IV/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna - 28 stycznia 2019 r.

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie uchwały: uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowy wynajem nieruchomości na okres 10 lat.
 9. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na rok 2019
 • omówienie projektu uchwały budżetowej
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
 • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna
 • dyskusja, ewentualne wnoszenie poprawek i ich przegłosowanie
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Uchwała w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019 – 2030.
 2. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3. Dyskusja i wolne wnioski.
 4. Zakończenie sesji.