraty drogowe: os Kłodne, os. Stachówka, os. Ligasy, os. Padół, os. Rzeka - REALIZOWANE   
 • e) pozostałe:
 • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Łęg Dolny - ZREALIZOWANE
 • parking przy moście os. Paluchy - ZREALIZOWANE
 • bariery drogowe os. Potok – os. Padół ZREALIZOWANE
 • kładka os. Lachówka
 • lustra drogowe: os. Hardopadły, os. Kłodne, os Kozuby, os. Gabrysie. - ZREALIZOWANE
 • Wykonanie progu zwalniającego w rejonie Altany - ZREALIZOWANE
 1. Wykonanie dokumentacji technicznej i dodatkowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Tylmanowa (Fundusz Sołecki)   REALIZOWANE                                                                         
 2. Oświetlenie uliczne i  dodatkowe lampy   (os. Króle, os. Łęg Dolny,  os. Zaziąbły, os. Klępy, os. Górzany (przebudowa słupa oświetleniowego) os. Brzegi, os. Królowo, os. Kłodne, os. Gąszcze, os. Potok, os. Miazgi, os. Makowica, os. Rzeka Górna) - REALIZOWANE   
 3. Bieżące remonty dróg gminnych "łatanie dziur" - ZREALIZOWANE
 4. Odbudowa drogi gminnej w os. Kotelnica - ZREALIZOWANE.
 5. Montaż barier drogowych - ZREALIZOWANE