Rekrutacja

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
PROJEKTU „
SPORTOWO ŻYJ – ŻYJ KOLOROWO”
 
 
Preambuła
Regulamin określa zasady uczestnictwaw Projekciepn. „Sportowo żyj – żyj kolorowo” Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-288/11-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
§ 1. Informacja o projekcie
 
1. Projekt pn. „Sportowo żyj – żyj kolorowo” realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Ochotnicy Dolnej Centrum na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Gminą Ochotnica Dolna a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Nr: UDA-POKL.09.05.00-12-288/11-00.
2. Projekt realizowany jest w na terenie Szkoły Podstawowej Centrum oraz kompleksu sportowego Orlik w Ochotnicy Dolnej.
3. Głównym celem Projektu jest promowanie aktywności sportowej, propagowanie zdrowego trybu życia dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Ochotnica Dolna.
4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach działania 9.5 – Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Projekt realizowany jest na terenie gminy Ochotnica Dolna w okresie od 15 czerwca 2012 roku do 14 września 2012 roku.
6. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
§ 2. Oferowane formy wsparcia
 
1.   Projekt przewiduje udzielenie wparcia 190 uczestnikom  w okresie realizacji Projektu.
2.   W ramach Projektu zostaną zrealizowane formy wsparcia:
a)    zajęcia gimnastyczne, 
b)   zajęcia tańca nowoczesnego,
c)    zajęcia piłki nożnej,
d)   zajęcia z piłki siatkowej,
e)   zajęcia z piłki koszykowej,
f)     gry i zabawy ruchowe,
g)    wyjazd do wioski indiańskiej w Szczyrzycu,
h)   wycieczki surwiwalowe w góry,
i)      piknik rodzinny.
3.   Dokładny wykaz realizowanych zajęć określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
4.   Zajęcia będą prowadzone w grupach zgodnie z przyjętym Harmonogramem zajęć, ustalonym przed rozpoczęciem zajęć.
5.   Uczestnicy projektu mogą wziąć udział w zajęciach, w których zadeklarują chęć udziału po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.
6.   Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku rodzajach wsparcia, o ile spełni kryteria rekrutacyjne i będą wolne miejsca na wybrane przez niego zajęcia.
7.   Zajęcia w ramach projektu realizowane są podczas wakacji w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r.
8.    Realizator zapewnia Uczestnikom sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć.
§ 3. Uczestnicy Projektu
 
1.    Uczestnikiem projektu może zostać uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, zainteresowany uczestnictwem w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.
2.    Do uczestnictwa w Projekcie może przystąpić każdy uczeń, zamieszkały na terenie Gminy Ochotnica Dolna -  zgłoszenie ucznia niepełnoletniego potwierdza rodzic/opiekun ucznia.
3. Dostęp do udziału w Projekcie będzie spełniać zasady równości szans, w tym płci.
 
§ 4. Rekrutacja Uczestników projektu
 
1.   Nabór uczestników Projektu na zajęcia i wyjazdy przeprowadzony będzie przez komisję rekrutacyjną w składzie: Koordynator projektu, nauczyciel wychowania fizycznego, pielęgniarka szkolna.
2.   Rekrutacja na zajęcia będzie trwała w okresie od 1 do 30 czerwca. W razie wolnych miejsc, zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa.
3.   Rekrutacja na wyjazd i wycieczki rozpocznie się 1 czerwca a zakończy po zapełnieniu wszystkich miejsc, najpóźniej do 2 tygodni przed wyjazdem.
4.   Zgłoszenia winny być dokonywane na formularzach dostępnych u koordynatora, w szkołach z terenu Gminy Ochotnica Dolna oraz w biurze Zespołu Obsługi Finansowej Szkół Gminy Ochotnica Dolna.
5.   W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 4,
przewyższy przewidywaną pulę miejsc, brane będą pod uwagę następujące kryteria w kolejności:
a) rekrutacja na zajęcia: wskazania zdrowotne do uczestnictwa (dysfunkcje, wady postawy, niedobór masy ciała lub nadwaga) potwierdzone przez pielęgniarkę szkolną lub dokumentację medyczną (do wglądu),
b) rekrutacja na wyjazd do Szczyrzyca: w pierwszej kolejności uczniowie, nie mający innej możliwości wyjazdu wakacyjnego oraz uczniowie o niskich dochodach na członka rodziny (oświadczenia),
6.   Warunkiem uczestniczenia w Projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie rekrutacji.
7.   W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc na dany rodzaj zajęć, utworzona zostanie lista rezerwowa Uczestników.
8.   Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem dokumentu pn. Protokół Komisji Rekrutacyjnej.
9.   Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do udziału w zajęciach oraz lista rezerwowa będzie dostępna w biurze Projektu.
10.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych Uczestników Projektu na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej. O zakwalifikowaniu ucznia z listy rezerwowej decydowała będzie kolejność zgłoszeń na dany rodzaj zajęć.
11. Na Piknik rodzinny zaprosimy wszystkich mieszkańców i turystów przebywających na terenie gminy podczas wakacji, nie będą oni podlegali procesowi rekrutacji.
 
§ 5. Prawa i Obowiązki Uczestników Projektu
 
1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił.
2. Każdy uczestnik Projektu niezależnie od warunków udziału w Projekcie zobowiązuje się do:
a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne: deklaracja udziału ucznia w zajęciach, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych), zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
b) systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego listą obecności,
c) wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie,
d) bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach,
e) stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu,
g) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,
h) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.
 
§ 6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
 
1.      Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
2.       Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa jedynie w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 
§ 7. Postanowienia końcowe
 
1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z POKL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
2.   Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.
 
 
Załączniki:
 
Zatwierdzam:
Kierownik Projektu
Jadwiga Czajka