„Cudze chwalicie – swego nie znacie”

Od 1 lutego do 30 czerwca 2012 roku gmina Ochotnica Dolna realizuje projekt „Cudze chwalicie – swego nie znacie”, który jest kontynuacją projektu o tej samej nazwie realizowanego w analogicznym okresie w roku 2011. Finansowany jest przez Unię Europejską w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 
Wartość projektu to 48 365,00 zł.
 
 
Cel główny projektu to wspieranie inicjatywy gimnazjalistów z gminy Ochotnica Dolna.
 
Cele szczegółowe:
  • Rozwój postawy aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym
  • Pogłębienie wiedzy o przyrodzie i dorobku kulturalnym własnej miejscowości i regionu
  • Rozwój zainteresowań i poszerzanie wiedzy z zakresu dziennikarstwa i ekologii
 
Grupę docelową stanowi 181 uczniów trzech gimnazjów z gminy Ochotnica Dolna. Dzięki działaniom podejmowanym w projekcie wzbogacimy ofertę zajęć o takie, które wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb młodzieży. Pobudzimy ich aktywność, podniesiemy poziom intelektualny, kulturalny oraz wiarę we własne możliwości. Rozwiniemy ich zainteresowania dziennikarskie, przyrodnicze i ekologiczne, poszerzymy ich wiedzę o własnym regionie i miejscowości. Poprzez nasze działania będziemy promować aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, postawę proekologiczną i patriotyzmu lokalnego.
 
W ramach projektu przeprowadzimy 219 godzin warsztatów kształtujących poczucie przynależności społeczno – terytorialnej i ekologicznej oraz rozwijających. Zorganizujemy także wyjazdy studyjne do najbliższych parków narodowych. Zakupimy także niezbędne do zajęć materiały biurowe i pomoce dydaktyczne – min. kserokopiarkę i laptop. 
 
 
Agata Chlipała