XIX/20 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:20.

 

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Podsumowanie inwestycji za 2019 rok.
 7. Przedstawienie informacji dot. środków z funduszy zewnętrznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: sporządzenia raportu dot. realizacji budżetu w sołectwach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: sporządzania raportów dot. wydatków z budżetu ogólno-gminnego na inwestycję i wydatki majątkowe w poszczególnych sołectwach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.