„Równamy szanse – tworzymy możliwości”

Gmina Ochotnica Dolna po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na działalność oświatową z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 

Projekt pod nazwą „Równamy szanse – tworzymy możliwości” realizowany będzie przez następne dwa lata szkolne. Tj. od 1 września 2009 do 30 czerwca 2011 r. w pięciu szkołach podstawowych z terenu gminy:
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. mjra. Henryka Sucharskiego w Tylmanowej
- w Szkole Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej Zawodzie
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej Centrum
- w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej Skrodne
- w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej
 

1.255.319 zł. to kwota, która zostanie przeznaczona na uatrakcyjnienie procesu nauczania tj. organizację zajęć pozalekcyjnych, dla uczniów z problemami w nauce oraz dla uczniów utalentowanych, sfinansowanie dodatkowych zajęć, wycieczek krajowych i zagranicznych a także zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i sprzętu.
 

Cel główny Projektu to: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Ochotnica Dolna poprzez zastosowanie innowacyjnych form nauczania. 
 

Cele szczegółowe:
- podniesienie poziomu umiejętności uczniów z dysfunkcjami oraz trudnościami w nauce
- podniesienie poziomu znajomości języka obcego
- rozwinięcie wiedzy i umiejętności z przedmiotów matematyczno –przyrodniczych
- promowanie aktywnych i twórczych metod spędzania wolnego czasu
 

Wsparciem w ramach Projektu zostaną objęci wszyscy chętni uczniowie z 5 szkół naszej gminy, a szczególnie uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie zdolni, pragnący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Dążymy do tego, by nasi uczniowie mieli taką sama szansę własnego rozwoju jak dzieci miejskie aby korzystanie z dorobku kultury było dla nich tak samo dostępne. Zakładamy że każdy uczestnik zostanie objęty co najmniej jedną formą wsparcia. 
 

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie „Równamy szanse – tworzymy możliwości” będą kontynuacją Projektu „Jestem ze wsi – to mi nie przeszkodzi w odniesieniu sukcesu!”- realizowanego w roku szkolnym 2008/2010. 
 

Od września będziemy kontynuować blok zajęć wyrównawczych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – „Chcemy być lepsi” w wymiarze 3279 godzin. Zajęcia w klasach 0-III poprowadzą nauczyciele uczący w naszych szkołach, znający potrzeby i możliwości uczniów objętych wsparciem. Zakupimy sprzęt niezbędny do realizacji działań w tym dwa kserografy. Zajęcia będą odbywały się metodą ćwiczeń praktycznych, sprawią, że uczniowie z niskimi wynikami uzupełnią wiedzę i poprawią swoją samoocenę, wzmocnią wiarę w swoje możliwości. 26 uczniów z orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej weźmie udział w zindywidualizowanych zajęciach rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z psychologiem i pedagogiem. Wszyscy uczniowie klas 0 zostaną zdiagnozowani logopedycznie, a potrzebujący rozpoczną indywidualną terapię W jednej ze szkół zostanie ukończone doposażenie gabinetu logopedycznego w całości wyposażonego i urządzonego ze środków pochodzących z projektu. Docelowo będzie on służył uczniom z całej naszej gminy prowadząc wczesną interwencję profilaktyczną dla 5-latków. 
 

Przewidzieliśmy dwa wyjazdy do Krakowa, dwa wyjazdy do teatru Rabcio, wizytę w Rabkolandzie, zajęcia w warsztacie garncarskim rozwijające sprawność manualną i kształtujące nawyki estetyczne. Nawiążemy współpracę z krakowskim Ośrodkiem Profilaktyki Edukacyjnej Grupą OTE Kangur. Uczniowie klas V i VI jednej ze szkół wezmą udział w warsztatach o tematyce: ”Mądrzej, szybciej, lepiej’ –uczących ich inteligentnego sposobu uczenia się, łączenia faktów z różnych dziedzin szkolnych. Dzięki warsztatom uczniowie łatwiej przyswoją materiał szkolny. Zaplanowaliśmy warsztaty technik twórczego myślenia oraz motywowania do nauki. 
 

W czasie trwania projektu zostanie przeprowadzonych 740 godzin zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez nauczycieli, oraz 36 godzin konwersacji. Warsztaty będą prowadzone w grupach 15 osobowych. Kurs języka będzie nastawiony na ćwiczenia praktycznych umiejętności wykorzystywania go w życiu codziennym. Zajęcia w kl. I-III będą prowadzone w formie zabawowej z wykorzystaniem dostępnych i nowych pomocy dydaktycznych. W ramach tego działania jedna szkoła zostanie wyposażona w pracownię językową, a do reszty zakupimy komplet pomocy dydaktycznych i multimedialnych. Dodatkowo do prowadzenia zajęć językowych zostaną zakupione: magnetofon, zestaw głośników, telewizor, DVD, laptop, drukarka, rzutnik. Wspomagającym poszerzaniem kompetencji językowych będzie 9-dniowy obóz językowy zorganizowany nad morzem dla 50 osób, oraz wyjazd do Inwałdu. Dla zbadania efektów podejmowanych działań lektorzy wraz z uczniami przygotują inscenizacje bajek w języku angielskim. Najciekawsze z nich zostaną pokazane na forum szkolnym. 
 

We wszystkich szkołach kontynuowane będą warsztaty matematyczno – przyrodnicze - 2220 godzin, w klasach IV-VI poszerzone o elementy informatyki. W klasach I-III uczniowie przez zabawę poznają otaczający nas świat, wezmą udział w programie edukacyjnym „Ogródek nowych słówek” realizowanym w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Poprzez udział w warsztatach wyjazdowych do krakowskiego Ogrodu Doświadczeń, Muzeum Inżynierii Miejskiej uczniowie uzupełnią i poszerzą swoją wiedzę z zakresu techniki, chemii i fizyki. Podczas zajęć orgiami, szachów, „Rebusomaniaka” będą doskonalić logiczne myślenie, rozwijać umiejętności spójnego działania, uczyć się cierpliwości, pracowitości i konsekwencji. Będą uczestniczyć w żywych lekcjach przyrody na terenie parków narodowych (Gorczańskiego, Pienińskiego i Białowieskiego), Ogrodu Botanicznego. Odwiedzą również Ojców, Kraków i Wieliczkę. Na warsztatach z elementami technologii informatycznej będą przetwarzać swoje zdjęcia i materiały z warsztatów na filmy i albumy fotograficzne o tematyce przyrodniczej. Stworzą prace plastyczne prezentowane na wystawach tematycznych. Do tego celu niezbędny im będzie sprzęt: urządzenie wielofunkcyjne, laptop, kserokopiarka, drukarka, 5 mikroskopów, zestaw eduROM. Uczniowie poznają również środowisko przyrodnicze okolic Sandomierza, Śląska i Sudetów, dwie szkoły poznają Pomorze w ramach zajęć zielonej szkoły.
 

W ramach zadania „Ja-uczeń i obywatel – Polski i Europy” zostanie przeprowadzonych 311 godzin zajęć. Tematyka będzie nastawiona na rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Uczniowie zwiedzą miejsca ważne dla Polaków: Warszawę, Biskupin, Gniezno, Wadowice i Zakopane. Poszerzą wiadomości o Europie i świecie odbywając zajęcia w parku miniatur w Inwałdzie. Starsi uczniowie poznają pacę samorządu lokalnego i powiatowego. Większość warsztatów będzie prowadzona w formie wyjazdowej lub na terenie urzędu gminnego i powiatowego. W ramach kształcenia świadomości i ekspresji kulturalnej uczniowie wezmą udział w różnych zajęciach proponujących im aktywną i twórczą formę spędzania wolnego czasu oraz kształtowania doznań kulturalnych i estetycznych. 
 

Przeprowadzonych zostanie 518 godzin zajęć sportowych, w tym 117 godzin tańca nowoczesnego oraz rytmiki dla klas 0-III i 37godzin zajęć sztuki walki kokiushine. Zorganizujemy 1594 godzin zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych oraz z zakresu czytelnictwa. Jedna ze szkół planuje włączyć się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. W ramach akcji chcemy włączyć osobistości z naszej gminy do czytania dzieciom. W czasie wakacji i ferii uczniowie będą brali udział w wyjazdach na basen i narty.

Opracowanie: Jadwiga Czajka