Realizacja zadań w 2016 r.

Aktualne ogłoszenia:

Odwodnienie drogi w os. Kozuby - os. Brzezie w sołectwie Tylmanowa

Opracowanie koncepcji kontynuacji szlaku pieszego ( w ramach tzw. Szlaku Wołoskiego) z Jaworzyny Gorcowskiej przez Wierchbabieniec do Ochotnicy Górnej do os. Błaszczaki i do os. Jamne oraz z Jaworzyny Gorcowskiej przez Pierdułowski Potok do os. Jamne

Opracowanie szczegółowej koncepcji ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów jezior Zawadowskiego i Iwankowskiego jako wzorcowego fragmentu systemu ścieżek rekreacyjnych

Opracowanie koncepcji parkingu dla turystów w os. Jamne na działce gminnej 1542

Opracowanie koncepcji zagospodarowania na potrzeby turystyczne polany Poniechaniec we współpracy z GPN

Odwodnienie drogi w os. Kozuby - os. Brzezie w sołectwie Tylmanowa

Wykonanie mijanek na drogach gminnych w sołectwie Tylmanowa

Rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego doliny Ochotnicy w trakcie ostatnich 7 tys. lat, na podstawie analizy osadów Jeziora Zawadowskiego

Przygotowanie studium wykonalności do budowy kompleksu wyciągów narciarskich w sołectwie Ochotnica Górna wskazanych w koncepcji zagospodarowania wsi Ochotnica Górna

Opracowanie koncepcji zagospodarowania na potrzeby turystyczne polany Poniechaniec we współpracy z GPN

Projekt i budowa infrastruktury dot. kuligów "Doliny kuligowej Forendówki” (stacja startowa, stacja docelowa, stacja pośrednia)

Opracowanie szczegółowej koncepcji ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich

Projekt i realizacja ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej oraz zagospodarowania na potrzeby turystów Jezior Zawadowskich i Iwankowskich

Opracowanie koncepcji kontynuacji szlaku pieszego ( w ramach tzw. Szlaku Wołoskiego) z Jaworzyny Gorcowskiej przez Wierchbabieniec do Ochotnicy Górnej do os. Błaszczaki i do os. Jamne oraz z Jaworzyny Gorcowskiej przez Pierdułowski Potok do os. Jamne

Opracowanie koncepcji parkingu dla turystów w os. Jamne na działce gminnej 14484/4/1051

Opracowanie skróconego operatu kulturowego, w tym inwentaryzacja charakterystycznych form krajobrazowych, charakterystycznych historycznych form osadniczych, historycznych form budowli, detali architektonicznych na terenie sołectwa Ochotnica Górna

Rekonesans archeologicznych miejsc osadniczych, industrialnych i militarnych na terenie sołectwa Ochotnica Górna

Punktowe zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ochotnica Górna związane z inwestycjami turystycznymi, drogowymi i indywidualnymi wnioskami mieszkańców dot. przekształcenia  działek na terenie Ochotnicy Górnej

Remont drogi (spychaczówki) pod szlak pieszy os. Jurkowski Potok 2

Remont drogi (spychaczówki) pod szlak pieszy  os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej

Remont drogi (spychaczówki) pod szlak pieszy os. Czuby w Ochotnicy Górnej

Wykonanie i montaż krat drogowych w  sołectwie Tylmanowa

Opracowanie koncepcji przebiegu oraz możliwości poszerzenia istniejącego ciągu pieszo-jezdnego dla tzw. „Doliny kuligowej Forendówki” w os. Forendówki w Ochotnicy  Górnej

Opracowanie koncepcji  przebiegu oraz możliwości poszerzenia  istniejącego ciągu pieszo-jezdnego  w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej.

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej z programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji drogi w dolinach Jamne oraz Jaszcze w Ochotnicy Górnej

Remont drogi pod szlak pieszy

Wykonanie odwodnień dróg gminnych w sołectwie Tylmanowa

Montaż opraw oświetlenia ulicznego

Opracowanie dokumentacji geodezyjnych w rejonie os. Tarchały i Osobie w Ochotnicy Dolnej oraz os. Hardopadły i Talafusy w Tylmanowej

Wykonanie regulacji i umocnień brzegów potoków w sołectwie Tylmanowa

Wykonanie monitoringu wizyjnego 2 budynków w sołectwie Ochotnica Górna

Wykonanie i wzmocnienie murów oporowych, przepustów oraz czyszczenie zbiornika p.poż na terenie gminy Ochotnica Dolna

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej określenia zakresu i formy działań koniecznych dla zmodernizowania i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tylmanowej

Przygotowanie map geodezyjnych w skali 1:1000 na całej długości potoku Jamne, Jaszcze, Forendówki, Jurkowski Potok, Majdówka

Wykonanie umocnień w formie koszy siatkowych na terenie gminy Ochotnica Dolna


Wyniki postępowań:

Ogloszenie o wyniku postępowania ofertowego na zadanie pn.: "Opracowanie koncepcji  przebiegu oraz możliwości poszerzenia  istniejącego ciągu pieszo-jezdnego  w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej"

Ogloszenie o wyniku postępowania ofertowego na zadanie pn.: "Opracowanie koncepcji przebiegu oraz możliwości poszerzenia istniejącego ciągu pieszo-jezdnego dla tzw. „Doliny kuligowej Forendówki” w os. Forendówki w Ochotnicy  Górnej"

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej z programem funkcjonalno- użytkowym modernizacji drogi w dolinach Jamne oraz Jaszcze w Ochotnicy Górnej"

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego na zadanie pn.: "Remont drogi pod szlak pieszy"​

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego na zadanie pn.: "Montaż opraw oświetlenia ulicznego"

Ogłoszenie z dnia 25.05.2016 r. o wyniku postępowania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie i wzmocnienie murów oporowych, przepustów oraz czyszczenie zbiornika p.poż na terenie gminy Ochotnica Dolna”

Ogłoszenie z dnia 25.05.2016 r. o wyniku postępowania ofertowego na zadanie pn.: "Przygotowanie map geodezyjnych w skali 1 : 1000 na całej długości potoku Jamne, Jaszcze, Forendówki, Jurkowski Potok, Majdówka" .

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego na zadanie pn.: "Przygotowanie map geodezyjnych w skali 1 : 1000 na całej długości potoku Jamne, Jaszcze, Forendówki, Jurkowski Potok, Majdówka".

Przygotowanie map geodezyjnych w skali 1:1000 na całej długości potoku Jamne, Jaszcze, Forendówki, Jurkowski Potok, Majdówka


Zawarto umowy:

Ustalenia najkorzystniejszej ceny dla zadania "Wykonanie umocnień w formie koszy siatkowych na terenie gminy Ochotnica Dolna"