X/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Ochotnica Dolna za 2018 rok:
  1. przedstawienie, omówienie raportu o stanie Gminy Ochotnica Dolna za 2018 rok
  2. debata nad raportem o stanie Gminy Ochotnica Dolna za 2018 rok
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za rok 2018.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2018 rok:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego
  2. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2018 rok
  5. dyskusja o sprawozdaniu finansowym oraz o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 r.
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ochotnica Dolna za 2018 rok:
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ochotnica Dolna za 2018 rok
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej
  3. dyskusja
  4. głosowanie nad przyjęciem uchwały.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.