Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

W ZAKRESIE PRAC PORZĄDKOWYCH I REMONTOWYCH

Zleciłem pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej wykonanie czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie następujących prac:

  1. Wykonanie drobnych robót remontowych w budynkach Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej.
  2. Wykonanie robót remontowych w piwnicach budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.
  3. Odśnieżanie, skuwanie lodu, posypywanie dróg gminnych w Tylmanowej i Ochotnicy Dolnej oraz chodników i mostów w ciągu drogi gminnej w Ochotnicy Dolnej i przy budynkach komunalnych.

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

30 grudnia 2016 r. podpisałem umowę na odbiór odpadów komunalnych z Panem Marcinem Maurerem Prezesem Zarządu Firmy PUK EMPOL Sp. z o.o., która została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna w latach 2017-2018.

4 stycznia br. wziąłem udział w spotkaniu z dyrektorami szkół z terenu Gminy, którego głównym tematem było omówienie zmian w sieci szkolnej w związku z wdrażaną reformą oświaty i likwidacją gimnazjów. Na spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Gminy przybyli również zaproszeni przeze mnie przedstawiciele Kuratorium Oświaty: Pani Bożena Bryl – Dyrektor Delegatury w Nowym Targu oraz wizytatorzy, Panowie: Jerzy Stodólski i Leszek Ciężobka.

4 stycznia br. wziąłem udział w spotkaniach z mieszkańcami Sołectwa Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna i Tylmanowa w ramach warsztatów diagnostycznych i konsultacji społecznych wstępnie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

W dniu 6 stycznia na zaproszenie Prezesa OSP Ochotnica Górna Pana Stanisława Chryczyka wziąłem udział w walnym zebraniu członków jednostki połączonym z noworocznym spotkaniem opłatkowym.

W dniu 8 stycznia zorganizowałem pierwsze spotkanie dotyczące planowanej budowy wyciągów narciarskich w Ochotnicy Górnej. Na spotkanie, które miało miejsce w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej przybyli potencjalni inwestorzy, mieszkańcy, firmy, osoby prywatne.

13 stycznia spotkałem się z zawodnikami i działaczami prężnie działającego i osiągającego sukcesy Motocyklowego Klubu Sportowego MKS TRIAL Ochotnica. Podczas spotkania przedstawiciele klubu podziękowali za okazane wsparcie finansowe w sezonie 2016, dzięki któremu klubowi udało się wywalczyć III miejsce w Pucharze Polski w trialu motocyklowym.

12 stycznia br. uczestniczyłem w spotkaniu Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

14 stycznia wziąłem udział w Opłatku Noworocznym Strażaków OSP w Ochotnicy Dolnej

15 stycznia uczestniczyłem w Spotkaniu Opłatkowym dla osób starszych zorganizowanym
przez księży z Parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej, Caritas przy współpracy  WOK w Ochotnicy Dolnej

15 stycznia wziąłem udział w Spotkaniu Opłatkowym Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan i Koła Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej

17 stycznia uczestniczyłem w Spotkaniu Noworocznym w Zakopanem z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Jackiem Krupą.

18 stycznia wziąłem udział w przedstawieniu „W Aniołowie” przygotowanym przez uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ochotnicy Dolnej, które miało miejsce w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.

21 stycznia br. uczestniczyłem uw tradycyjnym Opłatku Związku Podhalan Oddziału w Tylmanowej

22 stycznia br. wziąłem udział w obchodach 5-lecia istnienia Radia RDN Nowy Sącz

23 i 25 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu z P. Robertem Waniczkiem Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, podczas którego omówiony został projekt koncepcyjny budowy chodników oraz została podjęta decyzja o wyborze wariantu do dalszego opracowania. W efekcie podpisanego przeze mnie porozumienia wiosnę ruszą prace przy budowie dwóch nowych odcinków chodników dla pieszych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

24 stycznia wziąłem udział w spotkaniu w Centrum Energetyki AGH w Krakowie, dotyczącym uczestnictwa Gminy Ochotnica Dolna w pilotażowym programie powstania na terenie Gminy nowoczesnego bilansowania energii w ramach Klastra Energii „Zielone Podhale”.

28 stycznia uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Zarządu OSP Tylmanowa

29 stycznia br. wziąłem udział w uroczystościach Jubileuszu 25-lecia powstania Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej połączonych ze spotkaniem opłatkowym

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżąco realizuję zadania w ramach ustawy o pomocy społecznej (wywiady środowiskowe na wniosek stron i z urzędu, praca socjalna, pomoc w sporządzaniu pism do sądu , organów rentowych, administracyjnych itp., rozliczanie i bieżąca kontrola wydawanych posiłków w szkołach, sporządzanie analiz, sprawozdań, zapotrzebowań finansowych  na realizację  świadczeń, wydawanie zaświadczeń).

Planowana wypłata świadczeń w styczniu:

Zasiłek z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania - 9 osób na kwotę 3.167,00zł

Finansowanie posiłków w szkołach dla 149 uczniów

Zasiłek okresowy – 14 osób na kwotę  9.095,87zł

Zasiłki celowe - 21 osób na kwotę 9.650,00 zł

Zasiłki stałe – 17 osób na kwotę 8.294,89zł

Zapłacono odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 3 osoby odpłatność 7.409,19zł

Na bieżąco realizuję świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz świadczenia wychowawcze (realizacja nowych wniosków, przygotowywanie na ich podstawie decyzji, zmiany decyzji, współpraca z ROPS, ZUS, KRUS, US, sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań finansowych na finansowanie świadczeń finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa, sporządzanie bilansów, analiz, sprawozdań z realizacji świadczeń, wydawanie zaświadczeń).

Kwota wypłaconych świadczeń:

Zasiłki rodzinne i dodatki – 278 751,39zł

Świadczenie rodzicielskie – 15 731,89zł

Zasiłek dla opiekuna – 12 127,70zł

Fundusz alimentacyjny - 8 700 zł

Świadczenia wychowawcze 500+ - 682 452,20zł

Dodatek mieszkaniowy – 368,66zł

Świadczenie „Za życiem” - przyjęto 1 wniosek

 

Ponadto, na bieżąco realizuję zadania wynikające z ustaw:

  • wspieraniu rodziny – bieżące wparcie asystenta dla 8 rodzin ( ustalenie planów pracy na miesiąc, bieżące wsparcie przy ich realizacji, odwiedziny każdej rodziny, co najmniej raz w tygodniu)
  • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - bieżące prowadzenie 8 Niebieskich Kart,
  • systemie oświaty – sprawozdanie z realizacji stypendium za 2016r.

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy mieszkańcy.   

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Stanisław Jurkowski