II/18 nadzwyczajna sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna - 7 grudnia 2018 r.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2018 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie zapewnienia posiłku w formie zasiłku celowego (świadczenia pieniężnego) na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych pomocą ze środków wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie gorącego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek dla dzieci i uczniów oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym na terenie Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019 – 2023.”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ochotnica Dolna.
 15. Zakończenie sesji.