XIV/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży  na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 9. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ochotnica Dolna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ochotnica Dolna odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ochotnica Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobkówi klubów dziecięcych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany gminnego programu wsparcia rodzin na rok 2019, w których urodziło się przy jednym porodzie pięcioro lub więcej dzieci pod nazwą „Wieloraczki”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy najmu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020 z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019-2030.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tylmanowa.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Dolna – Młynne.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Górna.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Zakończenie sesji.