Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 12 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI

Zrealizowałem następujące zadania w poszczególnych osiedlach z terenu Gminy:

 1. Odwodnienie drogi w os. Kozuby - Brzezie w Sołectwie Tylmanowa.
 2. Rekonstrukcja zmian środowiska przyrodniczego doliny Ochotnicy w trakcie ostatnich 7 tys. lat, na podstawie analizy osadów Jeziora Zawadowskiego.
 3. Zakup i montaż  motywów świetlnych  ledowych w Tylmanowej (5 szt.)

W ZAKRESIE PRAC PORZĄDKOWYCH I REMONTOWYCH

Zleciłem pracownikom ZGK w Ochotnicy Dolnej wykonanie czynności związanych
z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie  następujących prac:

 1. Wykonanie studzienki wlotowej do przepustu wraz z kratą zabezpieczającą  przy drodze gminnej w os. Piszczki w Tylmanowej.
 2. Wykonanie robót remontowych (wymiana podłogi, roboty malarskie) w pomieszczeniu biblioteki w Tylmanowej.
 3. Sprzątanie strychu oraz wyburzenie ścinki działowej w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej.
 4. Zamontowanie tabliczek z nazwami osiedli w sołectwach Młynne i Tylmanowa.
 5. Sprzątanie i wywiezienie złomu z pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej - Młynne.
 6. Sprzątanie parkingów i miejsc odpoczynku w Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej.
 7. Montaż choinki świątecznej przy budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.
 8.  Odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w Tylmanowej i Ochotnicy Dolnej (w zakresie ustalonym z Wójtem Gminy i sołtysami) oraz dodatkowo odśnieżanie dróg w sołectwie Ochotnica Górna w dniu 3 grudnia 2016 roku (po wyjątkowo obfitych opadach śniegu).

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

18 grudnia br.  wziąłem udział w uroczystości upamiętniającej 72. rocznicę ostatniej misji amerykańskiego bombowca Liberator „California Rocket” w Ochotnicy Górnej oraz uczestniczyłem w uroczystej Mszy Św. i przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju przez Drużyny Harcerskie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej i Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej

19 grudnia br. Wziąłem udział w  Małopolskim Spotkaniu Opłatkowym organizowanym przez Wojewodę Małopolskiego Józefa Pilcha i Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

23 grudnia br.  Uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Przedszkole „Czas Dziecięcych Marzeń” w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej.

 

W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Dokonałem zwiększenia w budżecie Gminy o kwotę 266.806,90 zł z następujących tytułów:

 1. dotacja na świadczenia wychowawcze – 18.850,90 zł.
 2. dotacja na świadczenia rodzinne – 247.956,00 zł.

Dokonałem zmniejszenia w budżecie Gminy o kwotę 48.908,00 zł z następujących tytułów:

 1. dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 48.908,00 zł.

 

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Na bieżąco realizuję zadania w ramach ustawy o pomocy społecznej (wywiady środowiskowe na wniosek stron i z urzędu , praca socjalna, pomoc w sporządzaniu pism  do sądu, organów rentowych, administracyjnych itp., rozliczanie i bieżąca kontrola wydawanych posiłków w szkołach).

Wypłacono dla 24 osób zasiłek z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania na  kwotę 7 998 zł

Wypłacono dla 27 osób zasiłek okresowy na kwotę  15 246,88  zł

Wypłacono dla 23 osób zasiłki celowe na kwotę 17 350 zł

Wypłacono dla 17 osób zasiłki stałe na łączną kwotę 8 045,88 zł

Wydanie żywności dla 230 osób z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 organizacja pośrednicząca CARITAS Małopolska

 1. Na bieżąco realizuję świadczenia rodzinne, świadczenia  alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne i świadczenia wychowawcze  (realizacja nowych wniosków, zmiany decyzji, współpraca z ROPS, ZUS, KRUS, US, sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań finansowych na finansowanie świadczeń finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa, sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń, wydawanie zaświadczeń. Przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy, ich weryfikacja oraz przygotowywanie na ich podstawie nowych  decyzji).

  Kwota wypłaconych świadczeń:

  Świadczenia rodzinne – 322683,48

  Świadczenia alimentacyjne -  8 700 zł

  Świadczenia wychowawcze 500+  - 679 174,40 

 2. Realizuję  zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny (bieżące wparcie asystenta dla 8 rodzin; ustalenie planów pracy na miesiąc,  bieżące wsparcie przy ich realizacji, odwiedziny każdej rodziny co najmniej raz w tygodniu) oraz z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (bieżące prowadzenie 8 Niebieskich Kart,  zwołanie  Zespołu Interdyscyplinarnego i ustalenie planu pracy na 2017r.), a także  z ustawy o systemie oświaty –  zweryfikowano rachunki i wypłacono stypendia dla 269  uczniów  na łączną kwotę   60 154,88 zł,

W ZAKRESIE OŚWIATY

 1. Złożyłem do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zajęć nauki pływania w 2017 roku dla uczniów szkół podstawowych.
 2. Złożyłem deklarację współfinansowania projektu "Szkolny Klub Sportowy" 2017, tj. organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów, realizowanego przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy.

              

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy mieszkańcy.    

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna

 Stanisław Jurkowski