"Od dziś - szybciej, łatwiej, sprawniej - cyfrowa administracja w małopolskich JST"

 

Projekt realizowany jest od marca 2014 r. na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Nowy Targ, Gminą Jabłonka, Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna, Gminą Ochotnica Dolna, Gminą Poronin, Miastem i Gminą Szczawnica i Fundacją STIWEK. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki projektowi "Od dziś - szybciej, łatwiej, sprawniej - cyfrowa administracja w małopolskich JST" usługi publiczne, dostępne tylko w godzinach działania urzędu, można załatwiać 24 godziny na dobę bez wychodzenia z domu! W ramach działań projektowych oraz po jego zakończeniu Urząd Gminy Ochotnica Dolna będzie rozszerzał zakres dostępnych e-usług oraz stworzy w urzędzie stałe miejsce, gdzie będzie można potwierdzać internetowy Profil Zaufany.
 
Przykładowe e-usługi dostępne w gminie Ochotnica Dolna:
 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)
 • Deklaracja na podatek rolny
 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
 • Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Deklaracja śmieciowa)
 • Wniosek o udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 • Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych
 • Wnioski i interpelacje radnych
 • Wniosek o wydanie odpisów z aktu stanu cywilnego
Dodatkowo można przy pomocy z profilu zaufanego korzystać z usług udostępnianiach przez inne podmioty:
 • Założenie własnej działalności gospodarczej poprzez system CEIDG. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to system, który umożliwia założenie własnej działalności gospodarczej bez wycho­dzenia z domu, w ciągu jednego dnia. Osoba, która chce założyć działalność musi przesłać wniosek o wpis do ewidencji. Można to zro­bić drogą elektroniczną korzystając ze stro­ny www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl. Potrzebny jest wówczas podpis elektronicz­ny bądź jego bezpłatna alternatywa – profil zaufany.
 • Załatwianie spraw w ZUS. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) udostępniona od połowy czerwca 2012 r. ma na celu ułatwienie dostępu do usług ZUS oferowanych w formie elektronicznej dla obywateli oraz przedsiębiorców. Zaświadcze­nia o niezaleganiu składek, zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego czy zwrot nadpłaconych składek na wniosek płatnika – te i inne usługi można załatwić z wykorzystaniem bezpłatnego profilu zaufa­nego poprzez stronę www.pue.zus.pl.
 • Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej poprzez elektroniczne usługi Wojskowych Komend Uzupełnień (MON).
 • Zweryfikowanie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
 

 

W najbliższą niedzielę (19 lipca 2015), na festynie „Gorczańskie Kośby” przy WOK Ochotnica Dolna przygotowane będzie specjalne stoisko promujące projekt "Od dziś - szybciej, łatwiej, sprawniej - cyfrowa administracja w małopolskich JST", na którym będzie można się zapoznać z tematem zakładania Profilu Zaufanego oraz wykorzystywania samej platformy ePUAP.