„Wykorzystanie i wpływ origami na rozwój dziecka”

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyła w gminnym projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Ochotnica Dolna” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach realizacji projektu prowadzone były między innymi „ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku nauk matematyczno – przyrodniczych z elementami origami”

 

Origami to stara japońska sztuka składania papieru, wykonuje się je z papierowych kwadratów, trójkątów i kółek. Składa się formy płaskie i przestrzenne, pojedyncze i złożone z wielu modułów, nawet z kilkuset.

 

Patrząc na dzieci podczas składania papieru, słuchając ich wypowiedzi, często emocjonalnych i spontanicznych, szybko można się zorientować, że origami staje się przydatnym narzędziem integracji, szczególnie na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

 

Konstruowania papierowych form nie należy traktować jedynie jako aktywności czysto plastycznej czy technicznej, rozsypane na stoliku różnokolorowe kwadraty i koła to teren badawczy dla dziecka, które porównuje, przelicza, przekształca – to ćwiczenia matematyczne z geometrii płaskiej i przestrzennej oraz zbieranie ogromnej liczby doświadczeń dla rozwijającej się dynamicznie wyobraźni. To także ćwiczenia językowe bo dzieci bardzo często opowiadają o tym co robią.

 

Ponieważ proces uczenia się wymaga zarówno zaangażowania intelektualnego, emocjonalnego, jak i ruchu, który wspomaga pracę mózgu, origami staje się niezwykle cennym narzędziem integrującym wszystkie doświadczenia zmysłowe dziecka, zbierane systematycznie podczas każdej zabawy z papierową składanką.

 

Podczas prowadzonych w naszej szkole zajęć uczestnicy rozwinęli swoje pasje i zainteresowania, a jednocześnie pogłębili swoją wiedzę w kierunku nauk matematyczno – przyrodniczych.

 

Wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć zostały sfinansowane ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnycych.

 

Koordynator projektu w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej mgr Małgorzata  Jagieła.