„Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Ochotnica Dolna”

Gmina Ochotnica Dolna od dnia 1 września 2012 roku rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 
Projekt pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Ochotnica Dolna” skierowany jest do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: tj, uczniów z problemami w nauce oraz uczniów szczególnie uzdolnionych będzie trwał do 30 czerwca 2013 r. i obejmuje cały rok szkolny 2012/2013.
Istota projektu polega na zindywidualizowanym podejściu do każdego ucznia bądź uczennicy w zależności od ich potrzeb w procesie kształcenia.
 
Działaniami obejmiemy 299 uczniów i uczennic z kl. I-III szkół podstawowych: zrekrutowanych do projektu na podstawie diagnoz wskazujących potrzebę wyrównania ich szans edukacyjnych przez dodatkowe wsparcie dydaktyczne i ogólnorozwojowe organizując dla nich 2.020 godzin zajęć pozalekcyjnych:
 
  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 470 godzin,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 380 godzin,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 310 godzin,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - 210 godzin,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 100 godzin,
  • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych – 170 godzin,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 380 godzin.
 
Doposażymy bazę dydaktyczną szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt m.in.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej.