III/18 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna - 28 grudnia 2018 r.

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2018 – 2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 nr XLII/318/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna we wsi Ochotnica Górna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ochotnica Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia na terenie Gminy Ochotnica Dolna odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna na 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ochotnica Dolna na 2019 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany zapisów w Uchwale Nr XXII/192/08 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Ochotnica Dolna do Stowarzyszenia Gorce – Pieniny na prawach członka zwyczajnego.
 19. Dyskusja i wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji.