Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: za okres: od 8 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo ,

Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy.

W swoich działaniach zawsze dbam o  dobro Mieszkańców , zaś moim głównym celem   jest rozwój naszej Gminy.

Przedkładam Państwu  informację o najważniejszych działaniach w okresie pomiędzy sesjami:

W ZAKRESIE INWESTYCJI

 1. Został opracowany i przedłożony do podjęcia przez Radę Gminy Ochotnica Dolna  projekt  Gminnego Programu  Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023.
 2. Obecnie nadal trwa podpisywanie umów na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ochotnica Dolna".
 3. Prowadzone są remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna (uzupełnienie wyrw w nawierzchni).
 4. Zleciłem wykonanie montażu barier drogowych na terenie Gminy.
 5. Poprawiono stan techniczny  przepustu na drodze gminnej w os. Wierch Młynne.
 6. Ogłosiłem przetarg na termomodernizację budynków szkół.

UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

11 maja – W odpowiedzi na prośbę mieszkańca Obidzy Pana Franciszka Klaga wziąłem udział w wizytacji ścieżek pieszo-rowerowych w obrębie wieży na Koziarzu.

Pan Franciszek Klag mieszkaniec Obidzy, który bezpłatnie udostępnił grunt pod budowę drogi technologicznej do wieży, podnosi fakt niszczenia i dewastacji jego mienia przez pojazdy mechaniczne.  

W celu rozwiązania  problemu ustalono, że droga ta zostanie zabezpieczona przed wjazdem dla pojazdów mechanicznych, a pozostawiona tylko dla ruchu pieszo-rowerowego. Mając na uwadze celowość inwestycji  i potrzeby użytkowników,  w pobliżu skrzyżowania szlaków pod Błyszczem wyznaczy się miejsce pod budowę altany i dokładniejsze oznakowanie terenu.

W spotkaniu udział wzięli również Pan Franciszek Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy, radni Pan Jerzy Udziela i Pan Czesław Ligas, Pan Franciszek Klag mieszkaniec Obidzy, Pan Tadeusz Kudłacz kierownik referatu inwestycji, Pan Tadeusz Hebda mieszkaniec Tylmanowej.

12 maja - Gościłem w naszej Gminie Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Energetyki Komisji Europejskiej Pana  Klausa -Dieter Borchardt oraz Wiceministrów  Energii Pana Andrzeja Piotrowskiego i Pana Michała Kurtykę wraz z  Panią Agnieszką Przesmycką, a także przedstawicielami Zespołu Sterującego Klastra Energii Zielone Podhale - Przewodniczący Zespołu Pan Sławomir Kopeć i Wiceprzewodniczący Pan Edmund Ciesielka.. Spotkanie dotyczyło rozwoju energetyki rozproszonej, ograniczenia niskiej emisji i zapewnienia bezpieczeństwa oraz planów tworzenia Klastra WZE Ochotnica, która ma ogromną szansę zostać objęta pilotażowym programem jako jedna z 7 gmin w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy Pan Franciszek Ziemianek, Wiceprzewodniczący Pan Andrzej Sikora, Zastępca Wójta Pani Elżbieta Polczyk, Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Zabrzewska, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Zbigniew Chlebek, Kierownik Referatu ds. inwestycji Pan Tadeusz Kudłacz oraz Główny Specjalista Pan Krzysztof Ligęza.

16 maja – Odbyłem spotkanie z przedstawicielami „Euroregionu Tatry” na czele z Panem Antonim Nowakiem Dyrektorem Biura Związku „Euroregion Tatry” celem omówienia możliwości odrestaurowania „Bajki” w Tylmanowej.

17 maja – Wziąłem udział w rozdaniu nagród dla laureatów – mistrzów pięknego czytania z terenu Gminy Ochotnica Dolna podczas II Gminnego Konkursu Pięknego Czytania organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej.

19 maja – Uczestniczyłem w podsumowaniu i rozdaniu nagród, pucharów wójta gminy, podczas I etapu wyścigu szosowego  – Nowy Targ Road Challenge z metą w Ochotnicy Górnej. W wydarzeniu uczestniczyli również Pan Franciszek  Ziemianek Przewodniczący Rady Gminy i Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna Pan Wiesław Maciąga.

26 maja – Uczestniczyłem wraz z Przewodniczącym Rady Gminy P. Franciszkiem Ziemiankiem  w Małopolskim  Dniu Samorządowca w Starym Sączu.

1 czerwca – Wziąłem udział w II Dniu Regionalnym w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Nr II im. Jana Pawła II  w Ochotnicy Dolnej – Centrum.

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Na bieżąco realizuję zadania wynikające z  ustawy o pomocy społecznej:

W miesiącu maju przeprowadzono konieczne postępowania administracyjne i w efekcie wypłacono następujące zasiłki:

 • dla 22 osób zasiłek z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania na  kwotę: 7 424,50 zł,
 • dla 8osób zasiłki celowe na kwotę 4 300 zł,
 • dla 16 osób zasiłki stałe na łączną kwotę 7 810 zł,
 • zasiłki okresowe dla 15 osób na kwotę 7 763 zł.

Dokonano  opłaty za pobyt trzech mieszkańców w DPS – miesięczna opłata 7 256,98 zł. Rozpoczęto  postępowania w sprawie umieszczenia następnej osoby.

 1. Na bieżąco realizowane są również  świadczenia  rodzinne, alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne;  świadczenia wychowawcze. 

Kwota wypłaconych świadczeń :

 • świadczenia rodzinne –  przeprowadzono 27 postępowań z  nowych wniosków łącznie wypłacono  300 093,93 zł.
 • świadczenia rodzicielskie –  łącznie wypłacono 11 898,49 zł 
 • świadczenia alimentacyjne –  wypłacono 7 600 zł
 • świadczenia wychowawcze 500+  –  przeprowadzono 20 postępowań  wypłacono 736039,95 zł

Na bieżąco realizowane są także zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz  ustawy o systemie oświaty.

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, którzy współpracują z Gminą w realizacji zadań.

Dziękuję również Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy Mieszkańcy.    

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Stanisław Jurkowski