Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 18.04.2016 r. do 16.05.2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI 

 1. Kontynuuję budowę przychodni wraz z apteką w Tylmanowej.
 2. Ogłosiłem wyniki postępowania ofertowego na zadanie pn.: „Przygotowanie map geodezyjnych w skali 1 : 1000 na całej długości potoku Jamne, Jaszcze, Forendówki, Jurkowski Potok, Majdówka".
 3. Ogłosiłem zadanie pn.: „Wykonanie umocnień w formie koszy siatkowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie umocnień w formie koszy siatkowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna :

 • Sołectwo Ochotnica Górna: os. Jurkowski Potok. 
 • Sołectwo Ochotnica Górna: os. Jamne. 
 • Sołectwo Ochotnica Dolna: os. Lubańskie. 
 • Sołectwo Młynne: os. Homówka.
 1. Wykonałem Altanę w Tylmanowej – przy przedszkolu.
 2. Zleciłem wykonanie 10 ekspertyz na stokach w Ochotnicy Górnej.
 3. Zakupiłem lustra drogowe  w Tylmanowej ( 4 sztuki).
 4. Przygotowuję dokumentację do odbudowy drogi w os. Kotelnica w Tylmanowej w ramach programu Usuwanie skutków i klęsk żywiołowych.
 5. Zleciłem wykonanie cząstkowych remontów dróg gminnych poprzez uzupełnienie wyrw w nawierzchni w miejscowościach:
 • Ochotnica Górna osiedla: Jamne, Jaszcze, Jurkowski Potok, Bartoszówka, Forendówki, Studzionki, Gabrysie-Gronie 
 • Ochotnica Dolna osiedla: Skrodne, Gorcowe, Rusnaki, Kudowe, Lubańskie, Nogawki.

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW POMOCOWYCH

 1. Nadzoruję działania przy kompletowaniu dokumentacji w ramach projektu pn. Wykonanie 600 instalacji fotowoltaicznych na 600- lecie Ochotnicy”.
 2. Realizuję projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
 3. Pod koniec kwietnia br. złożyłem do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie karty projektów (wstępny wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej)  obejmujące planowane zadania inwestycyjne dotyczące:
 • Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tylmanowej oraz budowy kilku odcinków kanalizacji na terenie Gminy Ochotnica Dolna o łącznej długości około 16 km. Nabór był prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.3.2 Ochrona zasobów wodnych - Gospodarka wodno-kanalizacyjna SPR.
 • Remizy 2016 ( OSP Tylmanowa uzyskała wsparcie w wysokości 20155 zł).
 • Głębokiej Termomodernizacji 5 budynków gminnych.

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

 1. Podjąłem działania zmierzające do wyznaczenia i budowy drogi Kłodne w Tylmanowej. Przeprowadziłem negocjacje i jestem w trakcie uzgodnień  w sprawie zamian nieruchomości i nabycia nieruchomości pod drogę Kłodne.
 2. Wynegocjowałem z P. Józefem Zaziąbło zamianę nieruchomości pod drogę gminną w os. Paluchy – Czeczugi. 
 3. Nadzoruję ostatni etap wykonania drogi Królowo. 
 4. Podjąłem działania związane z przejęciem „Dworu Bajka” w posiadanie Gminy.
 5. Prowadzę działania w sprawie regulacji Potoku Klępowskiego.
 6. Prowadzę działania w sprawie zawarcia umów notarialnych pod w/w drogi gminne.
 7. Dokończyłem regulację drogi w os. Białówka w Ochotnicy Górnej.
 8. Nabyłem w formie kupna od P. Miriam Chrobak i P. Tatiany Gabryś – Fajfus nieruchomość o pow. 0,1927 ha i przejąłem w posiadanie nieruchomość o pow. 0,1505 ha.

W ZAKRESIE PRAC PORZĄDKOWYCH I REMONTOWYCH
Zleciłem pracownikom wykonanie następujących prac porządkowych i remontowych:

 1. Wyczyszczenie elementów odwodnienia dróg gminnych (przepustów, krat, korytek ściekowych) w Sołectwach:
 • Tylmanowa: os. Zaziąbły, Kozuby, Grzebaki, Kłodne, Zawodzie   
 • Ochotnica Dolna: os. Nogawki, Babiarze, Skrodne, Gorcowe, Gardonie, Polisiówka   
 • Ochotnica Górna: os. Jamne.
 1. Wykoszenie traw i obcięcie gałęzi na poboczach dróg gminnych w osiedlach:  od osiedla Łęg Dolny do osiedla Kliniec (droga Zawodzie - wzdłuż Dunajca) i osiedle Potok w Tylmanowej; w osiedlach Osobie i Janczurowski Potok oraz Młynne w Ochotnicy Dolnej.
 2. Prace porządkowe przy WOK w Ochotnicy Dolnej – parking oraz asfalt.
 3. Prace porządkowe w rejonie os. Łęg Dolny (oczyszczalnia ścieków) po Potok Klępowski.
 4. Przegląd i sprzątanie wież widokowych na Koziarzu, Lubaniu i Gorcu oraz na szlakach pieszo – rowerowych prowadzących do tych wież.
 5. Przygotowanie terenu pod boisko do piłki plażowej w os. Zachry w Ochotnicy Dolnej.
 6. Prace remontowe w pomieszczeniach piwnic budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.
 7. 5 maja – Ogłosiłem II akcję  sprzątania brzegów rzek Dunajec i Ochotnica. Do zaangażowania się w akcję zaprosiłem pracowników Urzędu Gminy, Radnych, Nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy, Sołtysów i Wszystkich Mieszkańców.  Niestety w związku z intensywnymi opadami deszczu nie udało się przeprowadzić w/w akcji.

SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA
19 kwietnia – spotkałem się z P. Markiem Jakubowskim w sprawie Strategii Rozwoju Gminy.
21 kwietnia – wziąłem udział w spotkaniu z Panią Zofią Wójciak opozycjonistką i łączniczką kpt. Juliana Zapały pseudonim Lampart. Spotkanie miało miejsce w WOK Ochotnicy Górnej. 
22 kwietnia – spotkałem się z Radnymi z Ochotnicy Górnej w sprawie wykorzystania środków unijnych na remonty i odbudowę dróg gminnych.
22 kwietnia – spotkałem się z Panem Witoldem Majerczyk w sprawie Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Górnej. 
26  kwietnia – spotkałem się z Wicewojewodą Małopolski Panem Piotrem Ćwikiem. Wizytacja Sołectw Gminy.
26 kwietnia – wziąłem udział w spotkaniu z Panem Jerzym Kapłonem Dyrektorem Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK  w Krakowie dot. szlaków turystycznych i budowy Schroniska na Lubaniu.
29 kwietnia – uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie Planu Rewitalizacji Gminy.
5 maja – spotkałem się z Panem Tomaszem Sądagiem Zastępcą Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Panem Tadeuszem Koisem Kierownikiem Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Nowym Targu. 
8  maja –  wziąłem udział w uroczystym  rozpoczęciu sezonu pasterskiego w Ochotnicy Górnej na zaproszenie bacy Jarosława Buczka.
10 maja – odbyłem spotkanie z P. Robertem Siemek i Zbigniewem Zacher Komendantami Komisariatu w Krościenku n/D w sprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy.
10 maja – odbyłem wyjazd do Krakowa (zaproszenia na otwarcie „Enklawy”). Spotkałem się z Panem Rafałem Rosteckim Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz z Panem Hubertem Guzem Dyrektorem Departamentu Funduszy Europejskich –  wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
12 maja – wziąłem udział w spotkaniu Komitetu ds. obchodów  600 – lecia lokacji Ochotnicy i 680 – lecia lokacji Tylmanowej z dr Przemysławem Stanko w sprawie ustaleń dotyczących uroczystości lipcowych.
16 maja – uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielem Wojewódzkiego Zarząd Dróg w sprawie uzgodnień  dot. remontu (wyasfaltowania drogi) na odcinku Krościenko – Królowo i os. Kłodne. 

GMINNE KONKURSY, ZAWODY
24 kwietnia – odbyły się zawody muchowe w Tylmanowej organizowane przez PZW dla uczestników Tylmanowskiej Szkółki Wędkarskiej.
13 maja – Uroczyście wręczyłem nagrody uczestnikom konkursu „Piękne czytanie”.
15 maja – Uroczyście wręczyłem nagrody w Gminnym Konkursie Historycznym organizowanym w ramach obchodów 600-lecia lokacji Ochotnicy. 

W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY
Dokonałem zwiększenia w budżecie Gminy o kwotę 267.231,90 zł z następujących tytułów:

 1. dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Odbudowa drogi gminnej Kotelnia w Tylmanowej – 100.000,00 zł.
 2. dotacja w ramach Programu integracji społeczności romskiej – 31.210,00 zł.
 3. dotacja na wypłatę dodatków energetycznych – 144,54 zł.
 4. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 64.000,00 zł.
 5. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego – 71.727,28 zł.
 6. dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 150,08 zł.

W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ 

 1. Dokonałem oceny pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.
 2. Ogłosiłem Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.
 3. Złożyłem wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Realizuję świadczenia z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne (asysta 7 rodzinom, wywiady, postępowania administracyjne, praca socjalna, wsparcie asystenta rodziny, wypłaty przyznanych świadczeń ).
 2. Przyjmuję wnioski o wypłatę  świadczenia wychowawczego 500+. Prowadziłem postępowania  oraz  wypłacałem  świadczenia z  wniosków złożonych do 4 kwietnia 2016r. (200 wniosków). Przygotowywałem kolejne decyzje do wypłaty ( w okresie od 1   kwietnia do 13 maja - złożono 696 wniosków).
 3. Wszcząłem postępowania administracyjne w sprawie zwiększenia stypendium szkolnego przyznawanego na rok szkolny 2015/2016 (372 postępowania administracyjne).
 4. Na bieżąco prowadzę Niebieskie Karty w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (Rozpocząłem procedurę w 1 rodzinie, przygotowuję projekt uchwały w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego).

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy. 

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy mieszkańcy.     

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
   
        Stanisław Jurkowski