Gminny Konkurs Historyczny

Gminny Konkurs Historyczny w 600-lecie lokacji Ochotnicy i 680-lecie lokacji Tylmanowej

 

1. Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej,
 • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. 

Partnerzy:

 • Gmina Ochotnica Dolna
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej.
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej.
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej.

 

2. Zasięg:
Gmina Ochotnica Dolna

 

3. Uczestnicy:
Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

 

4. Cele konkursu:

 • Poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii wsi,
 • Rozwinięcie postawy patriotyzmu lokalnego,
 • Rozwinięcie pasji badawczej uczniów, kształtowanie wśród nich umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł .

5. Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie może brać udział 2 przedstawicieli każdej szkoły wyłonionych w eliminacjach szkolnych (eliminacje szkolne przeprowadzają we własnym zakresie nauczyciele uczący w poszczególnych szkołach do 24 lutego 2016 r.).

 

6. Organizacja konkursu:

 • Finał konkursu odbędzie się 17 marca 2016 r. o godz. 9.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.
 • Sposób sprawdzania wiedzy - test na podstawie wskazanej literatury ( zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, krótkie formy wypowiedzi). 
 • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń – 6 marca 2016 r.
 • ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły http://www.spcentrum.ochotnica.iap.pl/ i gminywww.ochotnica.pl do 30 marca 2016 r.
 • rozdanie nagród - informacje zostaną przekazane do szkół w odrębnym komunikacie.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany daty i godziny konkursu, o czym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani.