„Rozejrzyj się”

Od 1 marca do 31 lipca 2012 roku gmina Ochotnica Dolna realizuje projekt „Rozejrzyj się” finansowany jest przez Unię Europejską w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 
Beneficjenci – 110 uczniów 3 gimnazjów gminy Ochotnica Dolna
 
Kwota dofinansowania: 50 000zł
 
Cel główny projektu: Wspieranie inicjatywy edukacyjnej gimnazjalistów z gminy Ochotnica Dolna
 
Cele szczegółowe:
  • Pogłębienie wiedzy zakresu przedmiotów przyrodniczych i ekologii
  • Rozwój zainteresowań i poszerzenie wiedzy z zakresu fizyki i astronomii
  • Wzrost świadomości ekologicznej i aktywności na rzecz ochrony
 
Dzięki działaniom podejmowanym w projekcie uczniowie poszerzą wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych, zwiększą wiedzę na temat ochrony środowiska i podniosą poziom świadomości ekologicznej. Będziemy także rozbudzać u uczniów głębsze zainteresowania fizyką i astronomią poprzez kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk oraz pogłębianie wiedzy o Mikołaju Koperniku. Działania podejmowane w czasie realizacji projektu rozwiną kreatywność młodzieży, będą wspierać uzdolnienia uczniów ich wiarę we własne siły, a także rozwiną współpracę między szkołą, społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi(harcerstwo).
 
Zadania projektu:
  1. Warsztaty fizyczno – astronomiczne i przyrodnicze – 96 godzin warsztatów, zakup pomocy dydaktycznych, min. lunety, kamertonu, amperomierza, koła Maxwella itp. za kwotę 2610,36 zł.
  2. Wycieczki edukacyjne – 2 dwudniowe wycieczki do Torunia (G2 – 40 osób, G3- 18osób), 1 jednodniowa do Chorzowa (G1 – 45 osób), wspólne dwudniowe warsztaty przyrodniczo – ekologiczne w Bukowinie Tatrzańskiej (G1, G2, G3 – po 15 osób)

 

REGULAMIN