Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych

 Znak: TZ.6220.1.2011.KL

Ochotnica Dolna, dnia 2011-07-06

 


O B W I E S Z C Z E N I E


 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza że na wniosek inwestora: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ ul. Szafarska 102
działającego przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Farona zam. Zabrzeż 319, 33-390 Łąckoz dnia 28.06.2011 r. (data wpływu: 29.06.2011 r.)


zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa km 16+180,00 do km 16+662,00 – odbudowa mostu na potoku Ochotnica w km 8+840,00 w miejscowości Ochotnica Dolna, w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa km 16+500,00”


Informuję o uprawnieniach stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w siedzibie Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej, 34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160 w pokoju nr 11 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 w terminie 21 dni od dnia otrzymania (ogłoszenia) niniejszego zawiadomienia.


Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 


Wywieszono w dniu 2011-07-06. na:


1. tablicy Ogłoszeń UG
2. barierze w pobliżu miejsca inwestycji
3. stronie internetowej UG