XXI/20 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
 7. Przedstawienie oferty instytucji upowszechniania kultury z terenu Gminy przygotowanej dla mieszkańców. Kalendarz imprez kulturalnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 17. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie organizacji przez Gminę Ochotnica Dolna zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 19. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Zakończenie sesji.