Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 27 marca 2017 r. do 8 maja 2017 r.

Szanowni Państwo ,

Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy.

W swoich działaniach zawsze kieruję się dobrem Mieszkańców,  jak również troską o ich bezpieczeństwo , dążę do poprawy standardów  ich życia poprzez rozwój naszej Gminy.

Przedkładam Państwu  informację o najważniejszych   działalności w okresie pomiędzy sesjami.

W ZAKRESIE INWESTYCJI

 1. Trwają konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023.  Uwagi do przedmiotowego dokumentu proszę składać do dnia 21 maja 2017 r. w formie:
 • elektronicznej

 - poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania na stronie internetowej www.ochotnica.pl, zakładka „Rewitalizacja”, podzakładka „Aktualności”, który należy przesłać na adres mailowy: budownictwo@ochotnica.pl)

 • pisemnej

- poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy papierowy, który będzie dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy Ochotnica Dolna

 • ustnej

- podczas warsztatu konsultacyjnego , który odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. o godz. 14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej;

- podczas debaty społecznej, która odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.

Serdecznie zachęcam Wszystkich do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach poprzez obecność na spotkaniach konsultacyjnych oraz zgłaszanie uwag do dokumentu w Urzędzie Gminy.

Aktywny udział i opinia wyrażona w trakcie konsultacji pozwoli na przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji, który odpowie na Państwa oczekiwania.

 1. Mając na uwadze rozwój turystyczny naszej Gminy i jej promocję obecnie trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wykonania  ścieżek rowerowych.
 2. Dbając przede wszystkim o rozwój i dobro  naszych młodych mieszkańców Gminy zleciłem  przygotowanie dokumentów potrzebnych do budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Skrodne, Szkole Podstawowej
  w Tylmanowej i Szkole Podstawowej w Tylmanowej – Zawodzie.
 3. 19 kwietnia br. o godz. 10.00 wraz z pracownikami Urzędu Gminy wziąłem udział
  w spotkaniu  przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu w sprawie utworzenia progów zwalniających, montażu znaku ograniczenia prędkości w rejonie osiedla Brysiówka oraz zmianie oznakowania poziomego w rejonie Kościoła w m. Ochotnicy Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa. Ustalono, że w przedmiotowej sprawie Zarząd Dróg Powiatowych podejmie stosowne działania celem poprawy bezpieczeństwa.
 4. Rozpoczęto prace związane z budową chodników wzdłuż drogi powiatowej. W dniu 26 kwietnia br. wraz z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Panem Józefem Maryniarczyk i Panem Marcinem Kidoń oraz Panem Tadeuszem Kudłaczem Kierownikiem Wydziału Inwestycji został przekazany wykonawcy Panu Leszkowi Bednarczyk plac budowy pod realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1637K Tylmanowa-Harklowa”.

W ramach powyższego zadania zostaną wykonane chodniki dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w osiedlu Posadowskie w Ochotnicy Górnej oraz osiedlu Rzeka w Tylmanowej.

Inwestycja ta jest w połowie finansowana z budżetu Gminy. Wartość inwestycji ok. 2 000 000 zł.

 1. Trwają prace związane z przygotowaniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
 2. Nadal trwa podpisywanie umów na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ochotnica Dolna".
 3. Zostało ogłoszone zapytanie o ocenę na zadanie pn.: „Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna (uzupełnienie wyrw w nawierzchni)”.
 4. Po wieloletnich staraniach doprowadziłem do pozytywnego zakończenia mediacji w sprawie remontu drogi gminnej w osiedlu Czajki. Z uwagi na wieloletnie zaszłości terenowe urządzenie przedmiotowej drogi było niezwykle skomplikowane.
  ​W dniu 26 kwietnia br., w obecności geodety sądowego, przy licznym udziale zainteresowanych mieszkańców oraz przedstawicieli Gminy, udało się dojść do porozumienia. Po dokończeniu regulacji spraw własnościowych będzie możliwe przystąpienie do przebudowy tej drogi.
  Serdecznie dziękuję osobom, które przyczyniły się do tego, aby inwestycja ta mogła zakończyć się powodzeniem.

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

 1. 29 marca br. spotkałem się z przedstawicielami nowosądeckiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego a mianowicie z Prezesem Panem Zdzisławem Kowalskim na czele, Dyrektorem Panem Łukaszem Kipielem, Skarbnikiem Panem Andrzejem Róg i Panem Rafałem Gawlytą z Klubu Fly Fishing Tylmanowa, a zarazem Prezesem Koła wędkarskiego w  Szczawnicy. W rozmowach uczestniczyli także Radni z Tylmanowej Pan Czesław Ligas i Pan Jerzy Udziela, który aktywnie włączają się we wszelkie działania samorządu lokalnego.

Podczas spotkania podjęliśmy ustalenia o wspólnej organizacji dużej, ogólnopolskiej imprezy wędkarskiej, zaplanowanej na lipiec br., która ma przyciągnąć do Tylmanowej miłośników wędkowania. To wydarzenie będzie okazją do przeprowadzenia otwartych zawodów dla osób posiadających karty wędkarskie z terenu całej Polski i będzie promować Gminę Ochotnica Dolna. Następnie impreza przekształci się w rodzinny piknik wędkarski, Piknik będzie okazją do obejrzenia i wypróbowania technik muchowych, przeprowadzone zostaną konkursy tematyczne dla dzieci, będzie można także zjeść grillowaną rybę. Piknik zakończy się zabawą.

 1.  Na zaproszenie Pana Jana Dydy Wójta Gminy Krościenko n.D oraz Pana Tomasza Gabrysia Przewodniczącego Rady Gminy w Krościenku n.D wziąłem udział
  w uroczystej sesji, która połączona była ze spotkaniem z Panem Józefem Pilchem Wojewodą Małopolskim.

Podczas sesji Wojewoda Małopolski mówił o realizowanych aktualnie programach rządowych dotyczących rozwoju w regionie turystyki i poprawy infrastruktury drogowej. Zamiarem Wojewody jest zamienienie Małopolski w „Małopolskę w budowie”. Na sesji obecni byli również włodarze okolicznych Gminy, z Czorsztyna, Łapsz Niżnych i Bukowiny Tatrzańskiej.

 1.  29 marca 2017 w Wieliczce odbyła się konferencja podsumowująca program „Demontaż i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, w którym uczestniczyła nasza Gmina. W Małopolsce w programie wzięło udział 69 gmin.

Gmina Ochotnica Dolna mogła pochwalić się regionie wieloma działaniami proekologicznymi. Do programu gmina przystąpiła 14 marca 2016 roku i w tak krótkim okresie czasu ze 151  dachów budynków zniknęło 424 tony azbestu. Dodatkową pomoc, którą objęci byli najbiedniejsi mieszkańcy gminy, otrzymali właściciele 29 budynków, którym na pokrycie dachu przekazana została blacha. Projekt był współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (85%) i z budżetu samorządu.

 1.  W dniu 1 kwietnia br. odbyła się trzecia edycja sprzątania brzegów rzek
  i potoków celem ochrony środowiska.

Składam serdeczne podziękowania Wszystkim Uczestnikom, szczególnie Dyrektorom, Nauczycielom, Dzieciom i Młodzieży Szkolnej ze wszystkich miejscowych szkół, a także Mieszkańcom, Organizacjom Pozarządowym, członkom PZW okręg w Nowym Sączu
i członkom Klubu Przyjaciół Dunajca za czynne włączenie się w akcję sprzątania Gminy. Podziękowania kieruję także do pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej za sprawne zebranie i wywiezienie śmieci do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Tylmanowej.

 1. 4 kwietnia br. odbyłem spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów.

Spotkanie zdominował temat organizacji roku szkolnego 2017/18, ponieważ kwiecień to miesiąc przygotowania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych. Ten rok jest pierwszym rokiem wdrażania nowego systemu oświaty, wszystkie gimnazja z naszej gminy zostaną włączone od 1 września 2017 r. do szkół podstawowych i do 31 sierpnia 2019 roku, będą funkcjonowały jako szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi: w Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej Centrum i w Tylmanowej. Na Zawodziu i Skrodnem sześcioletnie szkoły podstawowe zostaną przekształcone w ośmioletnie.

Chciałem podkreślić, że Jako długoletni dyrektor szkoły sprawy oświaty traktuję priorytetowo, szczególnie leży mi na sercu sytuacja nauczycieli i zadowolenie rodziców
z nowego systemu szkolnego.

Efektem spotkania było wspólne ustalenie takich rozwiązań organizacyjnych, które spełnią wymogi jakie stawia przed nami reforma oświaty ale zminimalizują niekorzystny wpływ na zatrudnienie pracujących już nauczycieli i finanse gminy.

 1.  W związku ze skargami składanymi przez mieszkańców Sołectwa Ochotnica Górna, dotyczącymi spalania pozyskiwanych przez Romów z tamtejszego osiedla różnego rodzaju odpadów wraz z  Przewodniczącym Rady P. Franciszkiem Ziemianek oraz Sołtysem Sołectwa Ochotnica Górna Panem Wiesławem Maciąga w dniu 21 kwietnia br. odbyliśmy kolejną wizję w terenie.

Podczas spotkania z Romami wyraźnie zaakcentowałem potrzebę uporządkowania terenu wokoło budynków, utrzymania czystości i zadbania o środowisko naturalne. Zwróciłem Romom szczególną uwagę na problem spalania przez nich  toksycznych odpadów, na co uskarżają się okoliczni mieszkańcy. W spotkaniu uczestniczyło kilkoro Romów, mieszkańców osiedla na czele z Mateuszem Szczerbą wójtem społeczności romskiej, który zadeklarował, że do dwóch tygodni teren wokół budynków zostanie uporządkowany.

 1.  W niedzielę 23 kwietnia br. odbyło się kolejne, zainicjowane przeze mnie spotkanie w sprawie powstania stacji narciarskiej w Ochotnicy Górnej. Zainteresowani – 50 osób w obecności notariusza podpisało pisemną deklarację - akt przystąpienia do spółki i oficjalnie zawiązało spółkę Ochotnica-Ski. Tym samym sukcesem zakończył się proces tworzenia spółki celowej do budowy wyciągu narciarskiego.

Cieszę się, że dzięki czynionym staraniom udało się przekonać mieszkańców, inwestorów spoza gminy do takiej decyzji. Uważam to za osobisty sukces, że organizowane przeze mnie spotkania, rozmowy, spotkania z ekspertami zaowocowały tym, że Ochotnica-Ski stała się faktem. Dla przypomnienia, rozmowy i spotkania z mieszkańcami, potencjalnymi inwestorami trwały systematycznie od stycznia br. Na moje zaproszenie w spotkaniach tych brali udział przedstawiciele spółek narciarskich z Podhala, radca prawny, eksperci, a przede wszystkim zainteresowani wniesieniem własnego wkładu finansowego i właściciele gruntów.

Podczas niedzielnego spotkania wybrany został Zarząd spółki w składzie: Andrzej Tarchała, Wiesław Maciąga i Bożena Kuziel.

Deklaruję nadal, ze strony Gminy, wszelką pomoc urbanistyczno-planistyczną dla nowo powstałej Spółki, jednocześnie gratulując i życząc powodzenia w realizacji kolejnych kroków przybliżających do powstania wyciągu narciarskiego w Ochotnicy.

W ZAKRESIE OŚWIATY

 1. Zakończyłem procedurę audytu ubezpieczeń mienia gminy.
 2. Zaakceptowałem wybór najkorzystniejszych ofert ubezpieczeniowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.  
 3. Zweryfikowałem i przekazałem zbiorcze sprawozdanie w Systemie Informacji Oświatowej wg. stanu na 31 marca 2017 r.
 4. Ogłosiłem terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli.
 5. Zorganizowałem przeprowadzenie konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej. Konkurs został rozstrzygnięty.

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Na bieżąco realizuję zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

W miesiącu kwietniu

 • wypłacono dla 30 osób zasiłek z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania na  kwotę 9 898,00 zł
 • przygotowano do  zapłaty rachunki za posiłek  dla 149 uczniów posiłkiw szkołach na kwotę 14 528,60 zł
 • wypłacono dla 17 osób zasiłek okresowy na kwotę  7 621,86 zł
 • wypłacono dla 14 osób zasiłki celowe na kwotę 6 934,00 zł
 • wypłacono dla 16 osób zasiłki stałe na łączną kwotę 7 810,55 zł
 • rozpoczęto realizację prac społecznie użytecznych dla 6 osób, jedna osoba zrezygnowała po dwóch dniach  za miesiąc kwiecień wypłacono – 1636,20 zł
 • opłata za pobyt 3  mieszkańców w DPS – miesięczna opłata w kwietniu 7562,31zł

Bieżąco realizowane są również pozostałe świadczenia: rodzinne, alimentacyjne dodatki mieszkaniowe i energetyczne; świadczenia wychowawcze, a także wynikające z ustawy
o wspieraniu rodziny i ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Kwota wypłaconych świadczeń:

 • świadczenia rodzinne – przyjęto 25 nowych wniosków łącznie wypłacono w miesiącu kwietniu 293 608,27 zł
 • świadczenia rodzicielskie przyjęto 1 wniosek, łącznie wypłacono w kwietniu  11960 zł 
 • świadczenia alimentacyjne wypłacono w  kwietniu 7 800 zł
 • świadczenia wychowawcze 500+, przyjęto 23 wnioski wydano 15 decyzji, łącznie  wypłacono  w kwietniu 704105,60 zł
 •  dodatek mieszkaniowy – wypłacono w kwietniu 290,83 zł
 • dodatek energetyczny – wypłacono w kwietniu 15,68 zł                                                        

 

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, którzy współpracują z Gminą w realizacji zadań.

Dziękuję również Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy Mieszkańcy.    

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Stanisław Jurkowski