Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 13 czerwca 2016 r. do 27 czerwca 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI

 1. Ogłosiłem przetargi na wykonanie robót budowlanych na drogach gminnych w osiedlach:
 • os. Białówka w Ochotnicy Górnej,
 • os. Polisiówka w Ochotnicy Dolnej,
 • os. Janczurowski Potok w Ochotnicy Dolnej,
 • os. Brysiówka w Ochotnicy Dolnej,
 • os. Osobie, Skalne w Ochotnicy Dolnej,
 • os. Hologówka w Ochotnicy Dolnej,
 • os. Wierch, Młynne w Ochotnicy Dolnej,
 • os. Barnasie, Folwark w Ochotnicy Dolnej,
 • os. Szlagówka w Ochotnicy Dolnej,
 • os. Skrodne, Kotliny w Ochotnicy Dolnej.
 1. Wystosowałem zapytanie o cenę wykonania następujących inwestycji:
 1. Montaż opraw oświetlenia ulicznego w sołectwach  Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna
   i Tylmanowa.
 2. Remont drogi (spychaczówki) pod szlak pieszy z os. Błaszczaki przez Wierch Babieniec na Jaworzynę Gorcowską.
 3. Parking przy moście os. Paluchy w Tylmanowej.
 4. Wykonanie odwodnień dróg gminnych w sołectwie Tylmanowa w osiedlach: Padół,  Kozuby; Brzezie, Piszczki, Rzeka.

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW POMOCOWYCH

 1. Nadzoruję działania dot. uzupełnienia  dokumentacji w ramach projektu pn. Wykonanie 600 instalacji fotowoltaicznych na 600- lecie Ochotnicy”.
 2. Nadzoruję działania przy kompletowaniu dokumentacji w ramach projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dofinansowanie dotyczy wsparcia w postaci blachy trapezowej do 200m2 na budynek mieszkalny. – to już było – usuwamy czy zostawiamy?
 3. Nadzoruję realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków oświatowych i wielofunkcyjnych na terenie Gminy.
 4. Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego zakończył w kontrolę realizacji zadania pn.: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w Gminie Ochotnica Dolna.”
 5. Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego zakończył kontrolę projektu „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców”.


W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

 1. Zawarłem kolejne umowy notarialne dot. nieruchomości pod drogę Kłodnew m. Tylmanowa.

W ZAKRESIE PRAC PORZĄDKOWYCH I REMONTOWYCH

 1. Zleciłem pracownikom wykonanie następujących prac:
 • Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowania terenu – parking i boisko do plażówki w os. Zachry w Ochotnicy Dolnej.
 • Koszenie traw i obcinanie gałęzi na poboczach dróg gminnych w osiedlach:  Jamne i Jaszcze  w Ochotnicy Górnej, os. Skrodne w Ochotnicy Dolnej.
 •  Koszenie traw i porządkowanie terenu przy boisku i budynku WOK w Tylmanowej.
 •  Koszenie traw i porządkowanie terenu przy budynku Papieżówki w Ochotnicy Górnej.
 •  Malowanie barierek przy mostku w os. Rzeka w Tylmanowej.
 •  Koszenie i porządkowanie terenu w obrębie farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tylmanowej.
 •  Demontaż radaru wraz z przyłączem energetycznym, instalacją fotowoltaiczną i konstrukcjami masztów przy drodze wojewódzkiej w os. Kłodne w Tylmanowej.
 • Przywiezienie barierek mostowych na mostek w os. Klempy – Zaziąbły w Tylmanowej.

 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

22.06  Wziąłem udział w spotkaniu z P. Jerzym Kapłonem Dyrektorem Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, P. Jerzym Kalarusem Prezesem Spółki PTTK Karpaty, P. Olafem Dobrowolskim Nadleśniczym Nadleśnictwa Krościenko n/D, P. Janem Dydą Wójtem Gminy Krościenko n/D, P. Janem Komorkiem Radnym Powiatu Nowotarskiego oraz P. Franciszkiem Ziemianek Przewodniczącym Rady Gminy
i P. Czesławem Ligas Radnym Rady Gminy Ochotnica Dolna.

24.06  Spotkanie  z przedstawicielami w/w instytucji w Urzędzie Gminy  w Krościenku n/D w sprawie podjęcia w sprawie budowy schroniska na Lubaniu.

 

W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Dokonałem zwiększenia w budżecie Gminy o kwotę 249.970,00 zł z tytułu  dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych.

W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ

 1. Podpisałem umowę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu na organizację praktyk studenckich w okresie letnim dla 4 studentów - mieszkańców naszej gminy.
 2. Złożyłem do Wojewody sprawozdanie końcowe z  realizacji  programu „Książki naszych marzeń" realizowanego w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym.
 3. Złożyłem do Kuratora Oświaty wniosek o dotację na zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów naszych szkół na kwotę 104 967,60.
 4. W dniu 21 czerwca zorganizowałem spotkanie Dyrektorów Szkół i nauczycieli z przedstawicielami Forum Doradztwa Kariery, w celu zapoznania z warunkami pozyskania dodatkowych środków unijnych na zajęcia i doposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i technologie informacyjne.

 W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Na bieżąco  realizuję  świadczenia z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych (postępowania administracyjne, praca socjalna).
 2. Realizuję obowiązki wynikające  z ustawy o wspieraniu rodziny (bieżące wparcie asystenta dla 8 rodzin).
 3. Przyjmuję na bieżąco wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.
 4. Realizuję zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty (bieżąca wypłata stypendium szkolnego) oraz  z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (bieżące prowadzenie 5 Niebieskich Kart, rozpoczęcie procedury w 2 rodzinach,  wykonanie plakatu  „Nie bądź obojętny na przemoc w rodzinie” . Zakup  3 nagród za wykonanie pracy plastycznej do plakatu).

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy mieszkańcy.    

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

          Stanisław Jurkowski