INFORMACJA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA Z DZIAŁALNOŚCI POMIĘDZY SESJAMI RADY za okres: od 12 marca 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy.

W swoich działaniach zawsze dbam o  dobro Mieszkańców, a moim głównym celem   jest rozwój naszej Gminy.

 

Przedkładam Państwu  informację o najważniejszych działaniach w okresie pomiędzy sesjami:

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI 

 1. Podpisuję umowy z mieszkańcami na wymianę kotłów CO.
 2. Kontynuuję budowę ścieżek rowerowych.
 3. Realizuję Projekt Velo Dunajec – (ścieżki rowerowe).
 4. Zleciłem wykonanie kosztorysu na zadania sołeckie w poszczególnych sołectwach.
 5. Czynnie uczestniczę wraz z pracownikami merytorycznymi we wszystkich Konferencjach naukowych OZE i Klastra Energii, aby można było dla każdego mieszkańca zamontować baterie fotowoltaiczne zmniejszając emisję substancji szkodliwych do atmosfery i obniżyć koszty utrzymania obiektów.

Inwestycje zakończone w ostatnim czasie:

1. Budowa budynku przychodni wraz z apteką w miejscowości Tylmanowa - inwestycja w trakcie rozliczania

 

Przetargi rozstrzygnięte - podpisane umowy:

1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadań pn.  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ochotnica Dolna - Etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ochotnica Górna - Etap III (część 2) oraz Modernizacja i rozbudowa (w tym zwiększenie przepustowości) oczyszczalni ścieków w Tylmanowej

 

INIKO Sp. z o.o., ul. Zagłoby 8/2B, 35-303 Rzeszów

za kwotę brutto: 9.850,00 zł. (Zadanie 1 - Ochotnica G.)

za kwotę brutto: 59.900,00 zł. (Zadanie 1 - Ochotnica D. i Tylm.)

 

Przetargi ogłoszone:

- Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej - otwarcie ofert 2.05.2018 r.

 

Przetargi w trakcie przygotowania do ogłoszenia:

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej (w tym zwiększenie przepustowości oczyszczalni)

- Zakup energii elektrycznej dla obiektów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie VIII.2018 - VII.2019

- Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnych 2018/2019

 

Postępowania poniżej 30 tys. Euro

 

P. Woźny - doradztwo w sprawie energetyki rozproszonej oraz udział w panelu ekspertów
w Warszawie - 600 zł.

P. Kopeć - analiza i korekta materiałów dotyczących Klastra Energii WZE Ochotnica - 1900 zł.

Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Ochotnica Dolna (uzupełnienie wyrw
w nawierzchni) - Firma IMBUD 

P. Zoń - opracowanie wniosku o przyznanie pomocy dla projektu pn. „Strefa Aktywności
w Ochotnicy Dolnej” - 3690 zł.

PAN - Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami dla szkół podstawowych
i gimnazjów Gminy Ochotnica Dolna - 7500 zł.

PAN - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ochotnica Dolna na lata 2018-2021
z perspektywą do roku 2025 - 8.500 zł.

 

W ZAKRESIE OŚWIATY

 • Dokonałem oceny cząstkowej pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej i ogłosiłem konkurs na Dyrektora tej szkoły na następną kadencję.  
 • Zweryfikowałem i przekazałem zbiorcze sprawozdanie w Systemie Informacji Oświatowej wg. stanu na 31 marca 2018 r.
 • Rozpocząłem procedurę zatwierdzania organizacji roku szkolnego 2018/19 - po wstępnej weryfikacji przekazałem arkusze organizacji szkół podstawowych
  i przedszkola do zaopiniowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Kuratora Oświaty.
 • Przekazałem do Kuratora Oświaty dane wstępne o zapotrzebowaniu środków na bezpłatne podręczniki dla uczniów szkół na kolejny rok szkolny.
 •             Wysłałem do Ministerstwa Edukacji Narodowej wnioski o udzielenia wsparcia na zakup tablic interaktywnych dla szkół.
 • Zgłosiłem Gminę Ochotnica Dolna do udziału w projekcie „VULCAN kompetencji w małopolskich samorządach”, którego celem jest opracowanie planu podniesienia jakości usług edukacyjnych i podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą.

 

W ZAKRESIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

Dokonałem zwiększenia w budżecie Gminy o kwotę 67.823,50 zł z następujących tytułów:

 1. dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 99,97 zł.
 2. wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków – 604,00 zł.
 3. dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego – 24,94 zł.
 4. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 67.094,59 zł.

 

Dokonałem zmniejszenia w budżecie Gminy o kwotę 38.599,00 zł z następujących tytułów:

 1. dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 38.599,00 zł.

SPOTKANIA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

 • 15 marca 2018 r. Z okazji Dnia Sołtysa zaprosiłem na spotkanie Sołtysów naszej Gminy celem podziękowania im za codzienną pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju swoich Sołectw. Do życzeń dołączyli się członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz Skarbnik Gminy p. Agnieszka Zabrzewska i Zastępca Wójta  p. Elżbieta Polczyk.
 • 19 marca 2018 r. wziąłem udział wraz z P. Marią Łojas -Jurkowską Sekretarz Gminy w kolejnym  spotkaniu w Starostwie Powiatowym w sprawie budowy chodników przy drodze powiatowej w Gminie Ochotnica Dolna. W spotkaniu uczestniczyli Pan Starosta Krzysztof Faber i Pan Bartłomiej Garbacz - p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.
 • 10 kwietnia 2018 r. spotkałem się z Zarządem Spółki Ochotnica -SKI oraz pracownikami referatu Inwestycji w celu podjęcia kolejnych działań przybliżających budowę wyciągu w Ochotnicy Górnej.
 • 12 kwietnia 2018 r. wziąłem udział wraz z p. Krzysztofem Ligęzą – specjalistą ds. energetyki oraz p. Krzysztofem Woźny – doradcą ds. energetyki rozproszonej w panelu dotyczącym rozwoju klastra energii „WIRTUALNA ZIELONA ELEKTROWNIA OCHOTNICA”, które odbyło się w gmachu Ministerstwa Energii w Warszawie.
 • 14 kwietnia 2018 r. odbyła się zorganizowana przeze mnie po raz czwarty akcja sprzątania rzek i potoków w Gminie Ochotnica Dolna i wzdłuż Przełęczy Knurowskiej. W tym roku łącznie zebrano ok. 5 ton śmieci.
 • 22 kwietnia 2018 r. na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej, wziąłem udział w  spotkaniu autorskim z pisarką, tłumaczką literatury ukraińskiej, blogerką, inicjatorką wydarzeń kulturalnych i kulinarnych pochodzącą z Ochotnicy - Renatą Rusnak.
 •  23 kwietnia 2018 r. wziąłem udział wraz z Radnym Czesławem Ligas, jak również z projektantami, przedstawicielami ZDW i mieszkańcami Tylmanowej w celu uzgodnień lokalizacji kładek w ciągu Velo Dunajec.
 • 24 kwietnia 2018 r. odbyłem spotkanie z Dyrektorem ZDW w Krakowie w sprawie dalszych uzgodnień co do przebiegu Velo Dunajec oraz wykupu przez Gminę nieruchomości pod kładki.
 • 24 kwietnia 2018 r. wziąłem udział w XIII Formum Nowej Gospodarki , które odbyło się na AGH w Krakowie. Dominowała tematyka ochrony powietrza i klastrów energii. Spotkałem się z przedstawicielami Ministerstwa Energii, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz naukowcami i samorządowcami.
 • 25 kwietnia 2018 r. wziąłem udział w wizji w terenie wraz z inspektorem nadzoru dot. budowy boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy. 
 • 26 kwietnia 2018 r. uczestniczyłem wraz z Radnym Czesławem Ligas w spotkaniu z przedstawicielami ZDW w Nowym Sączu celem  uzgodnień lokalizacji zatoki autobusowej w os. Kłodne w Tylmanowej.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 1.  Pomoc społeczna

Bieżąca realizacja ustawy o pomocy społecznej: wywiady środowiskowe na wniosek stron 
 i  z  urzędu, praca socjalna, pomoc w sporządzaniu pism  do sądu, organów rentowych, administracyjnych itp.

W okresie objętym sprawozdaniem

 • przyznano i  wypłacono 36 zasiłków celowych na łączną kwotę  22849,50 zł; 27 zasiłków okresowych na łączną kwotę 18 304,98 zł
 • wypłacono18 zasiłków  stałych  na kwotę 15 587,62 zł
 • opłata miesięczna  za  pobyt w DPS 4 osób na kwotę 10 600,78 zł
 • rozliczenie miesięczne  i opłata  dożywiania  w szkołach w wysokości 15 795 zł  za  dożywianie 133 uczniów.
  1.  Świadczenia rodzinne alimentacyjne, wychowawcze, opiekuńcze
 • Przyjęto 43 wniosków i wydano 36 decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych i dodatków, wypłacono 392 197,76 zł.
 • Przyjęto 10 wniosków i wydano 10 decyzji  w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłacona kwota 10 000 zł.
 • Przyjęto 1 wniosek  w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego, wypłacono  35 823,70 zł.
 • Przyjęto 1 wniosek i wydano 2 decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacono 14 200 zł.
 • Przyjęto 38 wniosków o świadczenie 500+ wydano 43 decyzje, wypłacono 1 439 386,60 zł
 • Przyjęto7 wniosków i wydano 16 decyzji na świadczenia opiekuńcze wypłacono 175 738,50zł.

 

 1.   Dodatki mieszkaniowe i energetyczne  -  wypłacono 1 osobie  kwotę 551,84 zł.
 2.   Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
 • bieżące wsparcie  7 rodzin  asystentem rodziny
  1.   Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 •   bieżące prowadzenie 8 Niebieskich Kart , zamknięcie 3 , uruchomienie 1
  1. Z ustawy Karta Dużej Rodziny przyjęto 4 wnioski

W okresie objętym sprawozdaniem w Gminie miały miejsce dwa pożary budynków mieszkalnych. W jednym przypadku pożar zniszczył kuchnię i zalano w trakcie gaszenia pozostałe pomieszczenia.  Ośrodek jak zawsze w takim przypadku  skontaktował się z rodziną,  ale rodzina nie chciała  pomocy .

W drugim przypadku pożar strawił jedną kondygnację budynku w którym zamieszkiwały dwie rodziny.  Tutaj  jednej rodzinie udzielono już pierwsze świadczenie na bieżące potrzeby, ponieważ ona była najbardziej poszkodowana i do dalszego funkcjonowania musiano jej zabezpieczyć zakup podstawowych sprzętów. Druga rodzina nie poniosła tak znacznych strat w mieniu  dlatego natychmiastowej pomocy jej nie udzielono.

Konieczna będzie pomoc na remont pomieszczeń i nowy dach dla rodziny mniej poszkodowanej oraz pomoc na zakup materiałów budowlanych dla drugiej rodziny , która będzie budowała nowy samodzielny dom. W ubiegłym roku  zgodnie z opinią Rady Gminy, gdy miało miejsce podobne zdarzenie rodzina otrzymała 25 000 zł na odbudowę. Obecnie biorąc pod uwagę  budżet Ośrodka i  wielkość zniszczeń planuje się  rozdzielić tę kwotę na 2 rodziny przy czym tej której spaliło się niemal wszystko zostanie przydzielona większa kwota.

 

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, którzy współpracują z Gminą w realizacji zadań.

Dziękuję również Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy Mieszkańcy.    

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna  

        Stanisław Jurkowski