INFORMACJA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA Z DZIAŁALNOŚCI POMIĘDZY SESJAMI RADY za okres: od 25 czerwca 2018 r. do 10 września 2018 r.

Szanowni Państwo,

Jako Wójt Gminy Ochotnica Dolna w okresie pomiędzy sesjami inicjowałem, realizowałem i wspierałem działania służące przede wszystkim Mieszkańcom Gminy.

W swoich działaniach zawsze dbam o  dobro Mieszkańców, a moim głównym celem   jest rozwój naszej Gminy.

 

Przedkładam Państwu  informację o najważniejszych działaniach w okresie pomiędzy sesjami:

 

W ZAKRESIE INWESTYCJI 

 1. Złożyłem komplet dokumentów na całkowite wyremontowanie dwóch odcinków dróg gminnych, tj. ok. 800 m drogi w os. Jamne w Ochotnicy Górnej i ok. 500 m drogi
  w os. Gorcowe w Ochotnicy Dolnej. Zakres prac obejmuje odbudowe nawierzchni asfaltowej, umocnienie brzegów, kosze siatkowe, przepusty wodne.

Wójt Gminy na bieżąco monitoruje powyższe zadania, gdyż są to najbardziej zniszczone przez lipcową powódź odcinki dróg gminnych. Pierwszym krokiem po lipcowej powodzi było udrożnienie dojazdów do domów mieszkalnych, natomiast obecnie Wójt czyni starania, aby te dwa odcinki dróg odbudować w całości, i jak najszybciej. Mieszkańców tych osiedli proszę o cierpliwość, gdyż czynione są starania o jak najszybsze  podjęcie prac  remontowych, aby w razie konieczności karetka pogotowia, inne służby jak również mieszkańcy mogli dojechać bez problemów do swoich domostw.

Wójt Gminy rozumie potrzeby mieszkańców pozostałych osiedli, w których były zniszczenia podczas lipcowej powodzi, i podejmuje działania, aby we wszystkich osiedlach drogi gminne były odpowiednio zabezpieczone i bezpieczne dla wszystkich użytkowników do czasu pełnej ich odbudowy. 

 1. Aktem notarialnym z dnia 28.06.2018r. Gmina nabyła nieruchomości od GS Łącko,
 2. Gmina zakupiła nieruchomości  położone w Tylmanowej pod Velo Dunejec:
 • nieruchomość o powierzchni 0.2680 ha od Ireny Szablewskiej, Kazimiery Kasprzak, Marii Chruściak, Heleny Majerskiej, Barbry Kaczor,
 •  nieruchomość o pow.0.0405 ha od Leszka Jachymiaka,
 1. Aktami notarialnymi dokonano zamian nieruchomości pod drogę Kłodne:
 • zamiana działek ewid. nr 4930/5, 4931/2 Janusza Udziela za działkę ewid. nr 6479/16 stanowiącej własność Gminy,
 • zamiana działki ewid. nr 5017/6 Krystyny Gałgańskiej za działkę ewid. nr 6479/13 stanowiącej własność Gminy,
 • zamiana działek ewid. nr 5012/6, 5011/2, 5012/4 Pawła i Elżbiety Ligas za działkę ewid. nr 6479/14 stanowiącej własność Gminy,
 1. Gmina nabyła nieruchomość pod drogę Kłodne :
 •  działkę nr 49678/3 od Pawła Udzieli,
 • działkę nr 4707/2 od Jana Ligas i Małgorzaty Kasprzak.
 1. Gmina nabyła nieruchomość składającą się z działek ewid. o łącznej powierzchni 0.0363 ha pod drogę Sikorówka w Ochotnicy Dolnej, od Grzegorza Królczyk oraz Krzysztofa Mikołajczyka.

 

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Informuję, że pracownicy ZGK w Ochotnicy Dolnej, w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 7 września 2018 roku, oprócz zwykłych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej - w porozumieniu ze mną, pracownikami Urzędu Gminy oraz sołtysami wykonywali następujące prace:

 1. Udrażnianie dróg gminnych w sołectwie Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna i Młynne po powodzi lipcowej - usuwanie rumoszu, sprzątanie nawierzchni, poboczy, udrażnianie rowów i przepustów;
 2.  Rozbiórkę schodów zewnętrznych i wykonanie nowych schodów betonowych przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy i Banku PBS (Krościeńskiego)
  w Ochotnicy Dolnej;
 3. Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Ochotnica Dolna;
 4.  Czyszczenie elementów odwodnienia - korytek, krat, przepustów oraz wycinka zakrzaczeń i koszenie traw przy drogach gminnych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Ochotnica Dolna;
 5.  Wykaszanie traw i sprzątanie przy WOK-u w Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej oraz Tylmanowej, pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych oraz sportowych i rekreacyjnych przez Ośrodki Kultury j.w.;
 6.  Porządkowanie terenu i koszenie w obrębie ogólnodostępnych miejsc do odpoczynku i rekreacji w Tylmanowej, Ochotnicy Dolnej i Ochotnicy Górnej.

Ponadto informuje, że została zawarta umowa na wykonanie pompowni ścieków w osiedlu Kłodne w Tylmanowej (przy przekroczeniu kanalizacją sanitarną rzeki Dunajec). Umowa przewiduje wykonanie pompowni, uruchomienie i przekazanie do użytkowania przed końcem 2018 roku. Obecnie rozpoczęto już prace związane z budową pompowni.

 

 

W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W dniu 18 lipca br. udzieliłem Fundacji Run Vegan dofinansowania biegu Gorce Ultra Trail,
w wysokości kwotę 10 000 zł, w trybie art.19a. ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie.

SPOTKANIA WÓJTA GMINY OCHOTNICA DOLNA

 1. 8 lipca wziąłem udział pikniku rodzinnym Spotkanie z Gorcami w Ochotnicy Górnej nad potokiem Forendówka, na polanie Krzypotka.
 2. 16 lipca przedstawiciele z Gminy Wejherowo i Bolszewskiego Klubu Rowerowego odwiedzili rowerami naszą gminę. Pan Wojciech Kuziel radny rady gminy przekazał delegacji z Ochotnicy zaproszenie na wrześniowe Dożynki do Wejherowa.
  W spotkaniu uczestniczyli także Z-ca Przewodniczącego Rady Pan Andrzej Sikora i Z-ca Wójta Pani Elżbieta Polczyk.
 3. 16 lipca Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łącku protokołem zdawczo – odbiorczym przekazała Gminie Ochotnica Dolna zabudowaną budynkami sklepów nieruchomość położoną w Ochotnicy Dolnej.
 4. 20 lipca 2018r. odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego przy udziale przedstawicieli jednostek OSP, Sołtysów Sołectw, Radnych Rady Gminy, kierowników GOPS i ZGK oraz Kierowników Referatów Urzędu Gminy, na którym omówiono aktualną sytuację związaną z powodzią.
 5. 26 lipca otrzymałem z rąk Pana Wojewody promesę na usuwanie skutków powodzi
   z 2010 roku, tj. kwotę 100 000 zł na dwie drogi: w osiedlu Gronie oraz
  w osiedlu Bartoszówka w Ochotnicy Górnej.
 6. 29 lipca br. wziąłem udział w imprezie „Tylmanowskie Lato 2018” w Tylmanowej.
 7. 30 lipca dokonałem oficjalnego otwarcia Telewizji Gorce w naszej Gminie.
 8. 1 sierpnia wraz z Panem Władysławem Sadowskim - Wójtem Gminy Kamienica
  i Panem Tadeusz Kudłaczem Kierownikiem Referatu Budownictwa wziąłem udział w spotkaniu z Panem Piotrem Ćwikiem - Wojewodą Małopolski i Panem Józefem Gawronem - Wicewojewodą.W spotkaniu uczestniczyli również Pan Jacek Gołda - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Pan Mirosław Chrapusta - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Gmina Ochotnica Dolna przedstawiła raport strat w infrastrukturze gminnej wynikłych w czasie ostatniej powodzi, dotyczący dróg, mostów, przepustów i umocnień. Straty zostały przez nas oszacowane na ponad 22 mln złotych. Ustalono wspólnie
z Wojewodą, że już w najbliższy poniedziałek tj. 6 sierpnia zostanie skierowana do Gminy komisja ds. zweryfikowania przekazanego raportu strat. Po zweryfikowaniu szkód przez komisję wojewódzką, ostateczny raport będzie  podstawą ubiegania się
u Wojewody o środki na usuwanie zniszczeń i odbudowę infrastruktury
w poszczególnych sołectwach naszej gminy. Otrzymaliśmy deklarację Wojewody, że wnioski o środki na usuwanie skutków powodzi z Gminy Ochotnica Dolna
i Gminy Kamienica w roku 2019 będą traktowane priorytetowo.

 1. 3 sierpnia odbyło się w budynku Urzędu Gminy Ochotnica Dolna drugie spotkanie robocze dotyczące budowy posterunku policji w Gminie Ochotnica Dolna. Na spotkanie przybyli przedstawiciele wojewódzkiej, powiatowej i rejonowej Komendy Policji.

Ustalenia: Gmina przekaże działkę pod budowę posterunku - co jest podstawowym wymogiem - oraz utwardzi drogę dojazdową. Dodatkowo sfinansuje w 50% koszt projektu budynku i wyposaży w meble 5 pomieszczeń w wybudowanym budynku. Gmina wskazała dwie lokalizacje, z czego jedna - obok Zakładu Gospodarki Komunalnej na Hologówce
w Ochotnicy Dolnej zyskała aprobatę przedstawicieli Policji.

Była to deklaracja wstępna, w ślad za tym pójdą kolejne ustalenia w zależności od decyzji władz centralnych z Warszawy

 1. 5 sierpnia –  wziąłem udział w XXII Watrze Ochotnickiej w Ochotnicy Górnej.
 2. 10-12 sierpnia na terenie Gminy odbyły się Dni Ochotnicy – Gorczańskie Kośby oraz  impreza biegowa Gorce Ultra Trail na trasie Lubań – Turbacz – Kudłoń – Mogielica – Gorc. Wziąłem udział w dekoracji zwycięzców.
 3. 17 – 19 sierpnia odbyła się impreza – wyścigi rowerowe Ochotnica  MTB 4 TOWERS. Dokonałem aktu dekoracji zwycięzców.
 4. 19 sierpnia odbyły się zawody rowerowe dla dzieci Ochotnica  MTB 4 Towers.
 5. 5 sierpnia wziąłem udział w obchodach 90 lecia istnienia jednostki OSP Ochotnica Dolna.
 6. W dniach 25-26 sierpnia wraz z moim Zastępcą Panią Elżbietą Polczyk, Przewodniczącym Rady Gminy P. Janem Franczykiem, Przewodniczącą Komisji Oświaty P. Marią Franczyk, Prezesem OSP Ochotnica Dolna P. Wojciechem Chlipała, Kierownikiem Promocji Gminy P.  Piotrem Gąsienicą i Instruktorem WOK w Ochotnicy Dolnej P.  Haliną Jagieła oraz członkami zespołu Wstuzecki uczestniczyliśmy w uroczystościach winobrania w regionie Górnych Węgier
  w miejscowości Ipolyneyk. Nastąpiło tam podpisanie woli współpracy obydwu partnerów.
 7. 30 sierpnia w obecności przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg oraz wykonawcy i pracowników Gminy Ochotnica Dolna dokonałem protokolarnego przekazania placu budowy pod chodniki wzdłuż drogi powiatowej w Ochotnicy Górnej i Ochotnicy Dolnej.
 8. Pismem z dnia 31 sierpnia br. otrzymałem promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 50 000 zł na zadanie pn. Remont drogi gminnej Chlebki
  w Tylmanowej.
 9. 5 września – wspólnie z Ministrem Sportu Jarosławem Stawiarski, P. Poseł Anna Paluch, Senatorem RP Janem Hamerskim, radnymi powiatowymi dokonałem uroczystego otwarcia boisk sportowych w Tylmanowej – Zawodzie w Ochotnicy Dolnej – Skrodne.
 10. Pismem z dnia 7 września otrzymałem w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych promesę na dofinansowanie w 2018 r. zadań pn.:
 • Remont drogi gminnej Gorcowe w Ochotnicy Dolnej,
 • Remont drogi gminnej Jamne w Ochotnicy Górnej
 • Remont zabezpieczeń boiska przy Szkole Podstawowej ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej,
 • Remont zabezpieczeń Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej

Wysokość dotacji będzie wynosić 2.390.000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

 1.  Z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej otrzymałem dofinansowanie w wysokości 298 187,00 zł na realizację zadania Remont drogi gminnej położonej
  w Tylmanowej w os. Paluchy, Mastalerze, Króle, Łęg Dolny.
 2. 8 września – wziąłem udział w imprezie  Święto Pstrąga w Tylmanowej.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I   Pomoc społeczna

1. W okresie objętym sprawozdaniem

 1. przyznano i  wypłacono 76 zasiłków celowych (w tym z 40 dożywiania) na łączną kwotę  11925,50 zł;
 2. przyznano   28 zasiłków okresowych na łączną kwotę 20921,25 zł
 3.  wypłacono15 zasiłków  stałych  na kwotę 21 882,62 zł
 4. opłata miesięczna  za  pobyt w DPS 4 osób na kwotę 20417,58 zł (za dwa miesiące),
 5.  rozliczenie dożywiania  w szkołach dla 131 uczniów za czerwiec  w kwocie 11 898,70 zł.

II Świadczenia rodzinne alimentacyjne, wychowawcze, opiekuńcze

 1. Przyjęto 427 wnioski i wydano 84 decyzji w sprawie zasiłków rodzinnych
  i dodatków, wypłacono 892068,04 zł.
 2. Przyjęto 17 wniosków i wydano 20 decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi
  z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacona kwota 15 000 zł.
 3. Przyjęto 4 wnioski  w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiego, wypłacono

57 315  zł.

 1. Z funduszu alimentacyjnego  przyjęto 9 wniosków, wypłacono 21 300 zł.
 2. Przyjęto 558  wniosków o świadczenie 500+ wydano182 decyzje, wypłacono 2 074 661 zł.
 3. Przyjęto 13 wniosków  i wydano 2 decyzje na świadczenia opiekuńcze wypłacono

125 111 zł.

 1. Wypłacono 26 866,70 zł  na zasiłki dla opiekunów.

 

III  Dodatki mieszkaniowe i energetyczne  -  wypłacono  1174,70 zł dla trzech rodzin.

III. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza:

 • bieżące wsparcie  7 rodzin  asystentem rodziny, 
 • 25-26 lipiec kontrola MUW w zakresie realizacji zadań własnych z ustawy
  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Kontrolę poprzedzało bardzo czasochłonne przygotowanie zestawień statystycznych.

IV.  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 • bieżące prowadzenie 6 Niebieskich Kart, zamknięcie 1, uruchomienie 1, monitorowanie 4 zamkniętych NK.

V. Z ustawy Karta Dużej Rodziny przyjęto 7 wniosków.

VI.   Pomoc materialna dla uczniów:

 • od 1 września rozpoczęto przyjmowanie wniosków o stypendia szkolne, przyjęto 15 wniosków na świadczenie
 •  od lipca rozpoczęto przyjmowanie wniosków na świadczenie z programu „Dobry Start”  przyjęto 702 wnioski; wypłacono 81 900 zł, rozpatrzono 687 wniosków.

VII. Prowadzenie rozliczenia dla 3 osób z prac społecznie użytecznych.

 

Były to moje najważniejsze działania w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Za pomoc w ich realizacji serdecznie dziękuję moim pracownikom, Radnym Rady Gminy, którzy współpracują z Gminą w realizacji zadań.

Dziękuję również Radnym Rad Sołeckich, Sołtysom i Wam drodzy Mieszkańcy.    

 

Wójt Gminy Ochotnica Dolna  

        Stanisław Jurkowski