XVIII/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Dokończenie XVIII/19 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna - 31 grudnia 2019 r. - rozpocznie się o godz. 9.00:

 

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00:

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Ochotnica Dolna na rok 2020
 • omówienie projektu uchwały budżetowej
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
 • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna
 • dyskusja, ewentualne wnoszenie poprawek i ich przegłosowanie
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2020 – 2030. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ochotnica Dolna , w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie : przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Ochotnica Dolna na 2020 rok,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ochotnica Dolna na 2020 rok.
 9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.