Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej

 

Gmina Ochotnica Dolna realizowała w latach 2010-2013 projekt pt.:  „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły

Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej” dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 , Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2. Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 092 996,94 złote w tym dofinansowanie  wyniosło 2 487 495,35 złotych z czego 124 374,77 ze środków europejskich a współfinansowanie z budżetu państwa 2 363 120,58 zł.

 

Przedmiotem projektu była kompleksowa rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia szkoły na cele rekreacyjno-sportowe.
 
W ramach realizacji projektu wykonano zadania:
 
I. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Działania obejmowały przygotowanie projektu, dokumentacji technicznej, kosztorysów, itp.
 
II PRACE INWESTYCYJNE
1. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły obejmowała następujące prace:
a) dobudowa klatki schodowej przy elewacji północnej
b) nadbudowa poddasza nad częścią wschodnią
c) rozbiórka istniejącego poddasza
d) wykonanie nowej kondygnacji (II piętro)
e) wykonanie dachu ze strychem użytkowym
f) przebudowa kuchni z zapleczem oraz sanitariatów
g)przebudowa istniejącej klatki schodowej w części zachodniej budynku
2. Modernizacja systemu grzewczego szkoły obejmowała:
a) demontaż przestarzałego kotła węglowego
b) montaż nowoczesnego, wydajnego kotła na biomasę
c) montaż kolektorów słonecznych
3. Kompleksowo zagospodarowano otoczenia szkoły:
a) wykonano chodniki
b) zagospodarowano zieleń
c) wykonano nowoczesne boisko sportowe o dwóch polach gry ze sztuczną nawierzchnią.
4. Kompleksowa termomodernizacja obiektu szkoły wynikająca z konieczności uzyskania jednakowej izolacyjności starej i dobudowanej części, obejmowała:
a) rozbiórkę istniejącego pokrycia ścian
b) docieplenie całości ścian
c) montaż okien o odpowiednim współczynniku przenikania
 
Uroczyste oddanie budynku do użytkowania odbyło się30 września 2013 roku
 
 

GALERIA