Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z działalności pomiędzy sesjami Rady za okres: od 2 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r

Szanowni Państwo ,

Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy.

W swoich działaniach zawsze dbam o dobro Mieszkańców, a moim głównym celem jest rozwój naszej Gminy.

Przedkładam Państwu informację o najważniejszych działaniach w okresie pomiędzy sesjami:


 

W zakresie inwestycji

 1. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców instalacjami fotowoltaicznymi podjąłem decyzję o przystąpieniu do kolejnego przedsięwzięcia pn.: "Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE do wytwarzania energii elektrycznej" w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – dot. instalacji 200 baterii fotowoltaicznych.

Dzięki złożonemu przeze mnie wnioskowi można będzie uzyskać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne o zróżnicowanej mocy. Moc instalacji uzależniona będzie od analizy energetycznej wykonanej przez wykwalifikowaną firmę. Koszt instalacji zależeć będzie od dobranej mocy.

Dofinansowanie instalacji wynosi 60% jej wartości pozostałe 40% pokrywa mieszkaniec.

Analizy energetyczne rozpoczną się od poniedziałku tj. 6.11.2017 r., koszt analizy wynosi 100 zł od budynku. Kwotę tą, po podpisaniu umowy, należy wpłacać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom sporządzającym audyty.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt tel. 18 2620932, lub osobiście w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej pok. nr 101.

 1. Trwają prace związane z wykonaniem placu parkingowego wokół budynku Urzędu Gminy.

 2. Wykonano drogi powodziowe w os. Soskówka, Jamne, Brodki.

 3. Wybudowano wiatę przystankową w os. Młynne.

 4. Trwają prace remontowe w budynku Urzędu Gminy w ramach środków z funduszu PFRON .

 5. Trwa realizacja Programu dot. wymiany kotłów grzewczych.

 6. Prowadzone są prace związane z przygotowaniem wniosku dot. modernizacji dworu „Bajka”.

 7. Został złożony wniosek dot. społeczności romskiej.


 

W ostatnim czasie został złożony wniosek o dofinansowanie:

W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków polsko-słowackiego pogranicza: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze na łączną kwotę 1.951.970,46 Euro (w tym dofinansowanie 1.659.174,84 Euro).


 

W ostatnim czasie zakończono inwestycję pn.:

Termomodernizacja SP im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej Centrum i SP im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej - Zawodzie (łączna kwota 605.160,00 zł. brutto)


 

Informacja o przetargach

Przetargi rozstrzygnięte:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP im. ks. Jana Twardowskiego i ZSP im. mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej oraz SP im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Górnej najkorzystniejsza oferta Firma Morcin na łączną kwoty 284.929,46 zł. brutto, + 309.477,56 zł. brutto + 298.887,69 zł. brutto

Ogłoszone przetargi:

Przebudowa wraz z adaptacją poddasza na cele mieszkalne budynku wielorodzinnego dla rodzin romskich w Ochotnicy Górnej

Przetargi w trakcie przygotowania do ogłoszenia:

- Zimowe utrzymanie dróg gminnych

- Budowa kanalizacji sanitarnej (w ramach pozyskanych środków na rozbudowę sieci kanaliz. i oczyszczalni)

Postępowania poniżej 30 tys. Euro:

 • Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zad.: Rewitalizacja – Gmina Ochotnica Dolna – nowe przestrzenie spotkań, integracji i aktywizacji - etap 1 (40.995,50 zł. brutto)

 • Roboty modernizacyjne w budynku Urzędu Gminy Ochotnica Dolna w ramach przystosowania go pod kątem osób niepełnosprawnych (91.104,72 zł. brutto)

 • Opracowanie dokumentacji projektowej przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w os. Potok w Tylmanowej (30.000,00 zł. brutto)

 • Ogrodzenie terenu OZ w Tylmanowej (92.250,00 zł. brutto)

 • Dostawa mieszaniny gruzowo-gruntowej na potrzeby niwelacji terenu przy ośrodku zdrowia w Tylmanowej (15.600,00 zł. brutto)

 • Remont sali obrad Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej (22.140,00 zł. brutto)

 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w os. Jamne w m. Ochotnica Górna (60.006,78 zł. brutto)

 • Opracowanie dokumentacji geodezyjnych dróg gminnych w os. Jurkowski Potok, Jamne i Jaszcze w Ochotnicy Górnej (42.000,00 zł. brutto)

 • Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w os. Iwanki w Ochotnicy Górnej (3.800,00 zł. brutto)

 • Usługa doradcza przy zarządzaniu projektem "Głęboka termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gm. Ochotnica Dolna" - Zoń, (5.000,00 zł. brutto)

 • Remont remizy OSP w Ochotnicy Górnej - malowanie i roboty fliziarskie" (9.980,00 zł. brutto)

 • Budowa parkingu wraz z dojazdami przy budynku wielofunkcyjnym i budynku poczty w Ochotnicy Dolnej (119.992,10 zł. brutto)

 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie p.n.: "Restauracja zabytkowego dworu i parku z 1840 r. w m. Tylmanowa" (92.250,00 zł. brutto)

 • Opracowanie wniosku do Ministerstwa Energii dot. uzyskania Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii dla „Wirtualnej zielonej elektrowni Ochotnica" (5.000,00 zł. brutto)

 • Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji prawnej drogi w os. Młynne - Jagieły w Ochotnicy Dolnej (4.500,00 zł. brutto)

 • Usługi weterynaryjne w zakresie pomocy medycznej zwierzętom bezpańskim na terenie Gminy Ochotnica Dolna (3.000,00 zł. brutto)

 • Remont drogi gminnej w os. Czajki w Ochotnicy Górnej (46.500,00 zł. brutto)

 • Wykonanie 2 audytów energetycznych ex-post - do rozl. Termomodernizacji szkół (4.000,00 zł. brutto)

 • Opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej do wniosku (Bajka) - (10.500,00 zł. brutto)

 • Opracowanie analizy finansowo – ekonomicznej projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna - Etap II (16.000,00 zł. netto)

 • Opracowanie programu prac konserwatorskich dworu w Tylmanowej (10.000,00 zł. brutto)

 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. W dolinie Dunajca - ochrona i odnowa zabytków polsko-słowackiego pogranicza: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze (5.000,00 zł. brutto)

 • Przetłumaczenie wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. W dolinie Dunajca - ochrona i odnowa zabytków polsko-słowackiego pogranicza: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze (2.562,00 zł. brutto)

 • Opracowanie maksymalnie 150 szt. miniaudytów energetycznych dla celów realizacji programu budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Ochotnica Dolna do grzania wody - dodatkowe instalacje obecnie realizowane (15.000,00 zł. brutto)

W zakresie gospodarki nieruchomościami

Nabyłem od Państwa M. i W. Kędzierskich , S. Chlipała, J. Konopka, L. i L. Brzeźny w drodze darowizny nieruchomość pod drogę w osiedlu Soskówka w Ochotnicy Dolnej.

W zakresie zmian w budżecie gminy

Dokonałem zwiększenia w budżecie Gminy o kwotę 724.278,85 zł z następujących tytułów:

 1. dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 264.956 zł.

 2. dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego – 68,56 zł.

 3. dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 17.712,02 zł.

 4. dotacja na opłacenie składek zdrowotnych – 3.161,01 zł.

 5. dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 20.000 zł.

 6. dotacja na wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania – 51 zł.

 7. dotacja na zadania w obszarze wspierania rodziny – 6.638,46 zł.

 8. dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych – 14.389 zł.

 9. dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 40,20 zł.

 10. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 39.030,61 zł.

 11. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 50.932 zł.

 12. dotacja na zadanie pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla Romów w Ochotnicy Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 275.000 zł.

 13. dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 33.300 zł.

Dokonałem zmniejszenia w budżecie Gminy o kwotę 514,99 zł z tytułu dotacji podręcznikowej – 514,99 zł.

W zakresie działalności Zakładu Gosodarki Komunalnej

Pracownicy Zakładu, oprócz zwykłych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wykonywali następujące prace:

 1. Wykaszanie poboczy, wycinanie zakrzaczeń i obcinanie gałęzi przy drogach gminnych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

 2. Czyszczenie elementów odwodnienia - korytek, krat, przepustów przy drogach gminnych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

 3. Montaż przepustów wraz z wykonaniem ścianek czołowych na trasie planowanej ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż potoku w osiedlu Młynne (od os. Tarchały pod zaporę).

 4. Porządkowanie terenu i koszenie w obrębie ogólnodostępnych miejsc do odpoczynku i rekreacji w Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej.

 5. Koszenie trawy w obrębie i wokół ogólnodostępnego stadionu sportowego w Ochotnicy Dolnej oraz przy obiektach WOK-u w Ochotnicy Dolnej.

 6. Umocnienie skarp płytami betonowymi wzdłuż drogi w osiedlu Lubańskie w Ochotnicy Dolnej.

 7. Wykonanie fundamentu pod przystanek w sołectwie Młynne w Ochotnicy Dolnej.

Ponadto informuję, że został zakupiony mały ciągniczek komunalny przystosowany m.in. do odśnieżania.

Spotkania Wójta Gminy Ochotnica Dolna

 • 4 października wziąłem udział w spotkaniu dotyczącym remontu budynku „Bajka” w Tylmanowej.

 • 10 października spotkałem się z przedstawicielami Zarządu Spółdzielni GS Łącko w sprawie budynku sklepu GS.

 • 11 paździenika odbyłem spotkanie w sprawie apteki.

 • 12 października spotkałem się z Prezesem Banku Spółdzielczego w Krościenku.

 • 12 października spotkałem się również z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce” z Ochotnicy Górnej.

 • 13 października wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami sieci Orange.

 • 16 października – uczestniczyłem w uroczystościach Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.

 • 16 października – z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowałem uroczyste gminne obchody Dnia Nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej. Na uroczystość przybyła cała gminna oświata: nauczyciele czynni i emerytowani, pracownicy administracji i obsługi a także zaproszeni goście: posłowie na Sejm: Pani Anna Paluch i Pan Jan Duda, przedstawiciel Kuratorium Oświaty Pan Leszek Ciężobka, miejscowy Proboszcz dr Stanisław Kowalik oraz sołtys wsi Ochotnica Górna Pan Wiesław Maciąga, Zastępca Wójta Gminy Pani Elżbieta Polczyk, władze Rady Gminy Ochotnica Dolna: Przewodniczący Pan Franciszek Ziemianek i Zastępca Pan Andrzej Sikora oraz przewodniczący Komisji Rady Gminy: Oświaty - Pani Maria Franczyk i Rewizyjnej- Pan Władysław Brzeźny.

 • 26 października – odbyłem spotkanie z Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu.

 • 27 października – wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu w sprawie budowy chodników.

 • 30 października – wziąłem udział w uroczystym pasowaniu przedszkolaków Projektowej Placówki Przedszkolnej "Czas dziecięcych marzeń" w Ochotnicy Górnej.

 • 30 października – wziąłem udział w obchodach Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej.

 • 2 listopada – spotkałem się z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 • 10 listopada – wziąłem udział w obchodach Święta Patrona Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tylmanowej.

 • 10 listopada – uczestniczyłem w spotkaniu Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa.

W zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Pomoc społeczna

Na bieżąco przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są realizowane zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej (wywiady środowiskowe na wniosek stron i z urzędu, praca socjalna, pomoc w sporządzaniu pism do sądu, organów rentowych, administracyjnych, itp. rozliczanie i bieżąca kontrola wydawanych posiłków w szkołach).

1. W okresie objętym w/w sprawozdaniem przyznano:

 • 44 zasiłków celowych na łączną kwotę 43260,19 zł

 • 16 zasiłków okresowych na łączną kwotę 10289,05 zł

 • wypłacono 15 zasiłków stałych na łączną kwotę 7418,75 zł

 • wydano 3 decyzje uchylające zasiłek stały, okresowy i celowy.

2. Opłata za pobyt 4 osób w DPS: 13 839,97 zł.

II. Świadczenia rodzinne alimentacyjne, wychowawcze, opiekuńcze

Na bieżąco realizuję świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz świadczenia wychowawcze dotyczące okresu zasiłkowego 2016/2017.

W okresie objętym sprawozdaniem w zakresie:

 • świadczeń rodzinnych – przeprowadzono 486 postępowań zakończonych wydaniem tyluż decyzji na nowy okres zasiłkowy, przyjęto 104 wnioski. Wypłacono 290 327,52 zł.

 • świadczeń rodzicielskich – przeprowadzono 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji. Wypłacono 16 462,40 zł.

 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – przyjęto 7 wniosków, przeprowadzono 5 postępowań zakończonych wydaniem decyzji.

 • świadczeń wychowawczych 500+ przeprowadzono 455 postępowań zakończonych wydaniem decyzji na nowy okres zasiłkowy. Przyjęto 74 wnioski. Wypłacono 588 210,50 zł.

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego - przyjęto 2 wnioski na nowy okres zasiłkowy, wydano 5 decyzji. W okresie objętym sprawozdaniem wypłacona kwota to 6000,00 zł.

III. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – wypłacane 2 osobom na łączną kwotę 439,29 zł.

IV. Z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej:

 • bieżące wparcie asystenta dla 7 rodzin,

 • opracowanie i złożenie wniosku o dotacje z programu Integracji Romów na prowadzenie integracyjnej placówki wsparcia dziennego,

 • uiszczenie opłaty kwartalnej za pobyt 2 w wysokości: 1179,49 zł

 1. Z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – prowadzenie 6 „Niebieskich Kart” (monitoring rodziny i praca z rodziną zaangażowana policja, OPS, kuratorzy sądowi)

 2. Z ustawy Karta Dużej Rodziny – wydano 10 kart, przyjęto 2 wnioski.


 

 1. Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.
 2. Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, którzy współpracują z Gminą w realizacji zadań.


 

Dziękuję również Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy Mieszkańcy.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Stanisław Jurkowski