Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 30 stycznia 2017 r. do 27 marca 2017 r.

W ZAKRESIE INWESTYCJI

 1. Jestem w trakcie podpisywania aneksów do umów w ramach projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznych do grzania wody (z możliwością oddawania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci) dla domów jednorodzinnych w Gminie Ochotnica Dolna. Planowany jest  montaż  726 szt. baterii fotowoltaicznych (tj. 589  szt. + dodatkowe 137 szt. z listy rezerwowej).
 2. Złożyłem wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę przyłączy do kanalizacji.
 3. Złożyłem wniosek na drogi rolnicze do os. Chrobaki w Sołectwie Ochotnica Dolna – Młynne oraz do os. Jamne.
 4. Złożyłem wnioski  powodziowe  do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji. Zgłoszone zostało zapotrzebowanie środków  do os. Jamne.
 5. Podjąłem czynności dotyczące wykonania oświetlenia elektrycznego w poszczególnych Sołectwach. Największy projekt przygotowywany jest w Sołectwie Tylmanowa.
 6. Przygotowuję  dokumentację  do wykonania ścieżek rowerowych. Został złożony wniosek w ramach Programu Leader na około 200 000 zł na wykonanie ścieżek od Centrum w Ochotnicy Dolnej do Tylmanowej celem połączenia ich z Velo Dunajec.
 7. Z inicjatywy Radnego Władysława Brzeźnego rozpoznano w terenie ścieżki rowerowe od mostu w os. Młynne pod zaporę.  Prowadzone są rozmowy z mieszkańcami w przedmiotowej sprawie.
 8. Wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu planowane jest wykonanie chodników w Tylmanowej i Ochotnicy Dolnej.
 9. Planowana jest przebudowa mostu na drodze wojewódzkiej 969 – rondo w Tylmanowej.
 10. Na wniosek Radnego Andrzeja Sikory rozpoznawana jest możliwość budowy ścieżki rowerowej poza os. romskie.
 11. Planowane jest przeprowadzenie analizy wymiany opraw świetlnych oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy. Przygotowuję się do ogłoszenia przetargu na 3 lata w przedmiotowym zakresie.
 12. Wziąłem udział w spotkaniu wraz z Panią Grażyną Noworolnik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tylmanowej i Panem Tadeuszem Kudłaczem Kierownikiem Referatu Inwestycji w spotkaniu z Panem Remigiuszem Ludwigiem Zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w sprawie  wsparcia finansowego  wniosku na budowę 3 boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią lekkoatletyczną i siłownią zewnętrzną, które miałyby powstać przy szkołach w Ochotnicy Górnej Skrodne i dwa przy szkołach w Tylmanowej w ramach rządowego programu dofinansowania obiektów sportowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 13. Zorganizowałem  trzy spotkania w sprawie budowy wyciągu w Ochotnicy Górnej. Ostatnie spotkanie odbyło sobotę 18 marca br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, na którym  po raz kolejny zgromadziły się osoby zainteresowane zawiązaniem spółki, koniecznej do powstania wyciągu narciarskiego w Ochotnicy Górnej. Spotkanie było okazją do przedstawienia i omówienia zasad  funkcjonowania tego rodzaju spółek, które przybliżył zgromadzonym Pan Maciej Suder Radca Prawny, zaproszony przeze mnie na to spotkanie.
  W efekcie podjętych ustaleń, zainteresowane osoby otrzymają od Radcy treść projektu umowy spółki oraz projekt umowy dzierżawy.
  Wszelkie uwagi, zapytania i wątpliwości, można zgłaszać w Urzędzie Gminy do Pana Jakuba Osmana pok. nr 101, lub mailowo: budownictwo@ochotnica.pl albo telefonicznie 18 262 09 32. Zebrane zapytania zostaną przekazane Radcy Prawnemu.|
  Gorąco zapraszam wszystkich chętnych i zainteresowanych wejściem jeszcze do spółki, do kontaktu z Urzędem Gminy.
 14. Wziąłem udział w spotkaniu z mieszkańcami w sprawie kompleksowej  modernizacji drogi Jurkowski Potok.
 15. Przygotowuję  dokumentację do złożenia  wniosku na realizację inwestycji w ramach Programu dot. budowy targowisk gminnych.
 16. Złożyłem  wniosek na termomodernizację budynków użyteczności publicznych  na terenie Gminy. W ramach wniosku przewidziana jest wymiana kotłów grzewczych w budynkach Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Centrum i Szkoły Podstawowej w Tylmanowej – Zawodzie.

W ZAKRESIE PRAC PORZĄDKOWYCH I REMONTOWYCH

Zleciłem Kierownikowi ZGK w Ochotnicy Dolnej, aby pracownicy Zakładu oprócz wykonania  czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w porozumieniu z Sołtysami wykonali  prace porządkowe w poszczególnych Sołectwach z terenu Gminy. Zostały więc wykonane następujące prace:

 1. Drobne  roboty remontowew budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.
 2. Malowanie pomieszczenia w bibliotece publicznej w Ochotnicy Dolnej.
 3. Rozwiezienie - dostarczenie mieszkańcom gminy informacji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych.
 4. Wykonanie wycinki drzew, gałęzi i zakrzaczeń na trasie planowanych ścieżek rowerowych w Ochotnicy Dolnej - na odcinku od osiedla Rola do osiedla Równie.
 5. Wykonanie wycinki drzew, gałęzi i zakrzaczeń w miejscu planowanego placu treningowego dla rowerów - przy planowanej ścieżce rowerowej w osiedlu Tarchały w Ochotnicy Dolnej.
 6. Czyszczenie elementów odwodnienia - korytek, krat, przepustów przy drogach gminnych w osiedlach Potok, Padół, Brzegi w Tylmanowej.
 7. Wykonanie miejscowego obniżenia chodnika przy moście w ciągu drogi gminnej  Młynne - w miejscu skrzyżowania ze ścieżka rowerową biegnącą wzdłuż potoku Ochotnica.

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

W dniu 16 lutego br. wraz z uczniami z naszych szkół uczestniczyłem w V Memoriale im. Marii Kaczyńskiej w Rabce Zdroju.

Zawody narciarskie upamiętniające osobę ŚP Marii Kaczyńskiej, tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej, odbywają się na stoku narciarskim Polczakówka-SKI w Rabce Zdroju już od 2013 roku. Uczestniczą w nich licznie mieszkańcy Małopolski oraz politycy.

Tegoroczną imprezę uświetnili swoją obecnością: Jarosław Stawiarski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Anna Paluch – Poseł na Sejm RP, Jan Hamerski – Senator RP oraz w imieniu gospodarzy Ewa Przybyło - Burmistrz Rabki Zdrój oraz Robert Wójciak – Zastępca Burmistrza Rabki Zdrój.

W konkurencji slalomu startowali nasi uczniowie z: Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tylmanowej, Szkoły Podstawowej w Tylmanowej Zawodzie, w Ochotnicy Dolnej Centrum, Ochotnicy Dolnej Skrodne i Ochotnicy Górnej Jamne.

17 lutego br. Uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy i podpisałem porozumienie o współpracy przy organizacji Uroczystości Otwarcia Sezonu Turystycznego w Pieninach, Gorcach i na Podhalu. 

21 lutego br.  Wziąłem udział w dekoracji podczas zawodów o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna w Narciarstwie Alpejskim w Jaworkach, które przeprowadzone zostały po raz piąty w tym roku.

Do zawodów zgłoszonych było 85 zawodników, jednak ostatecznie wystartowało 75 uczniów ze szkół z terenu Gminy Ochotnica Dolna, w ośmiu grupach wiekowych.

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe odbył się tylko jeden przejazd po trasie slalomu giganta, ale rywalizacja była zacięta i stała na bardzo wysokim poziomie.

Po obowiązkowych zjazdach młodzież, w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników skorzystała z przygotowanego dla nich przez zaplecze gastronomiczne Areny ciepłego posiłku.

Podczas dekoracji zwycięzcy otrzymali puchary, medale i atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna, Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej oraz Arenę Narciarska Jaworki - Homole S.A., którym należą się za to wielkie podziękowania.

Na zakończenie, pośród wszystkich zawodników została przeprowadzona loteria, w której uczestnicy wylosowali karnety do stacji narciarskiej Arena Narciarska Jaworki oraz sprzęt sportowy i elektroniczny.

Wszystkim zawodnikom dziękuję bardzo za udział w zawodach.

27 lutego br. Wziąłem udział w Forum Wójtów i Burmistrzów w Bukowinie Tatrzańskiej. Konferencja dotyczyła zmiany finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

10 marca br.  Odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z Sołtysami z terenu Gminy. Sołtysom przekazałem podziękowania za ich zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej z okazji Dnia Sołtysa przypadającego w sobotę 11 marca.

11 marca br. Wziąłem udział w spotkaniu Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Dolna.

12 marca br. Uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym budowy stacji narciarskiej w Ochotnicy Górnej w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej.

16 marca br.  Wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym problemu jakości powietrza w Uzdrowiskach w Małopolsce. W spotkaniu w Rabce Zdrój udziale wzięli również Przewodniczący Rady Gminy P. Franciszek ziemianek oraz Podinspektor P. Edward Szymański. 

17 marca br. Wziąłem udział w podsumowaniu Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.

17 marca br. spotkałem się również z członkami  nowo powstałego Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce”, które rozpoczęło formalnie swoją działalność pod koniec stycznia br. Ze strony Stowarzyszenia obecni byli Pani Prezes Bożena Kuziel, Pani Wiceprezes Dorota Bielska oraz Pani Anna Bielska, Pani Magdalena Jagieła, Pani Anna Szlaga, Pani Jadwiga Łętowska, Pan Jarosław Buczek oraz Pan Marek Jagieła. Tematyka spotkania skupiła się głównie na kierunkach działań  w turystycznym aspekcie rozwoju Gminy.

Spotkanie było okazją do zadeklarowania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a Gminą i określenia najpilniejszych działań.

Jednym z najważniejszych poruszonych tematów była kwestia oznakowania szlaków, które pozwolą osobom przyjeżdżającym do Ochotnicy bezpiecznie dotrzeć na szlak i wrócić do miejsca postoju.

Wśród priorytetów znalazły się do oznakowania tras:

 1. Od os. Jurkowski Potok, przez Kudów do szlaku Enklawy (Opiekun oznakowania trasy Pan Tadeusz Piszczek);
 2. Od os. Błaszczaki, przez Wierchy do szlaku na Gorc (opiekun oznakowania Pan Sołtys Wiesław Maciąga);
 3. Szlak od os. Zawady, przez Jeziorka do szlaku Enklawy (opiekunowie oznakowania Pan Andrzej Tarchała oraz Sołtys Pan Wiesław Maciąga);
 4. Od os. Kopcówka do wieży widokowej na Magurkach (opiekun oznakowania Pani Jadwiga Łętowska);
 5. Trasa od kaplicy w os. Jamne, przez Pierdułowski Potok do kapliczki na Gorcu, oraz od kaplicy w os. Jamne, przez Skałkę na Przysłop (opiekun oznakowania Pani Anna Bielska i Pani Magdalena Jagieła);

Członkowie Stowarzyszenia zwrócili uwagę na potrzebę poprawy brzegu potoku na os. Skrodne, gdzie  w sezonie letnim istnieje boisko do siatkówki plażowej i plaża nad potokiem Ochotnica, a także zadeklarowali na najbliższy sezon zimowy przygotowanie dwóch biegowych tras narciarskich. Pierwsza na odcinku od Przełęczy Knurowskiej do Studzionek, druga w osiedlu Bartoszówka. Pan Wójt wyraził zadowolenie z działań Stowarzyszenia i zadeklarował wsparcie podczas realizacji tego zadania.

Ponadto Stowarzyszenie wyznaczy 1 osobę spośród swoich członków do prac w komisji Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna. Jesienią Stowarzyszenie wznowi kolejną edycję akcji sprzątania Gorców pn. „Gorce sprzątamy, bo je kochamy”.

Na zakończenie członkowie Stowarzyszenia zapoznali się z planowanymi na bieżący rok imprezami kulturalno - sportowymi, w po czym zadeklarowali włączenie się w ich przygotowania i uatrakcyjnienie. Wśród najważniejszych na rok 2017 są:

 1. Otwarcie Sezonu Turystycznego w Pieninach, Gorcach, na Spiszu i Podhalu – 22 kwietnia 2017 r., gdzie Gmina Ochotnica Dolna jest współorganizatorem wydarzenia;
 2. Etapowy Wyścig Szosowy w dniu 19 maja z metą przy boisku Orlik w Ochotnicy Górnej;
 3. Maraton KIERAT 26-28 maja 2017 r;
 4. Gorce Ultra Trail – druga edycja biegu przez najpiękniejsze zakątki Gorców w dniach 11-13 sierpnia 2017 r;
 5. Maraton MTB do 4 wież w dniach 18-20 sierpnia 2017 r. z bazą maratonu przy WOK w Ochotnicy Dolnej;
 6. I Ochotnicki Rajd Waligóry 30 września 2017 r;

W spotkaniu wziął udział także Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy Ochotnica Dolna oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Chciałbym wyrazić  uznanie, że mieszkańcy Ochotnicy Górnej aktywnie włączają się w promocję miejscowości i jest to już druga inicjatywa, obok powstającej spółki dotyczącej budowy wyciągu narciarskiego, którą t za wszelką cenę pragnię realizować dla poprawy oferty turystycznej w sezonie zimowym Gminy Ochotnica Dolna.

Pragnę również poinformować, że we wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy Ochotnica Dolna został ogłoszony nabór na zajęcia nauki pływania dla uczniów klas II, III i IV - nie umiejących pływać. Realizacja zajęć dofinansowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach zadania "Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży", na który Gmina otrzymała dotację celowa na kwotę 9700 zł.

22 marca br.  Wziąłem udział spotkaniu  z przedstawicielami  Oddziału Pienińskiego PTTK w Krościenku n.D, członkami  Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce” z Ochotnicy Górnej oraz przedstawiciel firmy ADK System z Łącka.

Głównymi zagadnieniami jakie zaproponowałem była kwestia braku dostępu do Internetu mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna, a w szczególności mieszkańców sołectwa Ochotnica Górna oraz omówienie sposobu znakowania szlaków i tabliczek informacyjnych na terenie Gminy prowadzących turystę z centrum wsi do istniejących szlaków Enklawy aktywnego wypoczynku i powrotem do miejsca zakwaterowania i postoju.

 

23-24 marca br. w  Zakopanem w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka odbyła się dwudniowa konferencja pn. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa
i wsparcie doradcze” w Zakopanem, w której udział wzięli Pani Elżbieta Polczyk Zastępca Wójta Gminy oraz Pan Jakub Osman pracownik Referatu Inwestycji i Budownictwa. Celem VI  Konferencji „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”, która mieści się ona projekcie pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)  jest nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami regionu tatrzańskiego.

Zapraszam Pracowników Urzędu Gminy, Radnych, Nauczycieli, dzieci i młodzież szkół z terenu gminy, Sołtysów  i Wszystkich Mieszkańców do zaangażowania się w  III akcję sprzątania brzegów rzek Dunajec i Ochotnica.

Akcja zostanie przeprowadzona w sobotę 1 kwietnia br. w godzinach od 11.00 do 13.00. Sprzątającym zostaną zapewnione worki i rękawice, a po zakończeniu zapraszam na ciepły posiłek do Tylmanowej – obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

 

W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Dokonałem zwiększenia w budżecie Gminy o kwotę 9.803,47 zł z następujących tytułów:

 1. dotacja na realizację projektu „Już pływam” – 9.700,00 zł.
 2. dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych – 103,47 zł.

Dokonałem zmniejszenia w budżecie Gminy o kwotę 2.024,00 zł z następujących tytułów:

 1. dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 668,00 zł.
 2. dotacja na zadania z zakresu administracji – 1.356,00 zł.

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżąco realizuję:

 1. świadczenia z zakresu ustawy o pomocy społecznej (wywiady środowiskowe na wniosek stron i z urzędu, praca socjalna, pomoc w sporządzaniu pism  do sądu, organów rentowych, administracyjnych, itp., rozliczanie i bieżąca kontrola wydawanych posiłków w szkołach)

Wypłacono dla 26 osób zasiłek z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania na kwotę 9324 zł, w marcu planowany wydatek dla 24 osób na kwotę 8.571,50 zł.

Zapłacono dla 150 uczniów posiłki w szkołach na kwotę 11.278,80, planowany wydatek w marcu dla 150 uczniów na kwotę 21.530 zł.

Wypłacono dla 17 osób zasiłek okresowy na kwotę  9.855,09zł, planowany wydatek w marcu dla 18 osób na kwotę 10.030 zł .

Wypłacono dla 12 osób zasiłki celowe na kwotę 5.890zł, planowany wydatek w marcu dla 14 osób na kwotę 5.500 zł.

Wypłacono dla 15 osób zasiłki stałe na łączną kwotę 7.731,27 zł, w marcu planowany wydatek dla 15 osób na kwotę 7.770,86 zł.

Planowane jest wydanie II tury żywności dla 385 osób z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 organizacja pośrednicząca CARITAS Małopolska.

 1. świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczenia wychowawczego (realizacja nowych wniosków, zmiany decyzji, współpraca z ROPS, ZUS, KRUS, US, sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań finansowych na finansowanie świadczeń finansowanych lub współfinansowanych z budżetu państwa, sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji świadczeń, wydawanie zaświadczeń. Przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy, ich weryfikacja oraz przygotowywanie na ich podstawie nowych  decyzji).

Kwota wypłaconych świadczeń:

 • Świadczenia rodzinne –  kwotę  285 017,92 zł  wypłacono w miesiącu luty; kwotę 279 892,67 zł  przygotowano do wypłaty w miesiącu marcu. Przyjęto 52 wnioski, wydano 49 decyzji.
 • Świadczenia rodzicielskie –  kwotę 14 827,09 zł  wypłacono w lutym; kwotę 11 052,38 zł przygotowano do wypłat na marzec. Przyjęto 1 wniosek i wydano 1 decyzję.
 • Świadczenia alimentacyjne – kwotę 8 700 zł wypłacono w lutym i taka sama kwota będzie wypłacona w marcu.
 • Świadczenia wychowawcze 500+:  kwotę  696 916,70 zł  wypłacono w lutym; kwotę    689 573,30 zł przygotowano do wypłaty w marcu. Przyjęto 33 wnioski i tyle samo wydano decyzji.
 • Świadczenie za życiem - wypłata 4000 zł - decyzja z ROPS – marzec.
   
 1. świadczenia z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny - bieżące wparcie asystenta dla 7 rodzin (ustalenie planów pracy na miesiąc,  bieżące wsparcie przy ich realizacji, odwiedziny każdej rodziny co najmniej raz w tygodniu, monitoring rodzin).
 2. świadczenia z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (bieżące prowadzenie 6 Niebieskich Kart).

 

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy mieszkańcy.    

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Stanisław Jurkowski