Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 27 czerwca 2016 r. do 19 września 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI

Zrealizowałem następujące prace w poszczególnych Sołectwach z terenu Gminy:

Sołectwo Ochotnica Górna:

 1. Monitoring na budynku OSP (WOK).
 2. Monitoring terenu wokół budynku socjalnego dla Romów
 3. Remont drogi (spychaczówka) pod szlak pieszy z os. Błaszczaki przez Wierch Babieniec na Jaworzynę Gorcowską.
 4. Remont drogi (spychaczówki) pod szlak pieszy os. Czuby w Ochotnicy Górnej do tras Enklawy.
 5. Odbudowa drogi gminnej os. Białówka - (nawierzchnia asfaltowa).

Sołectwo Tylmanowa

 1. Ogrodzenie parkingu w os. Zabaście, os. Zaziąbły koło altany.
 2. Tablica informacyjna  o dł. 5m w os. Obłaz Górny.
 3. Parking przy moście w os. Paluchy.
 4. Odwodnienie drogi w os. Piszczki – w trakcie realizacji.
 5. Odbudowa drogi Maziarzówka.
 6. Muru oporowy w os. Księżaki.
 7. Odwodnienie drogi w os. Padół.
 8. Utwardzenie drogi  i położenie asfaltu w os. Ligasy.
 9. Przygotowanie dokumentacji pod budowę chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 969 w os. Obłaz Górny, os. Bliszcze – Ośrodek Zdrowia, w os. Kłodne – naprzeciw przeprawy do os. Królowo.

Sołectwo Ochotnica Dolna

 1. Remont drogi w os. Rusnaki  (nawierzchnia asfaltowa).
 2. Wykonanie boiska do piłki siatkowej wraz z ogrodzeniem os. Zachry.
 3. Renowacja przystanków autobusowych w Gminie Ochotnica Dolna.
 4. Droga asfaltowa w os. Hologówka i os. Polisiówka, os. Janczurowski Potok.
 5. Zwirowanie drogi w os. Osobie - Skalne.

Sołectwo Ochotnica Dolna – Młynne

 1. Remont drogi gminnej Barnasie – Folwark  (nawierzchnia asfaltowa).
 2. Remont  drogi Szlagówka  (nawierzchnia asfaltowa).
 3. Remont drogi Wierch Młynne (nawierzchnia asfaltowa).
 4. Opaska wokół budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii – w trakcie wykonywania przez ZGK w Ochotnicy Dolnej. 

 

Podpisałem umowy na zadania:

1.      Opracowanie koncepcji przebiegu oraz możliwości poszerzenia (zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa) istniejącego ciągu pieszo-jezdnego oraz infrastruktury turystycznej dot. kuligów (stacja startowa, stacja docelowa, stacja pośrednia)  dla tzw. „Doliny kuligowej Forendówki” w os. Forendówki Ochotnica Górna.

2.      Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej z programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji drogi w dolinach Jamne oraz  Jaszcze w Ochotnicy Górnej z uwzględnieniem możliwości poszerzenia (zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa) istniejącej drogi z podniesieniem standardu drogi do kategorii D dróg gminnych wraz ze wskazaniem miejsc obsługi kuligów oraz wytyczeniem alternatywnego ciągu spacerowo-rowerowego.

3.      Odwodnienie drogi w os. Piszczk

4.       Wykonanie i montaż krat drogowych w  os: os Kłodne, os Padół, os Rzeka

5.       Regulacja potoku w os. Makowica

6.       Regulacja potoku w os. Górki

7.       Zabezpieczenie brzegów potoku w os. Górzany

8.      Zabezpieczenie brzegów potoku w os. Brzegi - os. Łęg Górny

9.      Wykonanie muru oporowego w os. Janczurowski Potok w Ochotnicy Dolnej"

10.  Zabezpieczenie muru oporowego w os. Osobie w Ochotnicy Dolnej

11.  Zabezpieczenie drogi os. Obłaz Górny –  os. Lachówka   

 

W ZAKRESIE PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ

Ogłosiłem przetargi nieograniczone na następujące zadania:

1. Wykonanie robót budowlanych na drogach gminnych w Gminie Ochotnica Dolna

 • odbudowa drogi gminnej w os. Białówka w Ochotnicy Górnej
 • odbudowa drogi gminnej w os. Polisiówka w Ochotnicy Dolnej
 • odbudowa drogi gminnej w os. Janczurowski Potok w Ochotnicy Dolnej
 • wykonanie podbudowy drogi gminnej w os. Janczury w Ochotnicy Dolnej
 • wykonanie podbudowy drogi gminnej w os. Osobie, Skalne w Ochotnicy Dolnej
 • odbudowa drogi gminnej w os. Hologówka w Ochotnicy Dolnej
 • wykonanie drogi gminnej w os. Skrodne, Kotliny w Ochotnicy Dolnej
 • odbudowa drogi gminnej w os. Młynne Barnasie - Folwark w Ochotnicy Dolnej
 • odbudowa drogi gminnej w os. Młynne Szlagówka w Ochotnicy Dolnej
 • odbudowa drogi gminnej w os. Wierch - Młynne w Ochotnicy Dolnej

Powyższe zadanie jest  na etapie realizacji. Przetarg wygrała Firma IMBUD za kwotę 181.586,49 brutto.

 

2.  Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektryczejdo sieci) dla domów jednorodzinnych
w Gminie Ochotnica Dolna - obecnie etap oceny ofert (wpłynęło 17 ofert).

 

Ogłosiłem zamówienia poniżej 30 tys. Euro na następujące zadania:

 1. Opracowanie dokumentacji geodezyjnych w rejonie os. Tarchały i Osobie
  w Ochotnicy Dolnej -  zadanie na etapie realizacji.
 2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnych w rejonie os. Hardopadły
  i Talafusy w Tylmanowej -  zadanie na etapie realizacji.
 3. Wykonanie odwodnień dróg gminnych w sołectwie Tylmanowa – zadanie na etapie realizacji.
 4.  Przygotowanie map geodezyjnych w skali 1:500 na całej długości potoku Jamne, Jaszcze, Forendówki, Jurkowski Potok, Majdówka – zadanie na etapie  realizacji.
 5.  Modernizacja drogi gminnej nr K363911 do WOK-u w Ochotnicy Dolnej – zadanie zrealizowane.
 6. Zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej w rej. os. Młynne – zadanie zrealizowane.
 7.  Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszk. na działce nr 1211/1 w m. Tylmanowa – zadanie  zrealizowane.
 8. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej z programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji drogi w dolinach Jamne oraz Jaszcze w Ochotnicy Górnej – zadanie na etapie  realizacji.
 9.  Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej – zadanie zrealizowane.
 10.  Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w os. Rusnaki w m. Ochotnica Dolna – zadanie zrealizowane.
 11.  Opracowanie koncepcji  przebiegu oraz możliwości poszerzenia  istniejącego ciągu pieszo-jezdnego  w os. Jurkowski Potok w Ochotnicy Górnej – zadanie na etapie realizacji.
 12. Opracowanie koncepcji przebiegu oraz możliwości poszerzenia istniejącego ciągu pieszo-jezdnego dla tzw. „Doliny kuligowej Forendówki” w os. Forendówki w Ochotnicy  Górnej – zadanie na etapie realizacji.
 13. Nadzór inwestorski nad Modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w os. Rusnaki w m. Ochotnica Dolna – zadanie  zrealizowane.
 14.  Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej z programem funkcjonalno-użytkowym modernizacji drogi w dolinach Jamne oraz Jaszcze w Ochotnicy Górnej – zadanie na etapie  realizacji.
 15. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszk. na działce nr 3605 w m. Tylmanowa – zadanie zrealizowane.
 16.  Wykonanie analizy finansowej ekonomicznej i ryzyka – zadanie zrealizowane.
 17. Zagospodarowanie terenu wokół budynku WOK-u w Ochotnicy Dolnej – zadanie zrealizowane.
 18. Dostawa urn wyborczych – zadanie zrealizowane.
 19.  Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne p.n.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej” – zadanie na etapie  wyłaniania wykonawcy.
 20. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w os. Połanki w m. Tylmanowa – zadanie na etapie  realizacji.
 21. Remont budynku OSP Tylmanowa wraz z wymianą bram garażowych - Dostawa i montaż 3 bram garażowych – zadanie na etapie  realizacji.
 22. Sporządzenie projektu zamiennego dla zadania polegającego na budowie kładki pieszo-jezdnej na potoku – zadanie w toku realizacji.
 23.  Remont budynku OSP Tylmanowa wraz z wymianą bram garażowych - Czyszczenie i malowanie dachu remizy  – zadanie w toku realizacji.
 24. Renowacja przystanków autobusowych w Gm. Ochotnica Dolna, w Sołectwach Ochotnica Dolna  i Ochotnica Górna  - zadanie zrealizowane.
 25.  Przedmiary i kosztorysy dot. dobudowy oświetlenia dróg gminnych na terenie sołectw Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Tylmanowa – zadanie zrealizowane.
 26. Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Ochotnica Górna - etap oceny ofert.
 27. Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna - ogłoszono postępowanie.

 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŚRODKÓW POMOCOWYCH

1.Złożyłem Kartę projektu Subregionalnego na wymianę 100 kotłów w ramach zadania: „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Ochotnica Dolna poprzez wymianę  niskosprawnych kotłów grzewczych w budynkach mieszkalnych na niskoemisyjne kotły na paliwo stałe".
2.Otrzymałem decyzję z NFOŚiGW o udzieleniu dofinansowania w formie dotacji i pożyczki dla zadania "Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci) dla domów jednorodzinnych w gminie Ochotnica Dolna".
3.Nadzoruję realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków oświatowych.”

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 1. W dniach 8 i 12 sierpnia br. zawarłem kolejne umowy notarialne dot. drogi Kłodne
  w Tylmanowej, tj.:
 • umowa notarialna dot. zamiany nieruchomości pod w/w drogę - P. Kamińscy
   i Ziemianek;
 • umowa w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę od Pani Gołdyn;
 • umowa notarialna w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym – starodroże drogi Kłodne na rzecz P. Lorek i na rzecz P. Wojciecha Zaziąbło,
 1. Nabyłem nieruchomość w os. Padół w Tylmanowej z przeznaczeniem na wykonanie miejsc postojowych  i poszerzenie dróg gminnych.
 2. Zawarłem kolejne umowy nabycia udziałów we współwłasności nieruchomości pod zatoczkę autobusową w Tylmanowej.
 3. W dniu 29 sierpnia br. zawarłem umowę sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości (działka ewidencyjna nr 16011/4) zlokalizowanej
  w Sołectwie Ochotnica Dolna – Młynne na rzecz Państwa Stanisława i Marii Szlaga.

W ZAKRESIE PRAC PORZĄDKOWYCH I REMONTOWYCH

Zleciłem pracownikom ZGK w Ochotnicy Dolnej czynności związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz  wykonanie  następujących prac:

1.Koszenie poboczy oraz czyszczenie elementów odwodnienia dróg gminnych (przepustów, krat, korytek ściekowych) w Sołectwach: Tylmanowa, Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna – Młynne i Ochotnica Górna.

2.Koszenie trawy, wycinanie zarośli i sprzątanie w obrębie wydzielonych miejsc do odpoczynku i parkingów gminnych: w osiedlu Zachry i Kudowe w Ochotnicy Dolnej, przy Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej, przy Orliku w osiedlu Ustrzyk
w Ochotnicy Górnej, na Przełęczy Knurowskiej i w osiedlu Skałka w Ochotnicy Górnej.

3. Koszenie traw, wycinanie zarośli, wykonywanie drobnych prac remontowych przy Ośrodkach Kultury w Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej - przed i po imprezach kulturalnych i festynach organizowanych  przez te ośrodki.

4. Pomoc przy organizacji imprez kulturalnych i jubileuszowych organizowanych przez Ośrodki Kultury w Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej oraz OSP
w Ochotnicy Górnej - koszenie traw, sprzątanie, przewożenie ławek, krzeseł, namiotów, itp.

5.Montaż i demontaż bannerów reklamujących imprezy związane z 600-leciem Ochotnicy.
 

6.Pomoc przy organizacji imprezy głównej związanej z 600-leciem Ochotnicy przy Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej - koszenie traw, sprzątanie, przewożenie ławek, krzeseł, namiotów, montaż obelisku, demontaż i montaż ogrodzenia, itp.
 

7.Pomoc przy organizacji imprez kulturalnych i jubileuszowych organizowanych przez Ośrodki Kultury w Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej oraz OSP
w Ochotnicy Górnej - koszenie traw, sprzątanie, przewożenie ławek, krzeseł, namiotów, itp.
 

8. Demontaż radaru wraz z masztem i panelem fotowoltaicznym przy drodze wojewódzkiej w Tylmanowej (osiedle Kłodne).
 

9.Montaż barier mostowych na mostku w osiedlu Klępy w Tylmanowej.
 

10.Wykonanie rozbiórki ścian i posadzek oraz wywiezienie gruzu z rozbiórki w ramach robót remontowych w Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej - Centrum.

11.Malowanie korytarzy i klatki schodowej oraz pomieszczeń szatni w budynku   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej.
 

12. Roboty związane z wykonaniem odwodnienia i izolacją ścian fundamentowych oraz utwardzeniem terenu przy ścianach - budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej - Młynne.
 

13. Koszenie terenu w obrębie farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków
w Tylmanowej.
 

14.Koszenie trawy, wycinka zakrzaczeń i sprzątanie w obrębie trenu wokół budynku zabytkowego dworu i zabudowań dawnego "Mostostalu" w Tylmanowej.
 

15. Likwidacja siedliska Barszczu Sosnowskiego w Ochotnicy Górnej (os. Jamne).

 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

W okresie pomiędzy sesjami odbyłem następujące spotkania:

24 czerwca – udział w uroczystej Mszy św.  w intencji Całego szeroko rozumianego  Ruchu Pasterskiego w Ochotnicy czyli Gazdów Baców i Juhasów, na Skałce w "Wojtyłowej Gazdówce";

26 czerwca – udział w Powiatowej Paradzie Orkiestr Dętych w Ochotnicy Dolnej;

1 lipca – przekazanie Papieżówki

6 lipca – Spotkanie Z Dyrektorami w sprawie projektów szkolnych

7 lipca – spotkanie z P. Horeckim w sprawie tras narciarskich

9 lipca – udział w Rodzinnym Pikniku Rowerowym w Tylmanowej;

10 lipca – udział w rodzinnym  pikniku Spotkanie z Gorcami w Ochotnicy Górnej;

11 lipca – spotkanie z Marszałkiem woj. Opolskiego

13 lipca – udział w spotkaniu pożegnalnym kolonistów z Bolszewa i Gościcina, którzy przebywali na kolonii  w Ochotnicy Górnej

13 lipca – spotkanie z P. Klag –  Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

14 lipca – Wizja w terenie – postępy prac budowy przychodni wraz z apteką w Tylmanowej

15 lipca –spotkanie w urzędzie gminy dotyczące utworzenia tzw. "Klastra energii" obejmującego teren Gminy Ochotnica Dolna, na spotkanie przybyli przedstawiciele Krakowskiej AGH: dr hab. inż. Andrzej Bień (prof. n. AGH), dr inż. Andrzej Firlit, mgr inż. Edmund Ciesielka oraz Członek Zarządu Firmy TermoControl Sp. z o.o. z Opola zajmującej się produkcją energii z biogazu, Pan Andrzej Jurkiewicz, a także przedstawiciele referatu Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej.

15 lipca – Spotkanie z P. Eugeniuszem Ciesielka w sprawie dofinansowania oczyszczalni ścieków

16 lipca – powitanie delegacji z Murowanej Gośliny i Wejherowa przybyłych na obchody 600 – lecia Ochotnicy.

16 lipca – udział w uroczystej sesji Rady Gminy związanej z obchodami 600-lecia lokacji Ochotnicy;

17.07.2016r. -  Najważniejsza uroczystość Jubileuszu 600-lecia lokacji Ochotnicy odbyła się  w  Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej z udziałem:

-  Ministra Szefa Kancelarii Prezydenta RP  -  Adama Kwiatkowskiego,                         

-  ks. Biskupa - Stanisława Salaterskiego, Księży proboszczów  parafii  i sióstr zakonnych,            

-  posłów i senatora  RP                                                                                                                         

-  władz powiatowych, wojewódzkich, przedstawicieli  sąsiednich gmin ,                                         

-  Radnych Rady Gminy                                                                                                                                            

-  Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza,                                                  

-  Orkiestrze Dętej w Ochotnicy Dolnej,                                                                                           

-  Związku Podhalan, Koła Gospodyń Wiejskich, Radnych Rady Gminy, zespołów    regionalnych oraz mieszkańców gminy.

20 lipca – Spotkanie z P. Łąckim w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków

20 lipca – powitanie Pielgrzymów z Włoch

26 lipca – organizacja i udział w kolejnym spotkaniu dotyczącym „Klastra Energii”,
w którym uczestniczyli przedstawiciele Krakowskiej AGH: dr hab. inż. Andrzej Bień (prof. n. AGH), mgr inż. Edmund Ciesielka  oraz przedstawiciele referatu Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska;

27 lipca – spotkanie z nowym Rektorem Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - ks.dr hab. Stanisławem Gulakiem;

31 lipca – udział w Festynie Tylmanowskie Lato

5 sierpnia – Spotkanie  w sprawie VELO Dunajec

5 sierpnia – powitanie cyklistów z Wejherowa

7 sierpnia – udział w sportowym wydarzeniu - Strefie Kibica zorganizowanej przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej;

7 sierpnia -  udział w Wakacyjnej Balladzie na skwerku w Ochotnicy Górnej w ramach imprez „Lato w Ochotnicy”;

12 sierpnia – Kierownik Referatu IGŚ wraz z Prezesem OSP wzięli udział w uroczystym wręczeniu umowy dotacji w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2016” 
i „Bezpieczna Małopolska 2016”

14 sierpnia – udział w rozdaniu nagród dwudniowej imprezy sportowej  Ultra Gorce-Trail, zorganizowanej w ramach obchodów 600-lecia lokacji Ochotnicy, oraz udział
w jubileuszowej XX Watrze Ochotnickiej w Ochotnicy Górnej

14 sierpnia – udział w VI Rundzie Pucharu Polski Południowej Cross Country 2016, w osiedlu Padół i os. Miazgi w Tylmanowej;

20 sierpnia – udział w Pikniku Strażackim w Tylmanowej;

21 sierpnia – udział w uroczystościach dożynkowych w Ochotnicy Dolnej.

22 sierpień – przeprowadziłem wizję w terenie dot. dróg powodziowych na terenie Gminy

26 sierpień – udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej w Soł. Ochotnica Górna

29 sierpnia – spotkanie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego z Dyrektorami szkół z terenu Gminy

31 sierpień – spotkanie Zastępcy Wójta z organizatorami Rajdu Szlakami Partyzantów

4 września – udział w obchodach 60-lecia jednostki OSP w Ochotnicy Górnej

6 września – udział w wizji w terenie dot. Velo Dunajec

14 września – spotkanie z P. Lidią Kowal dot. Rewitalizacji.

15września – Rajd szlakami partyzantów

15 września – udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym dotyczącym Klastra Zielone Podhale

18 września – udział w Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Górna

18 września – odbyły się wybory Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne. Nowym Sołtysem został P. Krzysztof Jagieła

 

W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Dokonałem zwiększenia w budżecie Gminy o kwotę 408.542,59 zł z następujących tytułów:

1)      dotacja na wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania – 30.218,00 zł.

2)      dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 56,28 zł.

3)      dotacja na Program integracji społeczności romskiej w Polsce – 10.400,00 zł.

4)      dotacja na opłacenie składek zdrowotnych – 10.027,00 zł.

5)      dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego – 84,71 zł.

6)      dotacja podręcznikowa – 104.967,60 zł.

7)      dotacja na zakup nowości wydawniczych – 4.000,00 zł.

8)      dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 6.891,00 zł.

9)      dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 17.598,00 zł.

10)  dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 200.000,00 zł.

11)  dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny – 24.300,00 zł.

 

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżąco realizuję świadczenia z zakresu:

 • pomocy społecznej: wywiady środowiskowe na wniosek stron i z urzędu, przygotowywanie i  wydawanie na ich podstawie decyzji ( miesięcznie średnio  ok. 25 decyzji decyzji ), sporządzenie 58 wywiadów i wydanie tyleż decyzji w miesiącu sierpniu na przyznanie posiłku uczniom w szkołach gminnych , przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń,  praca socjalna , pomoc w redagowaniu pozwów do sądu i pism do różnych instytucji naszych klientów, współpraca z PUP ( prace społecznie użyteczne, wnioski o aktywizację zawodową), sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań finansowych na finansowanie świadczeń finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa, sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń, wydawanie zaświadczeń. Średnia miesięczna kwota wypłaty świadczeń wyniosła 30 000 zł (w okresie wakacji zawsze Ośrodek stara się zmniejszyć realizację świadczeń pieniężnych ponieważ świadczeniobiorcy mają większe możliwości na pracę dorywczą jest to forma pracy socjalnej).
 • świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne  (realizacja nowych wniosków, zmiany decyzji , współpraca z ROPS, ZUS, KRUS, US, sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań finansowych na finansowanie świadczeń finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa, sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń, wydawanie zaświadczeń. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy , weryfikacja na podstawie zaświadczeń ze szkół ponadgimnazjalnych dodatku  do zasiłku rodzinnego na rozpoczęcie roku szkolnego i na dojazd, sporządzanie miesięcznych list wypłat tych świadczeń miesięczna średnia wypłata świadczeń to kwota 247 669 zł. Od września rozpoczęto nabór wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne  na nowy okres zasiłkowy.
 •   ustawy o wspieraniu rodziny – bieżące wparcie asystenta dla 8 rodzin ( ustalenie planów pracy na miesiąc  bieżące wsparcie przy ich realizacji , odwiedziny każdej rodziny co najmniej raz w tygodniu )
 • Na bieżąco  przyjmuję wnioski o wypłatę  świadczenia wychowawczego 500+,  korespondencja z ROPS, wydawanie zaświadczeń , zmiany decyzji przyznającej świadczenie z uwagi na zmianie sytuacji rodziny, comiesięczne sporządzanie list wypłat ( miesięczna średnia  wypłata  świadczenia to  kwota   671308 zł)
 • z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - bieżące prowadzenie 6 Niebieskich  Kart,  zakończenie prowadzenia 1 ,wykonanie oraz rozprowadzenie plakatów i ulotek  „„Nie bądź obojętny na    przemoc w rodzinie” .
 • z ustawy o systemie oświaty –   przyjęcie  275 wniosków o stypendia w okresie od 1  do 15 września – świadczenie będzie wypłacone po otrzymaniu środków od wojewody prawdopodobnie listopad – grudzień                                                      

 

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.


Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy mieszkańcy.    

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

          Stanisław Jurkowski