Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 31 października 2016 r. do 21 listopada 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI

Zrealizowałem następujące zadania:

 1. Wykonanie przepustu drogowego w os. Górki w Tylmanowej.
 2. Wykonanie muru oporowego w os. Księżaki w m. Tylmanowa - etap II.
 3. Wykonanie regulacji i umocnień brzegów potoków w Sołectwie Tylmanowa.
 4. Wykonanie i montaż krat drogowych w Sołectwie Tylmanowa.
 5. Wykonanie remontu dojazdu do os. Szpuntówka w Ochotnicy Górnej.

 

Podpisałem umowy na realizację następujących zadań:

 1. Rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego doliny Ochotnicy w trakcie ostatnich 7 tys. lat, na podstawie analizy osadów Jeziora Zawadowskiego.
 2. Odwodnienie drogi w os. Kozuby - os. Brzezie w sołectwie Tylmanowa.


Zleciłem wyznaczenie tras spacerowo – pieszych w Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej wzdłuż Potoku Ochotnica.

Nadzoruję wykonanie remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Młynne.

W ZAKRESIE PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ

 1. Rozstrzygnąłem przetarg na zadanie pn.  „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ - Stary Sącz w miejscowości Tylmanowa - etap I w dniu 10.11.2016 r. wyłoniłem Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo budowlano-usługowe ZIBUD, 34-608 Kamienica 477 za kwotę brutto: 248.265,28 zł.

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień poniżej 30 tys. Euro zawarłem  umowy,  m.in. na:

 1. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tylmanowej (PIK Projekt Andrzej Czajka z Krakowa) - na kwotę 45.000,00 zł. brutto.
 2.  Wykonanie robót budowlanych na drogach gminnych w Gminie Ochotnica Dolna - roboty uzupełniające (Firma IMBUD z Naszacowic) - na kwotę 74.154,17 zł. brutto.
 3. Odbudowa drogi gminnej w os. Kotelnica w m. Tylmanowa - etap II (Firma IMBUD z Naszacowic) - na kwotę 38.786,49 zł. brutto.

W ZAKRESIE PRAC PORZĄDKOWYCH I REMONTOWYCH

Zleciłem pracownikom ZGK w Ochotnicy Dolnej wykonanie czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie  następujących prac:

1.Remont odwodnienia przy drodze gminnej w os. Hardopadły w Tylmanowej.

2.Regulacja i wymiana studzienek kanalizacyjnych na drodze gminnej w osiedlu Rzeka w Tylmanowej.

3.Czyszczenie elementów odwodnienia i mostu na drodze gminnej w osiedlu Ligasy
w Ochotnicy Dolnej.

4.Czyszczenie elementów odwodnienia przy drodze gminnej w osiedlu Jamne
w Ochotnicy Górnej.

5.Malowanie pomieszczeń na poddaszu budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Ochotnicy Górnej.

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

7 listopada 2016 r. Wziąłem udział w Forum Wójtów w Krakowie w sprawie odnawialnych źródeł energii.

8 listopada 2016 r. Podpisałem wraz z P. Agnieszką Zabrzewską Skarbnikiem Gminy umowę wykonawczą na realizację zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci)”z przedstawicielami firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. SP.K na czele z Prezesem Zarządu Firmy Panem Michałem Post. W spotkaniu udział wzięli także pracownicy Referatu  Inwestycji  w Urzędzie Gminy oraz Pan Marek Falta inspektor nadzoru.

15 listopada 2016 r. Na zaproszenie Pana Roberta Góreckiego Dyrektora ds. inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym przebudowy mostu w miejscowości Tylmanowa na Potoku Ochotnickim w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z odcinkami dojazdowymi, a także przebudowy sąsiadujących z mostem skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz gminną.

W  roboczym spotkaniu udział wzięli również Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy, Pan Tadeusz Kudłacz Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Robert Waniczek Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu oraz przedstawiciele biura projektowego.

Z mojej inicjatywy zadanie dodatkowo obejmować będzie budowę ciągu pieszo-rowerowego od mostu na Dunajcu wzdłuż drogi wojewódzkiej, a następnie wzdłuż drogi powiatowej
w kierunku Ochotnicy. Rozwiązanie takie pozwoli w najbliższej perspektywie połączyć rozpoczęte przeze mnie  działania zmierzające do powstanie sieci ścieżek rowerowych
w obrębie Gminy Ochotnica Dolna i w efekcie połączenie ich z Zintegrowaną Siecią Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim VeloDunajec, która przebiegać będzie przez Tylmanową.

17 listopada 2016 r. Wziąłem udział wraz z moim Zastępca P. Elżbietą Polczyk w akcie wręczenia przez ppłk Tomasza Lewandowskiego Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu i Panią Bogumiłą Hajnos z WKU medali za zasługi dla obronności kraju nadanych decyzją Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka - Rodzicom, których troje lub więcej dzieci pełniło służbę w zasadniczej jednostce wojskowej.  

 „Srebrnymi Medalami Za Zasługi Dla Obronności Kraju” zostali uhonorowani:

 • Pani Maria Urbaniak z Ochotnicy Górnej
 • Pani Bronisława Chlipała z Ochotnicy Górnej
 • Państwo Zofia i Franciszek Wójciak z Ochotnicy Górnej
 • Państwo Stanisława i Władysław Brzeczek z Ochotnicy Dolnej
 • Pani Katarzyna Mikołajczyk z Tylmanowej.

16 listopada 2016 r. Ustaliłem wraz z Przewodniczącym Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Panem Andrzejem Sikorą termin spotkania na które już dziś zapraszamy potencjalnych inwestorów, mieszkańców, firmy, osoby prywatne, wszystkich tych, którzy chcą zawiązać spółkę, zgromadzić kapitał
i wybudować wyciąg w Ochotnicy.

Przedmiotowe spotkanie odbędzie się w dniu 8 stycznia 2017 roku o godz. 10.15 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej. Na spotkaniu obecny będzie także ekspert do spraw budowy wyciągów.

Deklaruję zainteresowanym wszelką pomoc urbanistyczno-planistyczną w niektóre elementy uzbrojenia technicznego terenu. Oceny przydatności terenów na stoki narciarsko-rekreacyjne w Ochotnicy Górnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna.

W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

W okresie między sesjami przygotowałem  i przedłożyłem  Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie  projekt budżetu na 2017 rok.

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżąco realizuję świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia wychowawcze,
a także wynikające z  ustaw:

 • o wspieraniu rodziny,
 • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • o systemie oświaty.

 

W okresie pomiędzy sesjami:

 1.  Przyjąłem 13 nowych wniosków w ramach Programu 500+. Wydałem 13 decyzji o wypłatę wniosków o świadczenie 500+.  Ogólnie pomocą objętych jest 817 osób.
 2. Przyjąłem 1 wniosek o dodatek mieszkaniowy i wydałem jedną decyzję o jego wypłatę.
 3. Przyjąłem 1 wniosek o dodatek energetyczny i wydałem jedną decyzję o jego wypłatę.
 4. Przyjąłem 7 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydałem 7 decyzji przyznających prawo do tego świadczenia.
 5. Przyjąłem 1 wniosek o świadczenie rodzicielskie i  wydałem 1 decyzję w sprawie wypłaty przedmiotowego świadczenia.
 6. Przyjąłem 4 wnioski o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka i wydałem 4 decyzje przyznające to świadczenie.
 7. Przyjąłem 46 wniosków o zasiłki rodzinne i dodatki. Wydałem 153 decyzje ustalające prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków.


         Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy mieszkańcy.    

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

          Stanisław Jurkowski