VI/19 zwyczajna sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna - 26 marca 2019 r.

Transmisja rozpocznie się o godz. 10:00.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Ochotnica Dolna.
 4. Odczytanie korespondencji do Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy z podejmowanych decyzji między sesjami Rady.
 6. Przedstawienie informacji dotyczących środków z funduszy zewnętrznych.
 7. Aktualna sytuacja w oświacie na terenie Gminy.
 8. Omówienie działalności GOPS w Ochotnicy Dolnej.

a) Sprawozdanie z działalności GOPS za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

b) Sprawozdanie z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej za 2018 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ochotnica Dolna w roku 2019.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ochotnica Dolna na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025".
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/36/19 z dnia 28 stycznia 2019r. oraz zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ochotnica Dolna na lata 2019-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.