Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 16 maj 2016 r. do 13 czerwiec 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI

  1. Kontynuuję budowę przychodni wraz z apteką w Tylmanowej.
  2. Zleciłem wykonanie  koszy siatkowych w Potoku Lubańskie.
  3. Zamontowałem lustra drogowe w Tylmanowej.
  4. Zleciłem prace mające na celu zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w os. Łęg Dolny.
  5. Zleciłem korytowanie i żwirowanie drogi w osiedlu Kłodne.
  6. Zleciłem opracowanie dokumentacji z pomiaru istniejących ścieżek oraz dróg proponowanych pod szlaki turystyczne.
  7. Zleciłem wykonanie analizy inwestycyjno kosztorysowej dla dostosowania budynku Ośrodka Zdrowia w Ochotnicy Górnej.
  8. We współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach inicjatyw samorządowych i innych przygotowuję realizację nw. zadań:
  • Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej  nr 969 Nowy Targ - Krościenko N/D w m. Tylmanowa polegająca na budowie zatoki autobusowej.

  • Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej  nr 969 Nowy Targ - Krościenko N/D w m. Tylmanowa polegająca na budowie zatoki autobusowej, chodnika dla pieszych oraz utwardzeniu placu.

  • Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej  nr 969 Nowy Targ - Krościenko N/D w m. Tylmanowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych.

  1. Zawarłem umowę na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej K363966 Kotelnica w Tylmanowej.
  2. Przygotowuję korektę wniosków do realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w os. Połanki w m. Tylmanowa.”
  3. Przygotowuję korektę wniosków do realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w os. Rusnaki w m. Ochotnica Dolna.”
  4. Podjąłem działania w celu usunięcia z pasa drogowego urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z dojazdem do parkingu przy Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.
  5. Podpisałem porozumienie z Województwem Małopolskim w sprawie przejęcia zadania pn. „Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 969 w Tylmanowej – etap I”
    w Tylmanowej na kwotę 200 000 zł.

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW POMOCOWYCH

  1. Nadzoruję działania przy kompletowaniu dokumentacji w ramach projektu pn. Wykonanie 600 instalacji fotowoltaicznych na 600- lecie Ochotnicy”.
  2. Nadzoruję działania przy kompletowaniu dokumentacji w ramach projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dofinansowanie dotyczy wsparcia w postaci blachy trapezowej do 200m2 na budynek mieszkalny.
  3. Nadzoruję realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków oświatowych i wielofunkcyjnych na terenie Gminy.
  4. W związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej” Zleciłem wykonanie analizy technologiczno – finansowej koniecznej do przygotowania projektu.

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

  1. Zawarłem kolejne umowy notarialne dot. nieruchomości pod drogę Kłodne w m. Tylmanowa.
  2. Zawarłem umowę notarialną w sprawie zamiany  nieruchomości pod drogę gminną w os. Paluchy – Czeczugi.
  3. Kontynuuję wykonanie drogi Królowo.

W ZAKRESIE PRAC PORZĄDKOWYCH I REMONTOWYCH

  1. Zleciłem pracownikom wykonanie następujących prac:
  • Wykaszanie poboczy oraz czyszczenie elementów odwodnienia dróg gminnych (przepustów, krat, korytek ściekowych) w osiedlach: Potok, Padół, Miazgi, Brzegi, Kliniec, Zabliszcze, Ligasy w Tylmanowej;  Gorcowe, Kudowe, Młynne w Ochotnicy Dolnej, os. Jamne, Skałka, Czajki w Ochotnicy Górnej.
  • Ogrodzenie terenu przy potoku Ochotnica w os. Zachry w Ochotnicy Dolnej.
  • Wykonanie boiska  do siatkówki plażowej w os. Zachry w Ochotnicy Dolnej.
  • Uporządkowanie terenu przy budynku "Papieżówka" na Skałce w Ochotnicy Górnej wraz z usunięciem płyt azbestowo-cementowych ze starego pokrycia dachowego.
  • Usunięcie drzew i zakrzaczeń przy drodze gminnej w os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej.
  • Uporządkowanie terenu i wykoszenie traw przy parkingach i altanie widokowej na Przełęczy Knurowskiej (przed wyścigiem kolarskim).
  • Prace malarskie w budynku WOK-u w Ochotnicy Dolnej.
  • Położenie płytek na posadzkach i roboty malarskie w kotłowni budynku UG w Ochotnicy Dolnej.
  • Koszenie traw przy budynkach komunalnych w Ochotnicy Dolnej, Tylmanowej i Ochotnicy Górnej.

28 maja – przeprowadziłem  II Akcję Sprzątania Koryt Rzecznych na terenie Gminy. Zleciłem pracownikom zebranie i odtransportowanie śmieci do PUK „EMPOL”.

  1. Nadzoruję  czynności związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.
  2. Zakupiłem na potrzeby ZGK w Ochotnicy Dolnej samochód dostawczy (wywrotkę) marki Mitsubishi CANTER .
  3. Zleciłem pracownikom  i nadzorowałem zamontowanie obelisku upamiętniającego 600-lecie Ochotnicy przy WOK-u w Ochotnicy Dolnej.

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA
17 maja – Udział mojego Zastępcy w spotkaniu w Warszawie dot. gazyfikacji.
18 maja – Spotkałem się z P. Waldemarem Zep w sprawie ustalenia wizerunku medali pamiątkowych z okazji obchodów 600- lecia lokacji Ochotnicy.
19 maja – Spotkałem się z P. Kazimierzem Wolskim w Kluszkowcach w sprawie obeliska upamiętniającego 600- lecie lokacji Ochotnicy.
24 maja – Przy udziale zaproszonych gości dokonałem uroczystego otwarcia  projektu „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców”.
25 maja – Wziąłem udział w uroczystościach z okazji Dnia Matki w Akademii Przedszkolaka w Tylmanowej.
27 maja – Uczestniczyłem w Dniu Matki w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej.
29 maja – Uczestniczyłem w uroczystości z okazji  „Dnia Matki” zorganizowanej w Niepublicznym Przedszkolu w Ochotnicy Górnej. 
31 maja – na zaproszenie Kancelarii Prezydenta uczestniczyłem w spotkaniu z Prezydentem i przedstawicielami samorządów  z  okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
W czasie  spotkania z Prezydentem i Panem Adamem Kwiatkowskim szefem Gabinetu Prezydenta RP przedstawiłem przygotowania do głównej uroczystości Jubileuszu 600-lecia lokacji Ochotnicy oraz ponowiłem zaproszenie do udziału w obchodach jubileuszu.
1 czerwca – Wziąłem udział w posiedzeniu Kapituły Honorowej Gminy Ochotnica Dolna celem wyrażenia opinii w sprawie wniosków o nadanie „Odznaki za zasługi” dla mieszkańców Gminy. 
2 czerwca – Wziąłem  udział w konferencji prasowej z Wiceministrem Środowiska P. Mariuszem Gajdą oraz udział w uroczystym otwarciu biura poselskiego i senatorskiego Poseł Anny Paluch i Senatora Jana Hamerskiego w Nowym Targu.
2 czerwca – Spotkałem się z Wiceministrem Środowiska P. Mariuszem Gajdą w Tylmanowej celem przeprowadzenia wizji terenowej Potoku Klępowskiego. Otrzymałem zapewnienie od Wiceminista o uruchomieniu środków finansowych w kwocie ponad 400 000 zł.
3 czerwca – Uczestniczyłem w dekoracji zwycięzców etapowego kolarskiego wyścigu szosowego pn. Nowy Targ Road Challenge na Przełęczy Knurowskiej. Wydarzenie to znacząco promowało naszą Gminę.
3 czerwca – Wziąłem udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa.
3 czerwca – Spotkałem się z przedstawicielami Tauron.  
6 czerwca – Uczestniczyłem w spotkaniu dot. drogi gminnej  Młynne – Barnasie. 
7 czerwca – Spotkałem się  z  przedstawicielami firmy Open Group Multimedia celem dokończenia nagrania filmu promującego projekt „Enklawa (…)”.
7 czerwca – Uczestniczyłem w spotkaniu  geodezyjnym  w sprawie wytyczenia dojazdu od kładki do zabudowań w Sołectwie Ochotnica Dolna – Młynne. 
 

W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY
Dokonałem zwiększenia w budżecie Gminy o kwotę 74.225,96 zł z następujących tytułów:
1.    Dotacja na realizację projektu „Już pływam” – 7.200,00 zł.
2.    Dotacja na dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizie strażackiej w Tylmanowej w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016” – 20.155,00 zł.
3.    Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 18.785,00 zł.
4.    Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 14.650,00 zł.
5.    Dotacja na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 432,00 zł.
6.    Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 12.945,00 zł.
7.    Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 58,96 zł.


W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ 

  1. Zweryfikowałem i zatwierdziłem arkusze organizacji szkół i schroniska na rok szkolny 2016/2017.
  2. Zatwierdziłem regulamin kolonii i ustaliłem  rekrutację uczniów szkół na kolonię letnią w Wejherowie w dniach 2 do 17 lipca 2016r.
  3. Dokonałem porównania i wyboru ofert na ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz ubezpieczenie OC samochodów strażackich i dróg z terenu gminy.
  4. Powierzyłem Pani Barbarze  Konopka, po wygranym  konkursie  stanowisko  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej  do dnia 31 sierpnia 2021r.
  5. Przedłożyłem Radzie Gminy projekt uchwały zwiększającej dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego.
  6. Wskazałem w porozumieniu z Dyrektorami szkół i Kierownikiem GOPS  w Ochotnicy Dolnej 6 uczniów z terenu Gminy, którzy bezpłatnie  skorzystają z letniego wypoczynku w formie  kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych organizowanej  przez Kuratorium Oświaty.
  7. Podpisałem  umowę z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie na dofinansowanie zajęć pływania dla uczniów szkół z terenu Gminy. Zajęcia będą organizowane we wrześniu br.

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

  1. Na bieżąco  realizuję  świadczenia z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,     alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, a także działania  wynikające  z ustawy o wspieraniu rodziny.
  2. Przyjmuję na bieżąco wnioski o wypłatę  świadczenia wychowawczego 500+ ( 46 wniosków w okresie objętym sprawozdaniem ), prowadzę postępowania administracyjne  oraz  dokonuję wypłat świadczeń  z  wniosków złożonych w okresie od 4 do 20 kwietnia 2016r.
  3. Wydaję decyzje w sprawie zwiększenia stypendium szkolnego ( 328 decyzji na kwotę 80 013,44 zł). Rozpocząłem  procedurę wypłat przyznanych stypendiów w  oparciu o kryterium określone uchwałą Rady Gminy i posiadane środki finansowe przy dochodzie:
  • od 0 do 100 kwota 194,70 na dwa miesiące  ( 165%  kwoty zasiłku rodzinnego dla dziecka  od 6-18 lat)
  • od 101 do 250  kwota 168,74  na dwa miesiące(143% kwoty zasiłku rodzinnego dla dziecka  od 6-18 lat)
  • od 351 do 350  kwota 161,66 na jeden miesiąc  (137% kwoty zasiłku rodzinnego dla dziecka  od 6-18 lat)
  • od 351 do 514  kwota 118  na jeden miesiąc ( 100% - 118 zł)
  1. Realizuję zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Niebieskie Karty).

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy mieszkańcy.     
 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
   
        Stanisław Jurkowski