Ogłoszenie o XXIV/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Ogłoszenie o XXIV/20 zwyczajnej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 15.05.2020 r.
AOK.0006.6.2020.JP.

OGŁOSZENIE

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) 

zawiadamiam, że

w dniu 25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w formie telekonferencji odbędzie się XXIV/20 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna za rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2019”.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 2019 roku.
 9. Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnejoraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: sporządzenia raportu dot. realizacji budżetu w sołectwach.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: sporządzania raportów dot. wydatków z budżetu ogólno-gminnego na inwestycje i wydatki majątkowe w poszczególnych sołectwach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XVIII/150/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ochotnica Dolna i nadania jej Statutu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ochotnicy Dolnej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu na uchwałę Nr XLIX/428/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ochotnicy Dolnej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Dyskusja i wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.