„Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Ochotnica Dolna”

Gmina Ochotnica Dolna realizowała w 2015 roku projekt pn.:  „Odnawialne źródła energii szansą poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie Ochotnica Dolna” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, oś priorytetowa 7 Infrastruktura ochrony środowiska działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.945.717,48 złotych, w tym dofinansowanie wyniosło 1.577.064,49 złotych, z czego 867.385,47 ze środków europejskich a współfinansowanie z budżetu państwa 709.679,02 zł.

Celem ogólnym projektu była:

  • poprawa jakości powietrza dzięki zastosowaniu instalacji wykorzystujących w pełni odnawialną energię słoneczną.
  • obniżenie kosztów wykorzystywania energii elektrycznej poprzez zapewnienie należącym do  Gminy jednostkom dostępu do taniej energii ze źródeł odnawialnych.
  • obniżenie zużycia nieodnawialnych nośników energii.
  • podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt obejmował zakup i montaż 2 automatycznych instalacji fotowoltaicznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy tj. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej o mocy znamionowej nie mniejszej niż 22,54 kWp oraz oczyszczalni ścieków w Tylmanowej o mocy znamionowej nie mniejszej niż 198,94 kWp.

 

Fot. Lucyna Kozub

GALERIA