INFORMACJA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA Z DZIAŁALNOŚCI POMIĘDZY SESJAMI RADY za okres: od 27 kwietnia 2018 r. do 14 czerwca 2018 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA
Z DZIAŁALNOŚCI POMIĘDZY SESJAMI RADY

za okres: od 27 kwietnia 2018 r. do 14 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy.

W swoich działaniach zawsze dbam o  dobro Mieszkańców, a moim głównym celem   jest rozwój naszej Gminy.

 

Przedkładam Państwu  informację o najważniejszych działaniach w okresie pomiędzy sesjami:

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI 

 1. Jestem w trakcie podpisywania umów z mieszkańcami na wymianę kotłów CO.
 2. Trwa kontynuacja budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy.
 3. Trwają przygotowania do realizacji projektu  Velo Dunajec – (ścieżki rowerowe).
 4. Realizowana jest „Budowa Targowiska Wiejskiego w Gminie Ochotnica Dolna”.
 5. Ogłosiłem zaproszenia do składania ofert na zadania:
 1. Wykonanie umocnień w formie koszy siatkowych na terenie gminy Ochotnica Dolna.
 2.  Przebudowa ogrodzenia i budowa miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej na Zawodziu oraz remont wejścia na kładkę w m.  Tylmanowa.

 

Inwestycje zakończone w ostatnim czasie:

1. Budowa budynku przychodni wraz z apteką w miejscowości Tylmanowa.

 

Przetargi rozstrzygnięte - podpisane umowy:

1. Zakup energii elektrycznej dla obiektów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie VIII.2018 - VII.2019

Firma Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa za łączną kwotę 281.670,00 brutto

 

Przetargi w trakcie wyłaniania wykonawcy:

1. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej - Ponowny wybór wykonawcy.

 

Przetargi ogłoszone:

1. Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnych 2018/2019

otwarcie w dniu 14.06.2018 r.

 

Przetargi w trakcie przygotowania do ogłoszenia:

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej (w tym zwiększenie przepustowości oczyszczalni)

2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych

 

Postępowania poniżej 30 tys. Euro

Budowa ścieżek rowerowych w m. Ochotnica Dolna, odcinki: Lubańskie - Gardonie oraz Gardonie - Rola, Firma P. Pawła Franasowicza z Tylmanowej na łączną kwotę 77.047,20 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tylmanowa - Firma P. Janusza Turka  z Tylmanowej na łączna kwotę 72.500,00 zł.

Wykonanie odc. sieci kanaliz. wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w os. Jamne w Ochotnicy Górnej - Firma ALKOP z Kłodnego za kwotę 14.900,00 zł.

Dostawa i montaż barier drogowych na terenie gminy Ochotnica Dolna - Firma JOMAR z Rajbrotu na łączna kwotę 76.055,82

Remont budynku Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej - Firma P. Roberta Palucha z Tylmanowej za kwote 36.300,04 zł.

Budowa budynku przychodni wraz z apteką w miejscowości Tylmanowa - roboty uzupełniające , Firma MORCIN na łączną kwotę 115.000,00 zł.

Usługa doradcza przy sporz. zmian dla projektu pn. „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w gm. Ochotnica D. poprzez wymianę niskosprawnych kotłów grzewczych w bud. mieszk. na niskoemisyjne kotły na paliwo stałe - P. Zoń za kwotę 1.230,00 zł.

Remont drogi gminnej K 363916 Wierch-Młynne w Ochotnicy Dolnej - forma LIMDRÓG z Limanowej za kwote 11.000,00 zł.

 

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Informuję, że pracownicy ZGK w Ochotnicy Dolnej, w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy do dnia 11 czerwca 2018  roku, oprócz zwykłych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej - w porozumieniu z Wójtem Gminy, pracownikami Urzędu Gminy oraz sołtysami wykonywali następujące prace:

 1. Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Ochotnica Dolna;
 2. Czyszczenie elementów odwodnienia - korytek, krat, przepustów oraz wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Ochotnica Dolna;
 3.  Odbudowa oraz naprawa i malowanie barier mostowych - mostek na potoku Młynne w os. Błachuty w sołectwie Młynne;
 4. Wykaszanie traw przy WOK-u w Ochotnicy Dolnej, ochotnicy Górnej oraz Tylmanowej;
 5.  Wykonanie wycinki drzew, gałęzi i zakrzaczeń wraz z uprzątnięciem terenu na trasie planowanej ścieżki rowerowych w Ochotnicy Dolnej - na odcinku od osiedla Barbarówka do osiedla Równie;
 6. Czyszczenie dróg gminnych z kamieni i mułów naniesionych w następstwie ulewnych deszczy w osiedlach: Jaszcze, Jamne, Forendówki  (sołectwo Ochotnica Górna) i os. Gorcowe w sołectwie Ochotnica Dolna;
 7.  Instalowanie luster drogowych w ustalonych miejscach na terenie całej Gminy Ochotnica Dolna /10 szt/.
 8. Wykonanie kładki pieszo rowerowej w ciągu drogi rowerowej nad potokiem Szymanowskim w Ochotnicy Dolnej;
 9. Wycinka krzewów zasłaniających pomnik Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej; mała rewitalizacja zieleni przy pomniku.
 10. Zabezpieczenie płytami ażurowymi brzegu potoku w osiedlu Folwark sołectwo Młynne.

SPOTKANIA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

30.04. 2018 r. uczestniczyłem w kolejnych spotkaniach dotyczących „Velo Dunajec”.

1.05.2018 r. wziąłem udział  w VII Spotkaniu Artystów i Twórców Ludowych na Szlaku Łuku Karpat w Ochotnicy Górnej.

9 maja 2018 r. zgłoszony przez Gminę Ochotnica Dolna klaster WIRTUALNA ZIELONA ELEKTROWNIA OCHOTNICA otrzymał od Ministerstwa Energii Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Klastry  uczestniczące w ocenie merytorycznej miały możliwość prezentacji w siedzibie Ministerstwa Energii koncepcji funkcjonowania i rozwoju swojego klastra.

W moim imieniu jako Wójta Gminy udział w spotkaniu wzięli P. Elżbieta Polczyk Zastępca Wójta Gminy i P. Krzysztof Ligęza Główny Specjalista ds. inwestycji i Koordynator Klastra.

16 maja 2018 r. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej pod patronatem Wójta Gminy Ochotnica Dolna odbył się finał Gminnego Konkursu Historycznego „Dzieje Ochotnicy i Tylmanowej” DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI.  

7 czerwca 2018 roku podczas III Dnia Regionalnego  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej dokonałem wręczenia nagród uczestnikom konkursu.

17 maja br. uczestniczyłem  w posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna.

W dniach od 18 do 20 maja br.  Gmina Ochotnica Dolna, w ramach promocji, prezentowała się na stoisku Targów Regionów w Chorzowie, organizowanych po raz szósty w Parku Śląskim.

20 maja 2018 r. odbyły się wybory Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna.  Sołtysem Sołectwa został wybrany P. Wojciech Chlipała. Gratulacje dla Sołtysa!

21 maja 2018 r.  uczestniczyłem w akcie przecięcia wstęgi symbolizującym otwarcie nowego Niepublicznego Przedszkola „Cypisek”w Ochotnicy Górnej działającego pod nadzorem Gminy, a będącego własnością Pani Moniki i Andrzeja Tarchałów.

22 maja 2018 r. wręczyłem nagrody uczestnikom  III Gminnego Konkurs Pięknego Czytania „Dzieci Ojczyzny”, zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej przy współpracy Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej, na upamiętnienie 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

23 maja 2018 r. wziąłem udział w uroczystości Święta Patrona Szkoły - nadania sztandaru Szkole Podstawowej  im.  Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.

23 maja 2018 r. P. Maria Łojas – Jurkowska Radna Rady Powiatu Nowotarskiego i ze strony Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej P. Krzysztof Ligęza Główny Specjalista ds. inwestycji wzięli udział w Komisji zorganizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
w sprawie progów zwalniających na drodze powiatowej w Ochotnicy Górnej – w obrębie drogi gminnej na Studzionki. W spotkaniu uczestniczyli także pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu i policjant Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

1 czerwca 2018 r. uczestniczyłem w uroczystości Święta Patrona Szkoły połączonego
z Dniem Dziecka w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej. Podczas tej uroczystości dokonałem  uroczystego  powierzenia funkcji dyrektora szkoły na kolejną kadencję Pani Dyrektor Grażynie Noworolnik.

3 czerwca 2018 r. dokonałem otwarcia IV Festynu Rodzinnego w Tylmanowej zorganizowanego przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej.

6 czerwca 2018 r. wręczyłem nagrody w  szkolnych zawodach o Puchar Wójta Gminy Ochotnica Dolna w kolarstwie przełajowym , mających na celu popularyzację kolarstwa wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Zawody odbyły się przy WOK w Ochotnicy Dolnej.

7 czerwca 2018 r. uczestniczyłem w uroczystości III Dnia Regionalnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej. Podczas tej uroczystości wraz z Panem Janem Ligas, kierownikiem Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej i Panią Barbarą Konopka Dyrektorem Szkoły Podstawowej im J. Pawła II w Ochotnicy Dolnej  dokonałem wręczenia nagród zwycięzcom III Gminnego Konkursu Historycznego.

8 czerwca 2018 r. wziąłem udział w akcji masowego czytania  „Jak nie czytam, jak czytam”. W imprezie udział wzięli: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z Ochotnicy Górnej – 156 osób czytających, Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera115 osób, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Krwawej Wigilii – 76 osób, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego – 89 osób, Szkoła Podstawowa im. majora H. Sucharskiego – 200 osób, Niepubliczne Przedszkole Cypisek z Ochotnicy Górnej – 46 osób, Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka z Tylmanowej – 81 osób, Niepubliczne Przedszkole Czas Dziecięcych Marzeń z Ochotnicy Dolnej. Organizatorem była redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole, a organizatorem akcji lokalnej była biblioteka.

8 czerwca 2018 r. wziąłem udział w posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa.

14 czerwca 2018 r. dokonałem otwarcia debaty oświatowej na temat „Wspieranie szkół
i przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów”, która odbyła się w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej.

W okresie pomiędzy sesjami odbyłem wiele spotkań negocjacyjnych z mieszkańcami
w sprawie nabycia terenów w obrębie os. Kłodne pod ścieżkę rowerową „Velo Dunajec”. Odbyłem również cykl wyjazdów interwencyjnych  do Ochotnicy Górnej – teren „Małe Jaszcze” w celu odbudowy przejazdu do zabudowań mieszkalnych. Ponadto uczestniczyłem w licznych naradach i wizjach lokalnych  dotyczących budowy targowiska w Ochotnicy Dolnej oraz trzech boisk sportowych na terenie Gminy.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 1.    Pomoc społeczna

Bieżąca realizacja ustawy o pomocy społecznej: wywiady środowiskowe na wniosek stron i  z  urzędu, praca socjalna, pomoc w sporządzaniu pism do sądu, organów rentowych, administracyjnych itp.

W okresie objętym sprawozdaniem

 • przyznano i  wypłacono 31 zasiłków celowych ( w tym z 23 dożywiania) na łączną kwotę  14834,5zł;
 • przyznano   21 zasiłków okresowych na łączną kwotę 11099,97zł.
 • wypłacono 15 zasiłków  stałych  na kwotę 15 744,64 zł ( za dwa miesiące)
 • opłata miesięczna  za  pobyt w DPS 4 osób na kwotę 20417,58 zł ( za dwa miesiące)
 • rozliczenie dożywiania  w szkołach dla 131 uczniów za 2 miesiące w kwocie 27762,90 zł
 1.  Świadczenia rodzinne alimentacyjne, wychowawcze, opiekuńcze
 • Przyjęto 35 wniosków i wydano 31 decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych i dodatków,

wypłacono 207298,95 zł

 • Przyjęto 8 wniosków i wydano 5 decyzji  w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, wypłacona kwota 5 000 zł
 • Przyjęto 2 wnioski  w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego, wypłacono  17013,90  zł
 • Z funduszu alimentacyjnego , wypłacono 7100 zł
 • Przyjęto 27 wniosków o świadczenie 500+ wydano 24 decyzje, wypłacono 660 578,30 zł
 • Przyjęto2 wnioski i wydano 2 decyzje  na świadczenia opiekuńcze wypłacono 125 111 zł
 • Wypłacono 9360 zł  na zasiłki dla opiekunów.

 

 1.  Dodatki mieszkaniowe i energetyczne  -  przyjęto dwa wnioski i  wydano dwie decyzje  wypłacono   283,90 zł.
 2. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza  - bieżące wsparcie  7 rodzin  asystentem rodziny, od maja doszła jeszcze 8 rodzina. 
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - bieżące prowadzenie 8 Niebieskich Kart, zamknięcie 3, uruchomienie 1.
 4. Z ustawy Karta Dużej Rodziny - przyjęto 7 wniosków.
 5. Pomoc materialna dla uczniowi - wydano 226 decyzji przyznającej stypendium szkolne na kwotę 67 123,68 zł  i 9 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie dochodu.
 6.  Prowadzenie rozliczenia dla 3 osób z prac społecznie użytecznych.

 

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, którzy współpracują z Gminą w realizacji zadań.

Dziękuję również Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy Mieszkańcy.    

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna  

        Stanisław Jurkowski