Ogłoszenie o XXVII/20 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Ogłoszenie o XXVII/20 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

Ochotnica Dolna, dnia 23.09.2020 r.
AOK.0006.9.2020.JP.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie  art. 29 ust. 5 Statutu Gminy Ochotnica Dolna (Dz. Urzęd. Woj. Małop. z 2003r. Nr 408, poz. 4295 z późn. zm.) 

zawiadamiam, że

w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 1000 odbędzie się XXVII/20 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w formie zdalnej - telekonferencji

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr XVIII/150/19
  z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz zmiany w budżecie gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2020-2030.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki
  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sporządzania raportów dot. wydatków z budżetu ogólno-gminnego na inwestycje i wydatki majątkowe w poszczególnych sołectwach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/187/16 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz  określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ochotnica Dolna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ochotnica Dolna do zawarcia porozumienia z Gminą Lipnica Wielka dotyczącego realizacji projektu „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gmin Lipnica Wielka i Ochotnica Dona”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „EKO- OCHO”.”
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/212/20 z dnia 25 maja 2020 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/213/20 z dnia 25 maja 2020 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nowotarskiego.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Dyskusja i wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.