Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: 2 czerwca 2017 r. – 26 czerwca 2017 r

Szanowni Państwo ,

Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy.

W swoich działaniach zawsze dbam o  dobro Mieszkańców , a moim głównym celem   jest rozwój naszej Gminy.

Przedkładam Państwu  informację o najważniejszych działaniach w okresie pomiędzy sesjami:

 

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

 1. 6 czerwca – Wręczyłem nagrody dla uczestników I Wyścigu Rowerowego o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna, który odbył się na placu obok WOK w Ochotnicy Dolnej.
 2. 7 czerwca – Uczestniczyłem w roboczym robocze spotkaniu dotyczącym organizacji  Maratonu MTB 4 Towers w sierpniu br.
 3. 8 czerwca – Zorganizowałem uroczystość Złotych i Diamentowych Godów dla par obchodzących 50-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego w Gminie Ochotnica Dolna.

W ZAKRESIE INWESTYCJI

 1. Spotkałem się z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg P. Januszem Klagiem
  w sprawie chodnika i zatoczki w m. Tylmanowa.
 2. 20 – 21 czerwca – Uczestniczyłem w Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast w Zakopanem.
 3. Rewitalizacja – Spotkałem się z mieszkańcami Jamnego w sprawie przebudowy drogi gminnej.
 4. 22 czerwca – Wzięliśmy udział w spotkaniu w Zakopanem dotyczącym Klastra Energii.
 5. Podpisałem aneks na budowę dodatkowych 137 instalacji fotowoltaicznych.
 6. 23 czerwca – Uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie w sprawie osuwiska, budowy zatoczki i chodnika w m. Tylmanowa
 7. Podpisałem umowę na złożenie wniosku w ramach Rewitalizacji.
 8. 24 czerwca –  Wziąłem udział we Mszy Św. w Wojtyłowej Gazdówce na Skałce
  w Ochotnicy Górnej w intencji gazdów, baców, Juhasów i Pasterzy.
 9. Podpisałem umowy na termomodernizację budynków szkół, tj. Szkoła Podstawowa w Tylmanowej – Zawodzie i Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
  w Ochotnicy Dolnej – Centrum.

W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Dokonałem zwiększenia w budżecie Gminy o kwotę 110.000,00 zł  z następujących tytułów:

 1. dotacja na modernizację dróg rolniczych – 30.000,00 zł.
 2. dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 80.000,00 zł.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI  ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W OCHOTNICY DOLNEJ

Pracownicy ZGK w Ochotnicy Dolnej, w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy do dnia 21 czerwca 2017  roku, oprócz zwykłych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej - w porozumieniu ze mną, pracownikami Urzędu Gminy oraz Sołtysami wykonywali następujące prace:

 1. Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 2.  Czyszczenie elementów odwodnienia - korytek, krat, przepustów oraz wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Ochotnica Dolna;
 3.  Malowanie fragmentów powierzchni murów oporowych przy Dunajcu w Tylmanowej (zamalowanie graffiti);
 4. Koszenie trawy i sprzątanie terenu wokół zabytkowego budynku dworu ("BAJKA") w Tylmanowej.
 5. Koszenie trawy w obrębie ogólnodostępnego stadionu sportowego w Tylmanowej oraz konserwacja sztucznej nawierzchni boiska;
 6. Koszenie trawy w obrębie i wokół ogólnodostępnego stadionu sportowego w Ochotnicy Dolnej oraz przy obiektach WOK-u w Ochotnicy Dolnej;
 7. Pomoc przy organizacji wyścigu kolarskiego dla dzieci (przewożenie rowerów).
 8.  Porządkowanie terenu i koszenie w obrębie ogólnodostępnych miejsc do odpoczynku i rekreacji w Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej.

W  dniu 20.06.2017r.  został przez ZGK zakupiony używany samochód specjalny do udrażniania sieci kanalizacyjnej (tzw. "WUKO") marki MERCEDES Sprinter.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I.  Bieżąca realizacja ustawy o pomocy społecznej polegająca na pomocy wnioskowanej przez klientów ośrodka lub z urzędu ( praca socjalna,  pomoc przy sporządzaniu pism urzędowych
i procesowych, itp). 

1. W okresie objętym sprawozdaniem w szczególności:

 • przyznano po przeprowadzonym postępowaniu 1 zasiłek celowy w wys. 500zł  oraz opłacono  8 dni pobytu  matki z dzieckiem w „ Domu Samotnej Matki”
 • przeprowadzono  29 wywiadów środowiskowych, które  będą podstawą do przyznania świadczeń w miesiącu czerwcu.
 •  Umieszczono  jedną osobę w DPS , opłacono pobyt za trzy osoby.

II. Bieżąca realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych i świadczenia wychowawczego.

W okresie objętym sprawozdaniem  zajmowano się :

 • świadczenia rodzinne –  przeprowadzono 9 postępowań zakończonych wydaniem decyzji przyznających
 • świadczenia rodzicielskie:  przeprowadzono dwa postępowania zakończone wydaniem decyzji  przyznających
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przeprowadzono 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji przyznających
 • świadczenia wychowawcze 500+ przeprowadzono  8postępowań  zakończonych wydaniem decyzji  przyznających
 • dodatki mieszkaniowe i energetyczne   przeprowadzono 2 postępowania zakończone wydaniem  decyzji przyznających
 • z ustawy o wspieraniu rodziny – bieżące wparcie asystenta dla 7 rodzin oraz   przyznanie asystentury dla  ósmej rodziny.
 • Z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie –  bieżące prowadzenie 4 „Niebieskich Kart”.  Zakończono zgodnie z decyzją Zespołu Interdyscyplinarnego  prowadzenie 4.
 • Z ustawy o systemie oświaty  wydano:  252 decyzje  o zwiększeniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017  i dwie decyzje odmawiające zwiększenia . Od 14 czerwca prowadzona jest weryfikacja  rachunków i wypłata świadczeń na podstawie wydanych decyzji. Przyznano świadczenia na  łączną kwotę  80 069,28 zł   
 • Z ustawy Karta Dużej Rodziny wydano 5 kart.

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, którzy współpracują z Gminą w realizacji zadań.

 

Dziękuję również Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy Mieszkańcy.    

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna  
Stanisław Jurkowski