Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 21 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI

Wójt Gminy Ochotnica Dolna zrealizował następujące zadania w Sołectwach:

 1. Zakup i montaż tablic z nazwami osiedli w sołectwach Tylmanowa i Ochotnica Dolna – Młynne.
 2. Wykonanie mijanek na drogach gminnych w sołectwie Tylmanowa w os.: Grzebaki,  Kozuby, Brzegi, Gąszcze, Wybrańce.
 3. Odbudowa drogi w os. Łęg Dolny w sołectwie Tylmanowa.

W ZAKRESIE PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień poniżej 30 tys. euro  Wójt Gminy zawarł  umowy,  m.in. na:

 1. Wykonanie studni głębinowej przy budynku UG  w Ochotnicy Dolnej (PHU EKO-DOM P. Koza z Maniów) - na kwotę 11.070,00 zł. brutto.
 2.  Bankowa i kasowa obsługa finansowa Gminy Ochotnica Dolna i jednostek organizacyjnych w latach 2017-2019 (Pieniński Bank Spółdzielczy z Krościenka) - na kwotę 72.000,00 zł. brutto.
 3.  Odbudowa drogi gminnej w os. Ligasy w m. Tylmanowa (Firma IMBUD z Naszacowic) - na kwotę 27.000,00 zł. brutto.

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

22 listopada – Wójt Gminy wraz z Sołtysem Sołectwa Ochotnica Górna Panem Wiesławem Maciąga i  Panią Stanisławą Urbaniak Dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przekazali 10 rowerów dla szkół podstawowych z terenu Gminy. Rowery mają służyć do nauki jazdy na rowerze uczniom wszystkich szkół i podczas zdawania egzaminu na kartę rowerową. Umiejętność jazdy rowerowej wpisana jest do podstawy programowej szkół.

23 listopada – Wójt Gminy wziął udział w porannym programie Radia RDN Nowy Sącz, podczas którego udzielił wywiadu o  programach proekologicznych realizowanych na terenie Gminy.

28 listopada – Wójt Gminy wziął udział w spotkaniu odbiorowym zapory na Potoku Klępowskim w Tylmanowej, na którym obecni byli, m.in. Zastępca Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Kierownik Zlewni Górnego Dunajca.

28 listopada – Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Krościenku n/D. Tematem spotkania był zakres robót
w ramach inwestycji Velo Dunajec.

1 do 2 grudnia – Wójt Gminy wziął udział w III Forum Gmin Karpackich w Rzeszowie.

W spotkaniu udział wzięli również włodarze ponad 60 gmin, przedstawiciele administracji rządowej, służb ochrony przyrody, lokalnych stowarzyszeń, a także naukowcy, eksperci oraz mieszkańcy żyjący i gospodarujący w Karpatach. W Forum wziął również udział przedstawiciel lokalnej społeczności, baca z Ochotnicy Górnej Pan Jarosław Buczek. Jednym z kluczowych tematów spotkania był rozwój zrównoważonej turystyki.

W dniach 5-6 grudnia 2016r.   Pan Stanisław Jurkowski Wójt Gminy Ochotnica Dolna wraz z Panem Franciszkiem Ziemianek Przewodniczącym Rady Gminy, Panią Marią  Łojas-Jurkowską Sekretarzem Gminy  i Panem Władysławem Brzeźnym Radnym Rady Gminy odwiedzili  mieszkańców, którzy ukończyli 90 lat życia z Ochotnicy Dolnej, Młynnego i Ochotnicy Górnej. Odbytą wizytą Wójt Gminy chciał docenić życiowy dorobek najstarszych mieszkańców w roku Jubileuszu  600-lecia lokacji Ochotnicy.
 

Wśród osób z Ochotnicy Górnej byli:

 1. Franciszek Czajka
 2. Maria Grzywnowicz
 3. Jan Jagieła
 4. Anna Masiarczyk
 5. Anna Piszczek
 6. Bolesława Polczyk
 7. Rozalia Rusnak
 8. Józefa Sikora
 9. Stanisław Stefaniak
 10. Maria Szlaga
 11. Anna Urbaniak
 12. Maria Urbaniak
 13. Bronisława Wanat
 14. Zofia Wójciak
 15. Franciszek Wójciak

  Wśród osób z Ochotnicy Dolnej byli:

 1. Stanisław Brzeczek
 2. Franciszek Chorągwicki
 3. Józefa Chryczyk
 4. Stefania Chryczyk
 5. Agnieszka Jagieła
 6. Józef Kęska
 7. Józefa Kozielec
 8. Zofia Królczyk
 9. Józefa Podgórska
 10. Maria Polczyk
 11. Zofia Polczyk
 12.  
 13. Józefa Rapciak
 14. Józefa Urbaniak
 15. Józef Żabiński

 W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Wójt Gminy dokonał zwiększenia w budżecie Gminy o kwotę 26,80 zł z  tytułu:

 1. dotacji na wsparcie rodzin wielodzietnych – 26,80 zł.

Wójt Gminy dokonał zmniejszenia w budżecie Gminy o kwotę 4.090,00 zł z tytułu:

 1. dotacji na zasiłki stałe – 4.090,00 zł.

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Wójt Gminy Ochotnica Dolna na bieżąco realizuje świadczenia z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej (wywiady środowiskowe na wniosek stron i z urzędu, praca socjalna, pomoc w sporządzaniu pism  do sądu, organów rentowych, administracyjnych itp., rozliczanie i bieżąca kontrola wydawanych posiłków w szkołach).

Wydano 21 decyzji przyznających zasiłek z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania -  wypłacona kwota: 7 105 zł.

Wydano 23 decyzje przyznające zasiłek okresowy - wypłacona kwota w listopadzie: 14 257,39 zł.

Wydano 37 decyzji przyznających zasiłek celowy  - wypłacona kwota 26 529 zł

Wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę 8 045,88 zł

Na bieżąco realizowane są również świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz świadczenia wychowawcze (realizacja nowych wniosków, zmiany decyzji, współpraca z ROPS, ZUS, KRUS, US, sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań finansowych na finansowanie świadczeń finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa, sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń, wydawanie zaświadczeń. Przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy, ich weryfikacja oraz przygotowywanie na ich podstawie nowych   decyzji).

Kwota wypłaconych świadczeń :

Świadczenia rodzinne - 264 241,47 zł.

Świadczenia alimentacyjne -  9100 zł.

Świadczenia wychowawcze 500+  - 692 204,80 zł.

Realizowane są także zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny – bieżące wparcie asystenta dla 8 rodzin ( ustalenie planów pracy na miesiąc, bieżące wsparcie przy ich realizacji, odwiedziny każdej rodziny co najmniej raz w tygodniu).

Realizowane są zadania z zakresu:

 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (bieżące prowadzenie 8 Niebieskich Kart,  spotkanie grupy roboczej ze sprawcami przemocy)
 • ustawy o systemie oświaty – wydano: 269 decyzji przyznających świadczenie na łączną kwotę 60 154,88 zł, 4 decyzje odmowne z uwagi na przekroczenie dochodu.

Obecnie trwa do 15 grudnia wypłata świadczeń i weryfikacja rachunków uprawniających do świadczeń.

Były to najważniejsze działania Wójta Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.


Za pomoc w ich realizacji P. Stanisław Jurkowski Wójt Gminy serdecznie dziękuje pracownikom, Radnym Rady Gminy, Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy mieszkańcy.    

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Stanisław Jurkowski